מח, ב

פנימי' שלו כמו שהוא שא"א לציירו בראי' שכל כלל כמו שהוא ממש כנ"ל בענין אינו דומה שמיעה לראיה באריכות ונמצא דראי' המהות עם ראית כח פעולתו הכל אחד בראיה חושיית וז"ש הביטו אליו ממש והוא כאשר הראיה חושיית היא בכח פעולתו דוקא דהכל אחד משא"כ בראיית השגת השכל ולזה אמר ראו כי אני כו' וד"ל ובזה יובן מ"ש בזהר12 ע"פ לכבודי בראתיו13 כו' רק בגין דישתמודעין14 ליה שידעו ויכירו אותו בפעולותיו דוקא שהוא שם אד' שם הפעולה ולא שם העצם דעי"ז דוקא יכירו במהו"ע דוקא מטעם הנ"ל בענין עין בעין כו' וד"ל וכל ב"נ דלא אשתדל למנדע ליה15 לקוב"ה בהאי עלמא לית ליה חולקא בההוא עלמא דזה פלאי לכאורה דבהאי עלמא לא ישיג הידיעה רק במציאות התפשטות אלקות בנבראים גשמיים לבד כנ"ל ואיך יגיע בזה דוקא לבחי' ידיעת מהו"ע כו' בההוא עלמא שהוא בעוה"ב שיאמר אלקינו זה כו' אך הענין הוא משום דמידיעה זו בראיית עיני בשר כמו מבשרי אחזה אלוה כנ"ל דוקא יגיע מזה לידיעה והכרה במהו"ע דלע"ל שכולם ידעו אותו כנ"ל דהא בהא תליא וזהו שאמר דלית ליה חולקא לנשמתו בראיית המהות בההוא עלמא אם לא ישתדל בכל כח יגיעתו בנפש הטבעית להכיר במוח ולב בשר למינדע ליה לקוב"ה בהאי עלמא דוקא בכח פעולותיו בסיפורי השבחים שבתהלים בכל נפלאות ה' במעשיו הגשמיים דוקא דעוה"ז השפל כו' וד"ל (וזהו16 שלא זכה כל צ"ג לגלוי אליהו ורוה"ק עד שתחלה הגיע למדריגה זו דראיה והכרה חושיית בכח הפועל האלקי בנפעל כמו שיהיה לע"ל שידע כל פעול כו' שזהו דוקא ע"י מס"נ האמיתית בהזדככות גדולה מאד בנה"ט בכל כחותיה החומריים להפוך כל תאוה חומריית מן הקצה לקצה דוקא שאז דוקא עינים לו לראות בראי' חושיי'17 בכח אלקי שבכל בריאה ופעולה גשמיית (וכידוע בהה"מ ז"ל שהגיע בסוף ימיו לזה אחר כל הצומות וסיגופים ועוצם הטהרה וקדושה בעבודה תמה שבמוח ולב בשר דוקא כמו שאמ' בפירוש על מה שהכיר לפועל הכלי18 מתוך הכלי שהיה סומא בעין א'19 כו' שא"א להיות זה כ"א במי שיכול להכיר בכל רוחני שבגשם עד כללו' אור החיות האלקי הרוחני שהוא כח ומקור לכל פעולה ובריאה מאין ליש והוא זכה לזה שזהו בחי' התלבשות דראיה הרוחניות לראות בגשמיות גם מסוף העולם עד סופו20 ולראות העתידות עד שקרוב לנבואה ורוה"ק דהכל ענין אחד כמובן מתוך כל הנ"ל וד"ל):

(כח) ובכל הנ"ל יובן מ"ש במ"ת אנכי ה' אלקיך21 אשר כו' אנכי דוקא דהנה לפי המובן מכל הנ"ל יש ג' מדריגות דרך כלל הא' בחי' השגת המציאות שאינו בא בראית שכל אנושי אלא בהשגת שכל לבד וגם זה אינו רק בבחי' מציאת התפשטות אלקות בנבראים ולא במהותו כלל והיינו כל מדריגות המלאכי' עליונים שאומרי' שירה22 שזהו רק בבחי' השגת אור מציאת אלקות הבא בדרך צמצום גדול באיכות התהוות בריא' מאין ליש והיינו מה שאינו משיג רק אור כח אלקי שמשם מציאת חיותו והתהוותו לבד וזהו אופן


12) בזהר: ראה (רע"מ) בא מב, ב.

13) לכבודי בראתיו: ישעי' מג, ז [הובא ברע"מ שם ע"א].

14) לכבודי. . בגין דישתמודעין: כ"ה בכ"מ — ראה תו"ח בראשית כה, ג. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רלב. במדבר ח"ג ע' א'פט. דברים ח"א ע' קכ וע' רעח. ח"ג ע' א'נו וע' א'סח.

15) וכל ב"נ. . למנדע ליה: ראה זהר תרומה קסא, ב.

16) (וזהו: גם בדפו"ר לא נסמן סיום החצע"ג.

17) עינים לו לראות בראי' חושיי': ראה גם או"ת יתרו לד, א [מהדורת קה"ת].

18) בהה"מ. . שהכיר לפועל הכלי: ראה מאמרי אדה"א נ"ך ע' קפד ”כוס של כסף". וש"נ.

19) בהה"מ. . סומא בעין א': ראה גם לקו"ש (שבת חזון) כרך כט ע' 23. ס' השיחות תשמ"ט ח"ב ע' 590 בהערה.

20) בהה"מ. . מסוף העולם עד סופו: ראה גם ס' החקירה נ, א. סה, א.

21) אנכי ה' אלקיך: יתרו כ, ב.

22) המלאכי'. . שירה: ראה גם מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שעז.