נו, ב

שנקרא אדם דבריאה שממנו כל ההשתלשלות דאבי"ע כידוע בענין קורא הדורות מראש5 שלזה נקרא אדם קדמון ולא ראשון מפני ב' דברים הללו שאין קדימה לו בבחי' אדם רק היה לבדו וגם מה שיסתעף הכל ממנו ואינו כנוסף על עצמו כמספר האחדים6 אך מ"מ באמת הרי אדה"ר נקרא ראשון7 ולא קדמון כי בלה"ק נקרא אדה"ר רק בזוהר נקרא אדם קדמאה8 וראיה שבמספר הדורות בד"ה9 התחיל מאדה"ר באמרו אדם שת אנוש דלפי הנ"ל לא היה לו למנותו אלא מוכרח דגם שהוא כולל כל הדורות וממנו נסתעפו מ"מ נקרא ראשון ובנו שת נקרא שני כו' וכך הוא בכל תולדות אבות ובנים כאבות אחד היה אברהם10 ויצחק שני וכה"ג משא"כ בנהר שאין למנותו במספר ראשון ובמשל אזרח הארץ ראוי לקרותו ראשון כפי משל הדורות מאדה"ר אע"פ שהי' לבדו ממש מאחר שיש לו מקור שהולידו נקרא דור הראשון בתולדה כו' וד"ל ונמצא מובן מכ"ז שיש ב' מדריגות בענין קדמון הא' שקדם בתולדה שכל הבאים נמשכו ממנו וכולל הכל אבל יש לו מקור שהולידו כמו אדה"ר וכה"ג וזהו למעלה בחי' א"ק או מח' הקדומה אבל מה שאמר צופה ומביט בסקירה11 כו' כל הדורות יחד מאדה"ר עד דור האחרון שהו בחי' מחשב' העצמית שבבחי' מל' דא"ס עצמו שלא יש לו תחלה כלל שמשם נמשך נשמת אדה"ר בכלל ונתחלקה לפרטיי' דור אחר דור כו' כנ"ל שלגבי מח' זו נקרא א"ק אדם דבריאה כאדה"ר ממש ומדריגה הב' בקדמון שנקרא קדמונו ש"ע והוא באמת בחי' יחיד שהוא לבדו ממש ואין לו תחלה ואמנם גם מה שעלה במח' זו כל הדורות דאדה"ר נקרא מל' דא"ס שאנו אומרים ע"ז אדון עולם12 אשר מלך בטרם כל יצור כו' דלכאורה איך מלך בטרם כל יצור דמשמע גם קודם שנמשך הקו"ח להיות בחי' א"ק אלא היינו בחי' מל' דא"ס בחי' מח' שצופה בעצמו כו' ואח"כ יצא לגלוי להיות בבחי' גלוי רצון נקרא רצון הקדום או מח' הקדומה והוא מ"ש לעת נעשה בחפצו כל בבחי' כללות דכל הדורות וכל העולמות דאבי"ע כבר נעשה שיצא ההעלם בגלוי הרצון ומח' זו שזהו ענין ב"ש במח' הקדומ' והי' העולם13 ומה שבא אח"כ לגלוי גמור באבי"ע אין כל חדש כלל כך לעת נעשה בחפצו ורצונו כל אזי מלך שמו נק' מן ההעלם לגלוי והיינו מל' דא"ס כאשר ירד למטה להיות מלך מתנשא על ימות עולם14 דאבי"ע ותחלה הי' מלך מרומם לבדו מל' וזהו ההפר' בין יחיד חי העולמים מלך למלך יחיד15 חי העולמים דיחיד היינו כמו שהוא לבדו ממש קודם שצופה כו' וחה"ע בחי' מחשבה אחת שצופה כנ"ל שזהו חה"ע בהעלם או אדון עולם כו' ובבואו לגלוי הוא מל' דא"ס שבא בגלוי בקו"ח שנקרא מתנשא על ימ"ע כנ"ל אבל מלך יחיד פירושו שמלכותו16 ביחידות שזהו ענין מלך מרומם לבדו שהוא מל' דא"ס קודם הגלוי ואח"כ חה"ע בגלוי דסובב וממלא דקו"ח והכל עולה לענין א' וג' מדריגות הן מלמעלה למטה יחיד חה"ע מלך וד"ל) וזהו לפני אחד מה אתה סופר17 שהוא יחידי ואין לספור אחריו כלל והיינו למעלה מן החכמ' שנקראת ראשית במספר והוא הנקרא אחד שבא במספר רק


5) קורא הדורות מראש: נסמן לקמן קכג, ב.

6) האחדים: אוצ"ל: האחדים).

7) אדה"ר נק' ראשון: סנהדרין לז, סע"א (במשנה). ברכות לא, א.

8) אדם קדמאה: זהר בראשית לא, ב. לד, א.

9) בד"ה: ( בדברי הימים) בתחלתו.

10) אחד היה אברהם: יחזקאל לג, כד.

11) צופה ומביט בסקירה: נסמן לקמן קכא, ב.

12) אדון עולם: נוסח תפלת השחר. ראה גם לקמן עז, א.

13) ב"ש. . והי' העולם: נוסח ברוך שאמר. ראה גם לקמן קיח, א.

14) מלך. . עולם: ע"פ ברכת יוצר. ראה גם עט"ר שער ר"ה ע' ו.

15) ההפר' בין יחיד. . למלך יחיד: ברכת ברוך שאמר וישתבח. ראה גם לקמן עז, א. עט"ר שם.

16) שמלכותו: ניתוסף ע"פ דפו"ר.

17) לפני אחד מה אתה סופר: ראה ס"י פ"א מ"ז.