נו, א

קודם לבא אחריו אלא קדמותו היינו שקדם להיות לבדו בלי שיתוף עמו דבר כלל (אך לא שגם עתה הוא לבדו שזהו הנק' יחיד אלא כשהי' לבדו בלי דבר מה זולתו ואח"כ במשך זמן נמשך ממנו עוד הרבה אבל הכל ממנו זהו שנק' קדמון בל' הקדש כמו איש שהיה קדום בתושבי העיר שלא היה שום איש זולתו ואח"כ מיוצאי חלציו דור אחר דור נתרבו עוד תושבים רבים נקרא הוא קדמון ולא ראשון או כמו הנהר שהיה לבדה ואחר כך נמשך ממנה לחפירות רבות וכה"ג לא שייך לקרות לנהר ראשון אלא קדום מאחר שנבדל הנהר לבדו טרם שנמשך ממנה וגם מה שנמשך הכל מן הנהר כו' כך יובן עד"מ בבחינת א"ק למעלה שנקרא קדמון שקדם לכל מה שנסתעף ממנו המשכות אורות שהיה לבדו והכל ממנו כו' משא"כ ראשון ושני שהראשון בערך מספר לבדו ויש לו שני שיוסיף עליו וכן השלישי דחסר כאן ב' דברים א' שאינו לבדו גם בהיותו בלא השני כי יש שני לו במציאות נבדל ממנו ונספר לאחדים כמוהו ונקרא אחד המנוי1 שכללותו מספר קצוב עשרה וכה"ג שכל א' יש לו מקו' בפ"ע שבלעדו לא יושלם המספר (ולקדמון אין שני במציאות כלל בתחלה וגם בסוף הכל ממנו עד שכל התחלקו' וריבוי שמסתעף כלולי' בו ממש כנ"ל) והב' שלא נק' קדום בקדימה חלוטה לכל הבאי' אחריו אעפ"י שהיה אחד לבדו תחלה כי בהכרח ודאי קדם לו המקו' העצמי שנק' קדמון שממנו יצא הכל רק שנק' ראשון במספר כבן הנולד ראשון לגבי השני שנולד אחריו לפי שהוא ראשית אונו2 והאב הוא מקו' העצמי שהוליד לכל הבנים וכל א' שרשו במוח האב3 מיוחד בפ"ע ואין לבן הראשון שום תוס' כלל לפי שלא ממנו נולדו הבאים אלא מן האב משא"כ במשל הנהר והחפירו' או אזרח הארץ הנ"ל הרי כל החפירות מן הנהר ומה שזה ראשון ואחריו שני הן הכל הסתעפו' המשכו' שמן הנהר אעפ"י שהוא באופן שחפירה ראשונ' ממשכת לשניה ושניה לשלישית הרי השניה קבלתה מראשונ' מ"מ מי הנהר הוא גם ביותר אחרון וכך הוא במשל אזרח תושב העיר שהיה לבדו בקדימ' חלוטה שלא היה קודם לו מקור בעיר זה היינו בחי' קדמון בעיר באופן דגם הבן שהוליד שם נק' דור ראשון ולא קדמון לנולד ממנו מאחר שקדם לו אב הראשון שלא הי' שם מקור המולידו ע"ד דוגמא אדה"ר הי' לבדו ושת בנו נק' דור ראשון ואנוש דור שני וכך עד סוף כל הדו' אבו' ובני' כולם נק' במספר המנוי ראשון ושני עד דור האלף אע"פ שכל דור נק' אב לבניה' אחריהם שבדור הבא אחריו שנמצא כל דור כלול בדור שלפניו ואין זה כמספר האחים שהשני נבדל בפני עצמו בשרש מיוחד ולא שנמשך התהוותו מן הראשון וכן השלישי והרביעי כו' מ"מ גם זה נק' מספר ראשון ושני עד אלף דור אבל אדה"ר עצמו לא שייך לקרותו דור ראשון כי ממנו נמשכו כל הדורות וכמו שלא שייך לקרו' לנהר ראשון רק היוצא ממנו תחלה נקרא דור ראשון כו' אלא נקרא קדמון שקדם לכל הדורו' בקדימה חלוטה בענין זה שבא במספר הדורות אעפ"י שגם אדה"ר הי' לו מקור כי נברא יש מאין שהוא כח אלקי כמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים4 אבל נשמתו בבחי' נשמת אדם קדומה לכל באין קדימ' אדם תחלה לו וכולל הכל כי ממנו הכל (ואין כ"ז רק להבין מזה למעלה בבחי' א"ק


1) אחד המנוי: ראה חובת הלבבות שער היחוד פ"ח. פרדס (שער עצמות וכלים) ש"ד פ"ה. תו"ח נח סז, א ובהערה 1.

2) ראשית אונו: תצא כא, יז.

3) הבנים. . ששרשו במוח האב: תניא פ"ב.

4) ויפח באפיו נשמת חיים: בראשית ב, ז.