מב, ב

אוי"ר ודבור והילוך וכל התוארים הכל בבחי' הרוחניות דאלקות כמלאכים שנק' בני האלקים שכלולים מהשגה ומדות ודיבור כידוע וגם נשמות דבי"ע שהן מאין ליש כמ"ש אלקי נשמה19 כו' אתה בראת כו' לכבודי בראתיו יצרתיו20 כו' אך ירידת הנשמה בגוף זהו תכלית ההגשמה שתתלבש בלבוש גס כזה כי הגם שיש לכל נשמה גם בעודנה למעלה במקור חוצבה לבוש שתתלבש וא"ל לא תוכל לקבל פני שכינה וכמ"ש בזהר ע"פ ותלבש אסתר מלכות21 דאתלבשת באוירא דג"ע כו' והוא מלבוש זך דקדושה האלקי' שע"י הלבוש זה דוקא תשיג ותהנה מזיו כו' אבל ירידה זאת שירדה בסתר המדריגות כ"כ בלבוש גס דנה"ט אין ירידה כמוה כמו מאגרא רמה22 כו' והענין הוא כמבואר למעלה שבכל עולם יש בחי' נוגה שהוא בחי' יש גמור רק שבטל לפרקים כו' עד הע' שרים למטה שהוא נוגה דעשיה שיורד משם ומתגשם עוד להיות התהוות הנה"ט שבגוף החומרי דגם שהוא נק' נפש אדם בעל שכל ונק' נפש המדברת23 אבל הוא בא בתכלית ההגשמה לגבי רוחניות דרוחות דמלאכים עליונים גם בירידת השפע מהם בע' שרים מחיצוניות המרכבה דעשיה כו' והיינו ענין הנפש החיונית שכלולה מרצון ושכל ומדות ודיבור במוטבע בטבע הד"י המורכבים בהרכבה גשמיות ולזה יש חכמי' להטיב בגשמיו' וחכמי' להרע וכן במדו' טו"ר וכו' והכל להיותם בהגשמו' הלבוש דנוגה דעשי' וזהו כל ענין נפש השכלית והיא נפש הטבעי' יש שכל מתפעל בטבע הכלי מטה כלפי חסד להטיב ויש להיפך ועיקר מהותה הוא שכל אנושי ומדו' אנושי' מורכבי' בטבעיו' הגוף בדם ובשר כו' ששרשו מבחי' נוגה דעשי' שמעורב טו"ר כו' וע"כ יש שרובו רע מבפני' ומיעוטו טוב מבחוץ ויש להיפך כו' וטו"ר שבק"נ בגוף יש בו חילוקי מדריגות רבות מאד כו' ומעתה יפלא מאד מה שאנו רואים בחוש שיש לאיש הישראלי התפעלות אלקי' ממש בנפשו הטבעי' החומרי' דוקא בשכלו ובמדותיו הטבעי' דוקא וכמ"ש ואהבת בכל לבבך24 בכל לבבך ממש בלב בשר הגשמי כמו שאוהב א"ע כו' ובשכלו שכל האנושי גשמי ישיג ויכיר לבוראו איך שמהוה מאין ליש בהשג' ודעת גמור ויתפעל מזה מאד שאין זה מסוג וערך הנה"ט מצד עצם מהותה כלל כי שרשה למטה בק"נ כו' ואם מצד שבשרשה בנוגה דעשי' כע' שרים וכה"ג משיגי' גם הם ומתפעלי' ואומרי' שירה לפרקים וחוזרים להיות בפירוד כנ"ל מ"מ הנפש הזאת דנגה שבגוף חומרי כבר הורדה עוד בתערובו' דטו"ר מאד עד שיצר לב האדם רק רע25 ולא טוב כלל ואיך יתקבל בכלי מוחו ולבו התפעלות שכל והשגה אלקית יותר מע' שרים דנגה שהרי יוכל אדם להתפעל בכל לבו ובשרו כצדיק גמור כמו שכתוב לבי ובשרי ירננו26 כו' ויותר ראי' מן בע"ת שיצאו מגשם גופם ובשרם בכלות הנה"ט כו' כראב"ד שיצא נשמתו בבכי'27 וכמס"נ עקדה"ש גם בקלים28 כו' וכ"ש מס"נ דצדיקים גם בגופם בפו"מ שאין זה חידוש כ"כ כו' אלא צ"ל שיש איזה הארה אלקי' בהעלם גדול בחומר הנה"ט בב"ו29 הגשמי עד שיוכל לקלוט בו אור התפעלו' שכל רצון וענג אלקי ומדו' אוי"ר כמו בגשמיו' גופו ממש וזה פלא גדול לכאורה כו' והענין הוא משום דיש שרש לנה"ט שבק"נ בשרשם


19) כמ"ש אלקי נשמה: ברכות השחר.

20) לכבודי בראתיו יצרתיו: ישעי' מג, ז [ושם: ולכבודי].

21) ותלבש אסתר מלכות: אסתר ה, א. ראה זהר שלח קסט, ב.

22) מאגרא רמה: ראה חגיגה ה, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תכה. וש"נ. שמות ח"א ע' קח.

23) נפש המדברת: ראה גם לקמן קלה, ב. קמג, ב. תו"ח נח עט, ג ובהערה 12.

24) ואהבת בכל לבבך: ואתחנן ו, ה [בדילוג].

25) שיצר לב האדם. . רע: נח ח, כא.

26) לבי ובשרי ירננו: תהלים פד, ג.

27) כראב"ד שיצא נשמתו בבכי': ע"ז יז, א. ראה סה"מ תרמ"ו ע' יט.

28) וכמס"נ. . בקלים: נסמן לעיל ט, ב.

29) בב"ו: בבשר ודם.