מה, א

לפי שחומר הגופני מחשיך ראיה רוחניות ועיני בשר יראו היש הטפל לעיקר כו' אבל כשיוסר או שיזדכך החומר הגופני יוכל לראות גם בעיני בשר בראיה חושיות וטבעי' ממש כמו שהוא רואה בעין השכל הרוחני כמו לע"ל דכתיב וראו כל בשר וכה"ג אמר שאו מרום עיניכם וראו עיניכם ממש מי ברא אלה כו' בראיה גשמיית בעין הגשמי ואז יש בו יתרון מעלה על ראית עין השכל הרוחני לכוין לאמיתתו יותר ולהתפעל ביותר מפני שהוא מקרוב יותר ונמוך ביותר כנ"ל בטעם יתרון מעלת הראיה מקרוב על השמיעה מרחוק בב' דברים הללו כו' (וכגילוי ראיית העין במראה הנבוא' דכתיב ואראה את ה'1 כו' בראית העין ממש וכמו בקי"ס שאמרו זה אלי2 זה לנוכח וכן לע"ל אלקינו זה3 ) ואז גם ההתפעלות הרבה יותר מהתפעלות דראית עין השכל (כהתפעלות הנביאים במראה הנבואה שנתבטלו מחושי גופם4 החומרי לגמרי בשגיונות וכו') וזהו כדמיון ניצוץ הנמשך לשלהבת בהיותו קרוב אליה כמו שאמר צדיקים כנר בפני האבוקה5 כו' (ולא כנשמות בג"ע שנהנין ע"י השגה דבינה6 כידוע) (ולא כראיה דג' רגלים7 שזהו ראיה רוחניות דעין השכל דכח מ"ה שבנשמה כידוע ומבואר במ"א) ומטעם זה הרי יובן עכ"פ שבהגלות נגלות אור האלקי לעיני בשר דוקא כמו לעין השכל כמו לע"ל וכה"ג זהו יותר נעלה במדריגה מראיית עין השכל ע"ד הנ"ל שאינו דומה שמיעה לראיה בב' דברים הנ"ל וד"ל. ועם כ"ז יובן מ"ש מבשרי אחזה אלוה מבשרי דוקא כנ"ל דהיינו בבחי' עיני בשר דוקא כאשר יזדכך החומר הגופני בתכלית הטהרה והקדושה האלקי' (כנביאים וכמו לע"ל שיראו כל בשר כנ"ל) להכיר את בוראו בראית העין ממש מה שעתה אינו רואה רק בעין השכל לבד אז אחזה אלוה ממש כמו לחזות בנועם ה'8 כו' שרואה לאמתת העצמות דאלקות ובהתפעלות כל העצמות הרבה יותר מראיית עין השכל וד"ל (וזהו אל יתהלל חכם בחכמתו9 בבחי' כח ראיית עין השכל כו' כ"א בזאת יתהלל10 כו' השכל וידוע אותי ממש כמו בידיע' והכרה שע"י ראית העין הגשמי' ממש וזהו בזאת דוקא בבחי' יראה11 אותיות ראיה12 שהוא בגשמיות) (ודוגמא לדבר זה הוא גם עתה כאשר הלב בשר הוא רואה ראית עין השכל שהוא יותר טוב מראית עין השכל עצמו כמ"ש בעין השכל דבלבא דוקא אתחזי ממש כו' וכידוע לטועמי' טעם ראית עין השכל בלב בשר דוקא כמו לבי ובשרי ירננו אל13 כו' כמ"כ אמר טעמו וראו14 כי טוב ה' כו' וכה"ג וזהו הנראה בחוש ההתפעלות יתירה פתאום בניגון שבקירת הלב בגשמיות מחמת שהלב בשר דוקא רואה כו' ונק' שיר פשוט15 וכמ"ש במ"א בענין קולו של משה16 כו') אך עדיין אינו מובן מ"ש אחזה אלוה בל' תרגום דהל"ל אראה כו' הענין הוא לפי שגם אחר הזדככות חומר הנה"ט בתכלית כנ"ל הרי שרשו מק"נ שנק' לבוש החשמל דנגה כנ"ל רק שנעשה לבוש בהיר ביותר כמו כתנות עור בא' כנ"ל ע"כ נק' בל' תרגום בשם חזיון כחזון ישעיהו17 כו' כתרגום ראי' חזי18 כו' מפני שהוא בבחי' בירור דאחורים דחכמה ומ"מ יש בזה תוס' אור הראיה במהות ועצמות לכוין


1) וארא את ה': ישעי' ו, א.

2) זה אלי: בשלח טו, ב.

3) אלקינו זה: ישעי' כה, ט.

4) שנתבטלו מחושי גופם: ראה רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ז ה"ב וה"ו. קו"א לתניא קנו, א ובהנסמן במ"מ לשם.

5) צדיקים כנר בפני האבוקה: ראה פסחים ח, א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' קעז. וש"נ. דברים ח"ג ע' תשסח. שע"ת ח"ב יח, א.

6) כנשמות בג"ע. . דבינה: ראה ברכות יז, א. מאמרי אדה"א בראשית ע' פט. במדבר ח"ב ס"ע שפח. וראה גם מאמרי אדה"א ויקרא שם.

7) כראיה דג' רגלים: ראה גם סידור שער החנוכה רעו, ג.

8) לחזות בנועם ה': תהלים כז, ד.

9) אל יתהלל חכם בחכמתו: ירמי' ט, כב.

10) כ"א בזאת יתהלל: שם ט, כג.

11) בזאת. . יראה: ראה זהר אחרי נו, ב. בהר קח, א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' סב. וש"נ.

12) יראה אותיות ראי': נסמן לעיל יג, ב.

13) לבי ובשרי ירננו אל: תהלים פד, ג.

14) טעמו וראו: תהלים לד, ט.

15) שיר פשוט: ראה זהר (רע"מ) פינחס רכז, ב. ת"ז בהקדמה (ג, א). מאמרי אדה"א נ"ך ע' תקנח. וש"נ.

16) קולו של משה: ברכות מה, א. ראה ביאוה"ז ויצא קלד, ג. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' קנה. וש"נ.

17) כחזון ישעיהו: ישעי' א, א.

18) כתרגום ראי' חזי: בסידור כאן (רפז, ד) ניתוסף: כמו וחזי — ראה ת"א לבראשית א, ד. ועוד.