מז, ב

העצמי ברוחניות דנשמה כנ"ל אלא צ"ל שיש בחי' ממוצע שמחבר רוחניות דנשמה לגשמיות דנה"ט במוח ולב גשמי והן הנק' פרקי הצלם והיינו בחי' כחות הממוצעים שמחברים וממשיכים ומביאים אור השפע האלקי לנה"ט בכל פרט מפרטי השפע אלקי ברצון ושכל ומדות וגם מעשה המצוה בפ"מ ותשובה בפ"מ וכה"ג והן הצריכים בירור ועלי' שהם יוכלו לעלות בעלות הנשמה ויכולים להמשיך כל אור אלקי שבנשמה בגוף כמו בעונג ושמחה אלקי' שיבא לגוף וכן בתשובה ומע"ט כו' וכל שלא בירר לפרקי הצלם דנה"ט שנקרא מזלא כו' הממוצע לא יבא כל אור הנשמה בגוף לבררו וישאר בלא בירור לפי שהמה בחי' מקוריים לשפע הבאה בבחי' נוגה ונקרא לבוש החשמל כו' ואמנם בתכלית בירורו יהיה לבוש מזהיר לנשמה בעלות' בג"ע וכו' (וכמ"ש בכתבי האריז"ל בשער הצלם14 ) וזהו שהיה ריב"ז מסופק אם יוליכו אותו לג"ע או לגיהנם כי לא ידע בנה"א אם בירר בכי טוב לבחי' צלם הנפש המחבר לנה"א בנה"ט שבלתי זה לא בא בירור דנשמה בגוף מן הכח הרוחני אל הפועל בגשמיו' ומבואר למעלה שלפ"ע הזדככות החומר דראיה חושיות בגוף ובהתפעלות גשמיות דמוח ולב בש' וכל כחותיה הטבעיי' דוקא תבא הנשמה לבחי' ראיה הרוחניות האלקי' במהו"ע כו' דע"י הבירור דנשמה לגוף תעלה למעלה משרשה כנ"ל הטעם ביתרון האור שבא מתוך החושך דוקא וזהו עין בעין כו' ומבשרי אחזה דוקא ע"כ לא היה יודע אולי יוליכוהו לגיהנם לברר לבחי' הצלם דנה"ט שנקרא מזלא כו' כדי שעי"ז יוכל לבא לראית הרוחניות דנשמה בג"ע כו' ובלתי זה לא יהיה לו דרך לבא לראי' הרוחניות דנשמה בזיו השכינה בג"ע מטעם הנ"ל וד"ל (וזהו ג"כ הטעם שהיה ר"ע מצטער על מס"נ בפו"מ בגוף דוקא שעי"ז יהיה לנשמה עלי' גדולה במהו"ע משא"כ במס"נ בכח ולא בפ"מ וד"ל) ובכל הנ"ל יובן מה שמצינו בכל סיפורי השבחים שבספר תהלים מדבר הכל בדברים פשוטים שהם בסוף כל השתלשלות עולמות הרוחניי' עד הללו את ה'15 מן הארץ תנינים כו' אש וברד שלג כו' עץ פרי וכו' וכה"ג בכל מזמורי תהלים שבפסד"ז וכמו בברכי נפשי16 כו' שמספר הכל בריבוי הנמצאים ונבראים גשמיי' ואיך שכולם תחת ממשלתו והוא ית' בורא הכל כו' הגם שכללותם אינם רק בחי' הארה בעלמא מעצמותו כו' ועיקר המכוון הוא דוקא לספר בשבח הנפלאות שבמעשיו כמו שאמר רבות עשית17 כו' נפלאי' מעשיך18 וכו' וכמובן בכמה כתובים שמכוין לספר בשבח המעשה דוקא וזה פלא דבאמת כולא קמי' כלא חשיבי כו' אפי' העולמות הרוחניי' עד רום המעלות כידוע ומכ"ש בחי' העשיה בפ"מ שמקורם רק בחי' דיבור בצירופי אותיות כידוע וכמ"ש כולם בחכמה עשית19 כו' וא"כ למה אומר בדרך שבח גדול מה רבו מעשיך ה'20 כו' אך הנה עפ"י כל הנ"ל יובן הטעם להיות שבחי' גלוי אלקות דוקא בדברים תחתונים כמו בעולם השפל הזה בהתהוות יש מאין בבריאה גשמיות דוקא שנקרא פועל ה' ממש כמ"ש לכו חזו מפעלות אלקים21 כו' וכן נפלאים מעשיך


14) בשער הצלם: ע"ח שכ"ו פ"א.

15) הללו את ה': תהלים קמח, ז. ח.

16) בברכי נפשי: תהלים קאפיטל קד.

17) רבות עשית: תהלים מ, ו. בסידור כאן (רפח, א) לא הובא פסוק זה.

18) נפלאי' מעשיך: שם קלט, יד.

19) כולם בחכמה עשית: תהלים קד, כד.

20) מה רבו מעשיך ה': התחלת הכתוב כולם בחכמה עשית.

21) לכו חזו מפעלות אלקים: תהלים מו, ט. וראה במנחת שי שם. זהר בראשית נח, ב ובמפרשים שם. אמ"ב פתח השער יא, ג [אבל ראה שם ח, ד]. תו"ח שמות קט, סע"ב. קיא, א. קלח, ב. תעח, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תקס. נ"ך ע' תעב.