מה, ב

לאמיתתו יותר כנ"ל דהיינו כאשר נתאמת אמיתת אא"ס בעין בשר כמו הרואה בעינו הגשמי שמכיר ויודע הדבר יותר משיודע ומכיר ע"י ראית עין השכל כמו השכל וידוע אותי כנ"ל וכל שיזדכך החומר יותר מלבוש דנגה שהיה מסתיר יותר יראה בתוס' אור במהו"ע וכמו לע"ל שיראו כל בשר מצד שרוח הטומאה יתעבר19 לגמרי וגם יבא גלוי שם הוי"ה בהסרת הנרתק ומגן דשם אלקים20 דהיינו ששם הוי"ה יאיר כמו בחי' שם אלקים עכשיו ולא ע"י הסתר כלל כי יהיו שניהם שוין ממש וזהו שיבואו במערות21 כו' מפני פחד ה' כו' שיהיה פחד אלקים22 על כל הברואים23 וכל פחד אינו אלא כשהוא מקרוב24 לעין הרואה בגשמיות ולא בראית עין השכל לבד שאינו מפחד כ"כ כמו שאינו דומה שמיעה לראיה בזה כנ"ל וא"כ יהיה גלוי עצמות א"ס בקירוב כ"כ עד שיהיה פחדו על כל הברואים לפי שראו כ"ב25 כו' וכן בעה"ב שאמר ונחיה לפניו26 ממש בראית המהו"ע וכל נשמה יאמר אלקינו זה לנוכח וכ"ז לפי שמבשרי אחזה עתה בהזדככות לבוש המסתיר דק"נ וכמשל הקליפת אגוז כשהיא קשה ועבה מסתרת הפרי שבתוכה ובשבירתה מיד תגלה הפרי ולע"ל נאמר ולא יכנף עוד27 כו' והיו עיניך רואות לפי שישבר הקליפה והוא המסך מבדיל דנגה ולא עוד אלא שיאיר על ידו בתוס' אור לראות במהו"ע יותר והיינו מה שיבא בנשמה בכח מ"ה בראית עין השכל תוס' אור לראות בראית המהות כנ"ל זהו מחמת שתראה הנה"ט בעיני בשר דוקא לאחר ההזדככות אע"פ שאינו אלא כמו מחזה עכשיו שאינו מזוכך כ"כ אבל יתרון האור בעצם הראיה דנשמה מן החשך דק"נ כשנזדכך הוא בא מטעם שיש שרש ללבוש דנגה בעולם התוהו שמגלה עמוקות מני חשך וכאשר יאיר בחי' החשך וההעלם הזה ה"ז גלוי אמיתת עצמות אא"ס כמו שהוא כמלך שמסתיר ומעלים א"ע ואח"כ מתגלה כו' כמ"ש ישת חשך סתרו חושך העליון שקדם לאור החכמה כידוע וזהו מבשרי דנגה דוק' אחז' אלוה ממש וזהו אתה הראי' להראו' לנה"ט בעיני בשר כנ"ל ועי"ז דוקא תתעלה הנשמה באמיתת ראי' החכמה בעין השכל וכמ"ש הביטו אליו אליו ממש והביטו בעיני בשר שגבוה מעין השכל מטעם הנ"ל וד"ל:

(כו) וזהו עין בעין יראו28 כו' פי' עין בעין כמו שהאדם רואה את רעהו פא"פ שעינו רואה על עין רעהו ועין רעהו רוא' על עינו שזהו נק' עין בעין יראו ע"ד הפשוט כו' וכך יובן בבחי' הרוחניות עפ"י כל הנ"ל דהנה כתיב עין ה' אל יראיו29 וכן עיניו כיונים30 שזהו מלמעלה למטה מהקב"ה לכנ"י וכתיב עיניך יונים31 מכנ"י להקב"ה וכן עיני כל אליך32 כו' וכמו הראי' בג' רגלים דיראה כל זכורך33 את פני ה' ממש וכשם שבא לראות34 כו' כ"ז בראית עין השכל דנשמה האלקית וכמו במ"ת שכל העם רואים35 אע"פ שראו בעין גשמי ואיך יראו קול שצריך שמיעה ולא ראיה אלא כמו שאמרו רואין את הנשמע36 ושומעין את הנראה והיינו דמה שבא בכח ההשגה והבנה דבינה באזן שומעת ראו בראיי' עין השכל דבחי' כח מ"ה שבנשמתם כנ"ל בר"מ דבעין השכל דבלבא


19) שרוח הטומאה יתעבר: זכרי' יג, ב.

20) הנרתק. . אלקים: נסמן לקמן קמד, ב הערה שמש.

21) שיבואו במערות: ישעי' ב, יט.

22) פחד אלקים: תהלים לו, ב. דהי"ב כ, כט.

23) פחד אלקים. . הברואים: נסמן לעיל לד, א הערה ובכן.

24) פחד. . מקרוב: ראה מאמרי אדה"א נ"ך ע' שצ. וש"נ. הנחות תקע"ז ע' ריד וע' שטו.

25) שראו כ"ב: ישעי' מ, ה.

26) ונחי' לפניו: הושע ו, ב. ראה גם לעיל יא, ב.

27) ולא יכנף עוד: ישעי' ל, כ.

28) עין בעין יראו: ישעי' נב, ח.

29) עין ה' אל יראיו: תהלים לג, יח.

30) עיניו כיונים: שה"ש ה, יב.

31) עיניך יונים: שה"ש א, טו. ד, א.

32) עיני כל אליך: תהלים קמה, טו.

33) דיראה כל זכורך: פ' ראה טז, טז. וראה גם לקמן צד, ב.

34) וכשם שבא לראות: חגיגה ב, א.

35) שכל העם רואים: יתרו כ, טו.

36) רואין את הנשמע: רש"י ומכילתא יתרו כ, טו. ראה מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שפט. וש"נ.