לד, א

שיתכן בזה ענין סובב וממלא מקיף ופנימי שזהו העלם וגלוי כידוע אבל בבחי' העצמות ממש שהוא למעלה מעלה מבחי' השפעה והמשכה עדיין רק כמו שהוא לבדו יחיד כו' כנ"ל העלם וגלוי דהיינו סובב וממלא בכלל ובפרט עד רוחניות וגשמיות למטה שוין בלי הפרש כלל בין רוחניות שפע המזלות לגשם הד"י העלולים מהם כו' (וזהו בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד1 בשוה וכן השמים וארץ אני מלא2 בשוה וכן מ"ש אם אסק שמים3 כו' וכן מ"ש איהו תפיס בכ"ע4 ולמדת"ב גם לאחר השתלשלות דאבי"ע זהו הוראה גמורה אל עצמותו שמובדל ומרומם לבדו כו') והנה ענין הנבואה ידוע שהוא רק בחי' גלוי אלקות מן ההעלם והיינו מבחי' מל' דאצי' שמאיר בבי"ע ע"י מסך וצמצום דשם אלקים המעלים ומסתיר כו' כמ"ש כי שמש ומגן5 הוי' אלקים וכמ"ש באורך נראה אור6 כאור של תולדה כידוע וכמו נבואת יחזקאל היה בבחי' נו"ה דיצירה7 שזהו אחר המסך שבין בריאה ליצירה8 שממל' דבריאה נעשה כתר דיצירה9 כו' ונבואת ישעיה מנו"ה דבריאה10 וכה"ג נבואה דמשה בנו"ה דז"א11 דאצי' אבל עצמות ומהות המאציל לא בא לידי גלוי גם למשה וכמ"ש לו ופני לא יראו12 וגם שבנבואה דמשה היה פא"פ13 ונתנבא בזה14 לנוכח כו' ועד"ז היה ענין גלוי שכינה בהיכל ק"ק שזהו ממל' דאצי' עצמו כידוע שכ"ז אינו ממהו"ע ממש אלא15 רק בחי' התפשטות האור בלבד שיתכן בזה בחי' העלם וגלוי שבא בחילוק מדרגות דאבי"ע לנביאים וכל בחי' גלוי אור שפע האלקי' כמו בנסים ונפלאות שבמצרים וכה"ג וכמו בתחה"מ דאליהו וכו' (וכן בכל שבת וי"ט ובכל ר"ח שעולין הנשמות16 מג"ע התחתון לג"ע העליון שזהו עליי' מן הגלוי שבעולם התחתון להעלם שבעליון הימנו וכך יש ירידות והמשכות מעליון לתחתון במועדי הוי' ובשבת וביחודים שבמ"ע וכה"ג) ואמנם בשעת קי"ס שנתגלה עליהם מבחי' מהו"ע ממש כנ"ל שזהו למעלה מבחי' התפשטות והמשכה כלל ה"ז למעלה גם מבחי' הנבואה וכה"ג וע"כ גם שפחה ראתה על הים כו' ולא שראתה בדרך נבואה אלא רק מצד עוצם בחי' גלוי העצמות דא"ס ב"ה דקמיה כחשיכה כאורה רוחניות וגשמיות שוין ממש ע"כ גם השפחה ראתה מה שלא ראה יחזקאל17 בדרך הנבואה מאחר שהנבואה אינו מבחי' מהו"ע כלל רק גלוי ההעלם שבעליון ובקי"ס היה הארה דעצמות ממש שכולן שוין לקבל שם כמ"ש גם חשך לא יחשיך18 כו' להיותו נבדל בערך מבחי' התפשטות כו' קטן וגדול שוין ממש בלי הפרש כלל וכלל וכמ"ש בשמים ממעל ועל הארץ כו' וד"ל (וכדוגמא זו לע"ל דכתיב כולם ידעו אותי בדעת והכרת מהו"ע שזה שוה בקטן וגדול כמ"ש מקטנם19 כו' וכן הבהמות וחיות כמ"ש וגר זאב עם כבש ופרה ודוב20 כו' לא ירעו ולא ישחיתו21 כו' מצד בחי' הביטול האלקי בכל הברואים כמו שאומרים ובכן תן פחדך22 על כל מעשיך ואימתך על כו' ויראוך כל המעשים וכו' לפי שידע ויכיר כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כו' וחמורו של רפב"י23 יוכיח כידוע וד"ל):

ובכ"ז יובן מ"ש בשירת הים אשירה לה'24 כי גאה גאה כו' ויש לדקדק למה אמר ב"פ גאה גאה כו' ומה שייך זה לקי"ס דוקא וגם מה שאמר סוס ורוכבו רמה בים דמשמע שזהו משום דגאה גאה


1) בשמים ממעל. . אין עוד: ואתחנן ד, לט.

2) השמים והארץ אני מלא: ירמי' כג, כד [ושם: ואת הארץ ? ראה הנסמן לשע"ת ח"א יד, ג].

3) אם אסק שמים: תהלים קלט, ח.

4) איהו תפיס בכ"ע: נסמן לקמן קטו, ב.

5) כי שמש ומגן: תהלים פד, יב.

6) באורך נראה אור: תהלים לו, י. ראה לקמן קמד, ב ובהנסמן במ"מ שם.

7) נבואת יחזקאל. . נו"ה דיצירה: ראה גם לקמן קמה, ב ובהנסמן לשם.

8) המסך שבין בריאה ליצירה: נסמן לקמן קטז, א.

9) שממל' דבריאה נעשה כתר דיצירה: נסמן לקמן קמה, ב.

10) ונבואת ישעי' מנו"ה דבריאה: נסמן לקמן קמה, ב.

11) נבואה דמשה בנו"ה דז"א: ראה שהיחוה"א פ"ה. אגה"ק סי"ט. לקו"ש שמות כרך ו ע' 251 ואילך. וש"נ. לקמן צד, א.

12) ופני לא יראו: תשא לג, כג.

13) פא"פ: תשא שם, יא.

14) ונתנבא בזה: ספרי ר"פ מטות הובא ברש"י שם.

15) אלא: ניתוסף ע"פ דפו"ר.

16) בכל שבת. . שעולין הנשמות: ראה זהר תרומה קנו, סע"ב. מאמרי אדה"א נ"ך ע' תסז. וש"נ. לקמן קה, ריש ע"ב.

17) שפחה ראתה. . נבואה. . יחזקאל: ראה גם מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' שכב ואילך.

18) גם חשך לא יחשיך: תהלים קלט, יב.

19) כולם ידעו אותי. . מקטנם: ירמי' לא, לג [ושם: למקטנם ? ראה לעיל לא, ב. שע"ת ח, ב. תו"ח שמות נג, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תשמו].

20) וגר זאב. . ופרה ודוב: ישעי' יא, ו. ז.

21) לא ירעו ולא ישחיתו: ישעי' יא, ט. סה, כה.

22) ובכן תן פחדך: תפלת העמידה לימים נוראים [בדילוג]. ראה גם לקמן מה, ב. הנסמן בתו"ח נח עה, ד בהערה 41? מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' קסח.

23) וחמורו של רפב"י: חולין ז, סע"א ואילך. ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תשסו. וש"נ. שע"ת ח"א ח, א ובהנסמן במ"מ לשם.

24) אשירה לה': בשלח טו, א.