מא, ב

וכנשמות שאין להם חלק לעוה"ב21 בעונות ידועים שמזה נראה שיש טו"ר בעצם הנשמות מפני שנפלו בעה"ד טו"ר ויש שיצאו בבחי' רע גמור כנשמו' שהיו במצרים שלא יצאו לטוב רק חלק החמשים22 וכן בדורות הראשונים שלפני אברהם ויצחק היו נשמות טובות וקדושות מאד כנשמת חנוך ומשותלח ונח ונשמות גבוהות שהיו בבחי' רע כדור הפלגה23 וכנמרוד24 כו' עד גם המלאכים שנק' בני האלקים נפלו ברע גמור ונקר' נפילים כמ"ש ויראו בני25 כו' וכך בכל דור יש נשמות צדיקים בטבע תולדתם ויש נשמות רשעים בטבע תולדתם אע"ג דצדיק ורשע לא קאמר26 היינו בדבור לבד כמה שכתוב במ"א וא"כ מ"ש ושבתם וראיתם בין צדיק ורשע היינו בשרש תולדתם כמו שיצאו מלמעלה למטה וכן במלאכים יש מלאכים טובים ומלאכים רעים עד למטה שנקרא יצר טוב ויצר הרע דבינונים זו"ז שופטן כו' אלא צריך לומר דהנשמה בירידתה למטה באה בלבוש דנוגה מעורב טו"ר שמצד זה יש נשמות טו"ר צו"ר וכן מלאכים טו"ר כו' וזהו צדיק וטוב לו צדיק ורע לו וכן רשע וטוב לו רשע ורע לו27 ויש בינונים שזו"ז שופטן טו"ר כו' לפי שהאור מורכב בכלי והכלי בלבוש דנוגה דטו"ר ממש ולפ"ז יכול להיות דרשע ולבוש טוב לו יותר נעלה מצדיק וטוב לו לפי שלבוש דנוגה שלו מבחי' הטוב דנוגה שהוא בא מעולם העליון יותר שיותר גבוה מנשמה דצדיק וטוב לו דעולם התחתון אם לבושו מנוגה דעולם שלו דטוב דנוגה דבריאה יותר עליון מנשמה טובה דיצירה כעלה או קליפה פרי טוב שבאילן יותר טוב מפרי הגס כו' וראיה מן רשע בן צדיק וצדיק בן רשע כו' ויובן זה מתשובת הרשעים שנהפך רע דנוגה שלהם לטוב יעלו יותר מנשמות הצדיקים בטבעם ותולדתם ואפשר מטעם דקליפה קדמה לפרי28 כמ"ש ואלה המלכים29 כו' שיש שרש ללבוש חשמ"ל דנוגה למעלה יותר נעלה מבחינת האורות דתיקון שמשם מחצב הנשמות וע"כ יתעלה הנשמה מצד תיקון הגוף בעבודה שבלב בשר דוקא או ע"י ביטוש הגוף סליק נהורא דנשמתא30 דוקא וכמשי"ת ב"ה וד"ל והנה ידוע שהנשמה עצמה א"צ תיקון31 כי הרי היא מבחי' אורות דשם מ"ה דתיקון (עד נפש דנפש דעשי' גם היא יש לה שרש בחיצוניות הכלים דאורות דז"א שהוא שם מ"ה דאצי' כמ"ש מה שמו32 כו' וד"ל) וכמבואר למעלה שבנשמות הוא ביטול עצמי במהו"ע אלקות שלמעלה מבחי' ההתפשטות אור דכהפב"נ כו' שנק' השגת המהות ולא השגות המציאות לבד (ולא כנשמות שנהנין מזיו33 בג"ע בהשגת שכל כו') אך עיקר ירידתה למטה הנה הוא כדי לברר לבחינת לבוש דנוגה שמעורב טו"ר דהיינו גוף החומרי שנלקח מק"נ שמשם שרש ע' שרים שלמטה כנ"ל ולהבין זה איך יתחבר אור הנשמה שהיא דבוקה וקשורה במהו"ע אלקות בצרור החיים את ה' ממש בגוף חומרי מלא תאוות בהמה גשמיית ולהיות בה כח לברר ולהפך חושך חומר הגוף לאור אלקי עד שאמר בזהר דמאן דלא מהפך34 חשוכא לנהורא כו' בהאי עלמא לית ליה חולקא בההוא עלמא שהטעם הוא כי כאשר הפך חומר הגוף בעוה"ז


21) וכנשמות שאין להם חלק לעוה"ב: סנהדרין צ, א (במשנה).

22) כנשמו' שהיו במצרים. . חלק החמשים: מכילתא בשלח יג, יח.

23) ונשמות גבוהות. . כדור הפלגה: ראה גם מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' עב.

24) ונשמות גבוהות. . וכנמרוד: ראה גם לקו"ת להאריז"ל לך יד, א [עה"פ ויהי בימי אמרפל].

25) ויראו בני: בראשית ו, ב. ראה הנסמן במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תשס.

26) דצדיק ורשע לא קאמר: ראה גם לקמן קלה, א ובהנסמן במ"מ לשם.

27) צדיק וטוב. . ורע לו: ברכות ז, א.

28) דקליפה קדמה לפרי: ראה לקמן קמו, סע"ב ובהנסמן במ"מ לשם.

29) ואלה המלכים: וישלח לו, לא.

30) ביטוש. . נהורא דנשמתא: ראה זהר שלח קסח, א.

31) שהנשמה עצמה א"צ תיקון: ראה תניא פל"ז (מח, ב) בע"ח שער כ"ו [שער הצלם פ"א]. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' עד? קונטרסים ע' שעח. שע"ת ח"ב סז, ב.

32) מה שמו: שמות ג, יג.

33) כנשמות שנהנין מזיו: ראה ברכות יז, א.

34) דמאן דלא מהפך: ראה זהר בהקדמה ד, א. מאמרי אדה"א בראשית ע' קפ. דברים ח"ג ע' א'ס ובהנסמן בהנ"ל.