לה, ב

אחד לשניהם כו' ולמעלה מעלה היינו מה שאמר קורא אני אליהם יעמדו יחדו שיצאו מן ההעלם לגילוי יחד כנ"ל (ע"ד שנז' בע"ח בבחי' עיבור דזו"נ באימא שהיו כלולים כאחד21 ויצאו לגלוי וכן כששניהם שוין ומקבלים כתר אחד מת"ת דאימא כו'):

(יט) ובכל זה יובן מ"ש ה' מלך גאות לבש כו' דהנה עד"מ העיגול שסובב מלמעלה ומלמטה בשוה שאין בו בחי' מעלה ומטה כלל כנ"ל כך הוא בחי' מקיף וסובב הכללי שמקיף לאבי"ע למעלה ולמטה בשוה ממש כמ"ש בשמים ממעל וכו' ששוה ומשוה שמים ממעל וארץ מתחת הרי יש עכ"פ עומק רום ועומק תחת כמ"ש שמים לרום וארץ לעומק22 אלא שמשוה אותם וכוללם יחד בלי חילוק בין עמ"ר לעמ"ת כלל דהיינו מבלי שימצא ראש וסוף כנ"ל והוא ענין הנ"ל בטעם דמ"ד שמים וארץ כאחד נבראו (וכמאמר דרבב"ח שאמר לדידי חזי לי היכא דנשקי שמיא וארעא אהדדי23 שהוא בחי' כח העליון משניהם שכוללם יחד כו') וז"ש ה' מלך גאות בחי' גאות זה היינו בחי' התנשאות דמקיף זה הכללי שמקיף הכל כאחד מבלי שימצא ראש וסוף שהוא המתנשא מימות עולם לגמרי ע"כ סובב את הכל כאחד (והוא ג"כ ענין מח' אחת שצופה ומביט עד סוף כל הדורות בסקירה א'24 דאע"פ שיש בהן בחי' ראש וסוף בקריאתם מן ההעלם כמ"ש קורא הדורות מראש זה ראשון בקריאה עד דור האחרון אבל סוקרם בסקירה א' כמו עד"מ העיגול כדורי כו' והוא עד"מ הידוע מבשרי אחזה כו' כמו שאדם מרגיש ויודע א"ע מראשו לרגלו בבת אחת ממש מבלי קדימה לאבר א' על זולתו כלל אלא הכל בבת אחת שנקרא ידיעת עצמו בכללות ומתחלק לפרטות מראש לרגל כו') וע"כ נקרא בשם לבוש מל' כמו הלבוש שמלביש א"ע מראשו לרגלו בבת אחת כך מקיף זה הכללי נקרא גאות לבש שמתלבש בגאות והתנשאות זאת הסובב הכל מראש לסוף בבת אחת והוא בחי' מל' דא"ס שלפני הקו"ח שנקרא מחשבה אחת שעלה במחשבה פשוטה אנא אמלוך25 טרם שנתפשט בפרטות ההשתלשלות דקו"ח בבי"ע כו' כידוע וז"ש ה' מלך גאות לבש בחי' מלוכה זו נקרא לבוש דהיינו שנתלבש בה להיות מלכותו מכ"ע ומובן מזה דגם בחי' גאות והתנשאות זאת על כל ההשתלשלות דאבי"ע שמתנשא מימו"ע בלי ימצא ראש וסוף כלל כנ"ל גם זה אינו נקרא רק בחי' לבוש בעלמא לגבי אמיתית הגאות וההתנשאות שמצד עצמותו ומהותו ממש שנקרא המלך המרומם לבדו ממש כנ"ל והענין הוא דבאמיתית עצמותו ממש לא שייך ל' התנשאות וגאות על ימות עולם כלל כי נשגב שמו לבדו מובדל ומרומם בערך מבחי' גדר שפע אור התפשטות למטה כלל שלא יפול בזה ענין סובב וממלא גם לא בחי' מקיף כללי הנ"ל דגם בחי' מקיף כללי לא יתכן רק בדבר שבא לכלל השפעה עכ"פ רק שהוא סובב ומקיף לראש וסוף בבת אחת בשוה והרי נקרא עכ"פ בשם עמ"ר ועמ"ת אלא ששוה ומשוה לעמ"ר ועמ"ת דשמים וארץ כא' ממש (וכמשל המחשבה המקפת לכל הדורות בבת אחת


21) עיבור דזו"נ. . כאחד: ראה ע"ח (שער העיבורים) שכ"ח פ"א. פ"ד.

22) שמים לרום וארץ לעומק: משלי כה, ג.

23) לדידי חזי. . אהדדי: ראה ב"ב עד, א.

24) שצופה ומביט. . בסקירה א': נסמן לקמן קכא, ב.

25) אנא אמלוך: נסמן לקמן קטו, א.