מא, א

בכל עולם ועולם בעילוי אחר עילוי לפי סדר ההשתלשלות עו"ע שמקבלים דין מן דין1 כו' עד שמדריגה התחתונה דעולם הבריאה שהוא בחי' נפש נעשה בחי' נשמה ביצירה ונפש דיצי' נעשה נשמ' בעשי' (שהוא השתלשלות בנשמו' דבי"ע ועד"ז הוא ההשתלשלו' עו"ע ברוחו' דמלאכים ובנוגה דבי"ע כו' וד"ל) (ובמ"א מבואר זה הענין בלשון אחר והוא שיש ג' מדריגו' בכל עולם והוא בחי' אור וכלי ולבוש אור בחי' נשמה אור הוי' והכלי הוא בחי' אלקי' דהיינו בחי' רוח דמלאך וחונה מלאך ה' סביב ליראיו2 שהן הנשמות וע"כ היש דמלאך בטל תמיד לאין שנק' כלי שטפל ובטל לגבי אור והלבוש הוא בחי' חיצוני נפרד והוא בחינת נוגה שבכל עולם כו' שאין היש בטל לאין תמיד רק לפרקים כנ"ל כמו יגיה חשכי3 כו' כאור הנראה בענן חשך כו' ובחי' אחרונה שבעליון הוא נעשה ראש ופנימי' בתחתון אבל לא שמבחי' לבוש נוגה דבריאה יהי' נשמה דיצי' וכה"ג מנוגה דיצי' נשמה בעשי' אלא מבחי' נר"נ דאור נשמה דבריאה מבחי' נפש דבריאה יהי' נשמה ביציר' ומנפש דיצירה נשמה בעשיה ועד"ז בכלים דמלאכי' מבחי' עשי' דבריא' נעשה בריא' דיצי' ומלאכי' דעשי' דיצי' נעשה מלאכי' דבריא' שבעשי' ועד"ז בנוגה דבי"ע שבכל עולם יורד ומשתלשל עד נפש דעשי' שבעשי' ורוח ונוגה דעשי' שבעשי' שהוא4 או"כ ולבוש דעשי' שבעשי' והוא כמו נשמת האדם בעוה"ז בגופו שנק' בחי' נפש דעשי' דעשי' שיש כלי לאור נשמתו זאת והוא המלאך שלו וגופו מנוגה דעשי' שבעשי' כו' וד"ל) (ואמנ' גם נפש דנפש דעשי' כלול מבי"ע5 נר"נ דכללו' וזהו שאו' בראת יצרת נפחת בי6 כו' עד נשמה דבריאה בכלל וממילא כלול מרוח ונפש דמלאכים ונוגה דבריאה וזהו שבינונים זו"ז שופטן כו' וד"ל) (וז"ש ושבתם וראיתם7 בין צדיק לרשע כו' בחי' אור שהוא הנשמה נקרא צדיק כמ"ש אור זרוע לצדיק8 כי טוב9 כו' ורשע הוא בבחי' לבוש נפרד דבחי' נוגה שרובו רע ובין עובד אלקים כו' הוא בחי' הכלי לאור כמלאכים שנקר' עובדי אלקים דוקא לאשר לא עבדו10 כאשר אין בכלי ביטול לאור במלאכים שנקר' נפילים11 וכה"ג ויש כמ"כ בכלים של נשמות שבגופים שיש עובד אלקים ויש שלא עבדו אבל אינו בכלל רשע והוא בחי' בינונים שזו"ז שופטן וכה"ג וד"ל12 :

(כג) אך באמת לפ"ז מוחלט הדבר שהנשמה בבחי' צדיק וטוב והגוף שמעורב ברע דק"נ בבחי' רשע והממוצע שזו"ז שופטן כו' והרי אנו רואים שיש בנשמות ג"כ חילוק בין צדיק לרשע כמו נפש החוטאת13 שהנפש האלקי' היא החוטאת וכמ"ש ונפש כי תחטא14 ונקרא נפש רשע15 כמו שנראה בעליל בטבע נפשות הרשעים שנאמר ונר רשעים ידעך16 כו' שהאור האלקי שבהם חשוך ונטמא בטומאת העון עד שימות ברשעתו ותלך הנפש ההיא לבאר שחת17 וכמו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה18 הכרת תכרת הנפש19 בעון שחייב כרת וכן חייבי מיתות ב"ד כו' וכן לע"ל נאמר אלה לחיי עולם20 ואלה לחרפות כו' דקאי בנשמות שהולכות לחרפות עולם כו'


1) שמקבלים דין מן דין: ת"י ישעי' ו, ג.

2) וחונה. . סביב ליראיו: תהלים לד, ח.

3) יגיה חשכי: שמואל-ב כב, כט. תהלים יח, כט.

4) שהוא: כ"ה בדפו"ר. ובמהדורת לעמבערג: שהוי'.

5) נפש. . כלול. . מבי"ע: ראה גם מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' רב.

6) שאו' בראת. . בי: ראה ברכת אלקי נשמה.

7) ושבתם וראיתם: מלאכי ג, יח.

8) אור זרוע לצדיק: תהלים צז, יא.

9) לצדיק כי טוב: ישעי' ג, י.

10) ובין עובד אלקים. . לאשר לא עבדו: המשך הכתוב ושבתם.

11) במלאכים שנקר' נפילים: בראשית ו, ד. ראה גם בענין הנפילים מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תקלה. קונטרסים ע' רלד וע' שעג ובהנסמן בהנ"ל. לקמן מא, ב.

12) וד"ל: אוצ"ל: וד"ל).

13) נפש החוטאת: יחזקאל יח, ד, כ [ושם: הנפש].

14) ונפש כי תחטא: ויקרא ה, א.

15) נפש רשע: משלי כא, י.

16) ונר רשעים ידעך: משלי יג, ט.

17) לבאר שחת: תהלים נה, כד.

18) ונכרתה. . מעמיה: לך יז, יד.

19) הכרת תכרת הנפש: שלח טו, לא.

20) אלה לחיי עולם: דניאל יב, ב.