מב, א

דוקא זוכה עי"ז הנשמה לידבק וליכלל במהו"ע אלקות בההוא עלמא שהוא העוה"ב שנחיה לפניו1 ממש בהשגת מהותו ולא מציאותו לבד כמו שאמר לע"ל כל אחד מראה באצבעו2 לומר הנה אלקינו זה3 לנוכח במהות אמיתת עצמותו שבהשגת מציאותו לא יתכן לומר לשון זה שאינו אמיתת עצמותו וע"כ אמר דלית מת"ב כלל4 כידוע ועוד יש להבין מה שאמרו בזהר דגופא דלא סליק ביה נהורא דנשמתא מבטשין ליה וסליק ביה5 כו' דלכאורה איך יש חיבור ויחוס ערך לנשמה עם הגוף עד שבביטוש הגוף יתעלה אור האלקי שבנשמה בעילוי יותר כו' וכן יובן מענין התשוב' מעומקא דלבא שזהו עיקר ענין לאהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא שהוא הרע גמור דק"נ כו' עי"ז דוקא יעלה אור הנשמה ביתרון מעלה מאור נשמות הצדיקים בעצם מדריגתם באור פני מלך חיים6 כו' וכ"ז יפלא מאד וביותר ממאמר הידוע דכד אתכפיא סט"א7 אסתלק יקרא דקוב"ה בכ"ע מהו ענין סילוק יקרא זה ע"י דבר נמוך כזה שהוא הפיכת חשך הגס דסט"א או אתכפיא סט"א בלבד כו' אך הנה יש להקדים מ"ש איוב מבשרי אחזה אלוה8 דיפלא מאד איך יחזה אלוה בראיית המהות מבשרי דוקא שהבשר הרי הוא הדם שבלב הממולא כל אש תאוה זרה ורוח שטות כבהמה ממש איך משם יחזה אלוה דוקא ויש להקדים לזה מ"ש אתה הראת לדעת9 מהו לשון הראת דמשמע שיצא מן ההעלם לגלוי והרי הנשמה כבר היתה למעלה בגלוי אור זרוע לצדיק עליון באוצר הנשמות10 כו' אלא הראית זה היינו ירידת אור הנשמה למטה בגוף חומרי דק"נ שזהו לדעת כי ה' כו' שבזה יהיה יתרון עילוי לנשמה יותר משרשה בפנימית אלקים חיים11 כו' וזה פלא גדול איך מהדעת גשמי וגופני שתדע הנשמה בגופה כי ה' כו' תעלה כ"כ אמנם הנה באמת יש להבין במהות הנשמה האלקי' שבודאי יש בה בינה ודעת אלקי טרם בואה לגוף וכמו נשמת שדי תבינם12 וכמו בחינת ההשגה האלקית שבנשמה בג"ע שנהנין מזיו כו' אם הוא כמו ההשגה האלקית שבנשמה בהתלבשותה בגוף שתבין ותשכיל בהתבוננות מאין ליש וכה"ג ותתפעל באוי"ר אלקי' ממש הרי הנשמה מצד עצמה ומהותה היא נמשכת ונדבקת במוה"ע אלקות כניצוץ כו' למעלה מן ההשגה וטעם כלל וא"כ איך הנשמות בג"ע משיגים בהשגת אלקות בעילוי אחר עילוי כמו ילכו מחיל אל חיל13 ממדריגה למדריגה כו' כמו בשבת14 וי"ט כידוע אלא צ"ל שהנשמה גם מצד עצמה כלולה מחו"ב ומדות ודיבור כמו רוח ממלל'15 וכמו ששמע ב' רוחות מספרים זע"ז16 וכמו במלאכים דכתיב וקרא זה אל זה17 כו' כידוע וא"כ מהו ההפרש בין נשמות שבג"ע לנשמות שבגופים אחר שבאים לכלל השגה בבינה ודעת והתפעלות המדות אוי"ר כו' וצ"ל שיש הפרש גדול בזה לפי שהנשמות בג"ע המה מופשטים לגמרי מכל בחי' גשם מגשמי החומר הטבעי כמלאכים שנק' רוחות רוח אלקי כך בחי' נשמה אלקי' ואם כלולה גם מבינה ומדות ודבור אבל הוא בבחי' כח אלקי ממש כי נר ה' נשמת אדם כי אתה תאיר נרי18 וכה"ג א"כ גם חו"ב ומדות


1) שנחיה לפניו: יהושע ו, ב.

2) כל אחד מראה באצבעו: תענית בסופה.

3) הנה אלקינו זה: ישעי' כה, ט.

4) דלית מת"ב כלל: ת"ז בהקדמה (יז, א).

5) דגופא. . וסליק ביה: ראה זהר שלח קסח, א.

6) באור פני מלך חיים: משלי טז, טו.

7) דכד אתכפיא סט"א: ראה זהר תרומה קכח, ב. הנסמן במאמרי אדה"א שמות ח"א ע' ה. לקמן סה, ב.

8) מבשרי אחזה אלו': איוב יט, כו [ושם: ומבשרי]. ראה הנסמן לקמן קלא, ב.

9) אתה הראת לדעת: ואתחנן ד, לה.

10) באוצר הנשמות: נסמן לקמן צח, א.

11) אלקים חיים: ואתחנן ה, כג.

12) נשמת שדי תבינם: איוב לב, ח [ושם: ונשמת ? ראה מאמרי אדה"א נ"ך ע' שכ. וש"נ].

13) ילכו מחיל אל חיל: תהלים פד, ח.

14) ממדריגה. . בשבת: נסמן לעיל לד, א.

15) רוח ממלל': ת"א לבראשית ב, ז.

16) ב' רוחות מספרים זע"ז: ברכות יח, ב.

17) וקרא זה אל זה: ישעי' ו, ג.

18) כי אתה תאיר נרי: תהלים יח, כט.