מ, ב

יש לאין בהתפעלות תמידית בלי הפסק כלל משא"כ בע' שרים דק"נ שאור האלקי מוסתר בהם ביותר כמ"ש אתה אל מסתתר23 עד שמרחוק מאד מכירי' לבוראם והגם דקרו ליה כו' היינו בקריאה בפה לבד שמודים כולם שהוא מקור כל התהוות יש מאין ומאמיתת מציאותו נמצאו הכל24 כו' שנק' כח הפועל בנפעל כידוע ועכ"ז אין בהם התפעלות האלקו' בביטול במציאות כמלאכים רק בהשגה מרחוק לבד לפי שאין האלקי מאד מוסתר מהם ע"כ לא בא אליהם רק בבחי' הודאה מרחוק בלבד כו' לכך יוכלו לבא לבחי' פירוד גמור גם כן כנ"ל וכך הוא בגוף האדם למטה כו' אבל המלאכים קרובים לאור האלקי שכח האלקי אינו בא בהסתר בהם ומכירים התהוותם מאין האלקי בגלוי גמור (כמו לע"ל שידע כל פעול כא"פ25 כו') ע"כ יש בהם הביטול במציאות בהשתחוואה תמידי' כנ"ל כי יש להם קרבת אור האלקי בפנימית ועצמות אלקות יותר וד"ל ונמצא דגם שכ"ז רק בבחי' התפשטות אור האלקי להחיות מאין ליש בלבד שאין זה רק בחי' מציאותו ולא מבחי' מהותו כלל כידוע עכ"ז יש בזה ב' מדריגות שרחוקים זו מזו כמו מן הקצה לקצה כי הע' שרים דק"נ יוכלו להיות בבחי' פירוד גמור מעוצם ריחוקם מאור האלקי ומלאכי' דעשי' הם תמיד בביטול במציאות כנ"ל (וכענין הבו לה' בני אלים26 מלאכי' דעשי' הבו בבחי' ביטול וג"פ הבו ג' מדריגות דבי"ע שבכל עולם כו' ובחי' ק"נ שנק' משפחות עמים ג"כ אמ' הבו לה' משפחו' כו' אבל רק לפרקי' כשאומרי' שירה כנ"ל) והמדריגה הג' הן הנשמות ששרש' בעצמו' אלקו' ממש כידוע שנר הוי"ה ממש נשמת אדם27 והמלאכים נק' בני האלקים וכמ"ש ויריעו כל בני האלקים28 כידוע והענין הוא כידוע שבדרך כלל יש ב' מדריגות באלקות אחד בחי' מציאותו שהוא בחי' אור התפשטותו לבד להמשיך מאין ליש ונק' כח הפ"ב כנ"ל ומשם מקבלים המלאכים וכמו וברוח פיו כל צבאם29 מבחי' אותיות הדיבור לבד אבל הנשמות בבחי' מהות ועצמות דאלקות וכענין ישראל עלה במח' פי' במח' העצמית שלמעלה מגלוי הדיבור די' מאמרות וע"כ יש בנשמה בחי' ביטול עצמי כניצוץ הנמשך אחר השלהבת מאחר שנק' נר ה' ממש שלמעלה מהתפעלות וביטול היש לאין דמלאכים בכל עולם ועולם לפי ערכו וזהו ענין מס"נ דנשמות באחד30 על קדה"ש שזהו בחי' התכללות לגמרי במהו"ע אלקות דוקא משא"כ ביטול המלאכים אינו רק בכח אלקי המהוה אותן מאין ליש כידוע וד"ל ונמצא יש ג' מדריגות בכלל נשמות ומלאכים וע' שרים ונק' נר"נ בכלל בחי' נפש הוא בבחי' חיצוניות דנוגה כביטול הע' שרים שיש בהם גם הפירוד לפעמים כנ"ל ובחי' רוח הן המלאכים כמ"ש עושה מלאכיו רוחות31 כו' שהן בביטול תמידי כנ"ל ונשמו' הן בבחי' עצמיו' הביטול בבחי' פנימי' אלקו' כנ"ל ויש בכל עולם בחי' נר"נ שנק' בי"ע32 שכל עולם מג' עולמו' דבי"ע כלול מבי"ע33 מנר"נ כידוע ויש בכ"א מהם מדריגות חלוקות זו למעלה מזו (עד שגם נשמות כלולים מנר"נ34 כמ"ש בראתיו יצרתיו אף עשיתיו35 ובחי' נפש דעשי' גבוה מפנימי' דמלאכים דעשי' וחיצוני' דמלאכים דעשי' גבוה מפנימי' דנוגה שבעולם דעשי' כו') ובדרך כללות נשמה בבריא' ורוח דמלאכים ביצי' ונפש בעשי' עד נפש הגלגלים דעשי' כו' ואמנם מתחלקי' לריבוא רבבות מדריגות


23) אתה אל מסתתר: ישעי' מה, טו.

24) ומאמיתת מציאותו נמצאו הכל: ראה רמב"ם ריש הל' יסוה"ת.

25) שידע כל פעול כא"פ: תפלת העמידה לר"ה.

26) הבו לה' בני אלים: תהלים כט, א. ראה פע"ח (שער השבת) שי"ח פ"ח. מאמרי אדה"א בראשית ע' מו. וש"נ.

27) שנר הוי"ה. . נשמת אדם: משלי כ, כז.

28) ויריעו כל בני האלקים: איוב לח, ז [ושם: אלקים]. ראה גם אגה"ת פ"ד. מאמרי אדה"א במדבר ח"ב ע' תתמח. וש"נ. דברים ח"ב ע' ת. וש"נ.

29) וברוח פיו כל צבאם: תהלים לג, ו. ראה גם אגה"ת שם. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' קכ. וש"נ.

30) מס"נ דנשמות באחד: ראה זהר (רע"מ) משפטים קיט, א. צו לג, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תו. וש"נ. שמות ח"א ע' רעח ואילך. הנחות תקע"ז ע' שא.

31) עושה מלאכיו רוחות: תהלים קד, ד.

32) נר"נ שנק' בי"ע: ת"ז סתכ"ח (סח, סע"ב).

33) שכל עולם. . כלול מבי"ע: ראה ע"ח (שער כללות אבי"ע) שמ"ב פ"ד.

34) נשמות כלולים מנר"נ: ראה תניא פ"ב.

35) בראתיו. . עשיתיו: ישעי' מג, ז.