נז, ב

שיש בו מבחי' אחרונ' שבעצמות א"ס ב"ה והוא מל' דא"ס וגם הוא שרש וראש לנאצלים והיינו פנימית וחיצוניות שבכתר שהוא ע"י וא"א דבפנימית הוא נחשב מעצמות א"ס שנקרא קדמון לכל כו' שלמעלה גם מהיות בחי' מקור מחדש מאין ליש דחכמ' וכמ"ש עושה פלא10 אותיות אלף11 דמה שמן ההעלם דכתר נמשך מאין ליש דחכמה זהו רק אין של היש לבד והוא עושה פלא דחכמה כמו אאלפך חכמה12 אבל פנימית הכתר יש בו מבחי' אין העצמות ממש הנ"ל שלמעל' מבחינת תחל' וסוף כי אין לו תחל' ואין לו תכל' כו' כנ"ל ואין עליית המל' שנקרא סופן רק בתחלתן שהוא חיצוניות הכתר כשנקרא ראש ושר' לנאצלים והוא שנקרא מקור המוליד ומחדש החכמ' מאין ליש ולא למעלה מתחלתן כו' ויש עליה ב' למל' במל' דא"ס עצמו שהוא בחי' אחרונ' שבעצמות שנקרא מחשבה הקדומה כנ"ל וזהו כאשר המל' מבחינת קדם קדמונו של עולם כו' שלמעלה גם מתחלתן דכתר כו' משום דאור חוזר חוזר לקדמותו13 ממש דהיינו לבחינת קדם שלפני אחד דעשר ספירות דאצי' שבהעלם הכתר כשהוא מקור וראש לנאצלים אז נאמר הנני בורא חדשה בארץ דוקא ופי' חדשה לגמרי והוא אשר נקבה תסובב גבר שמלבד שאין הנוק' מקבל מדכורא בדרך מ"ד ומ"ן כמטר השמים שמרוה הארץ וכאשה כי תזריע שמקבל ממ"ד כח המוליד כנ"ל אלא שתסובב לגבר בבחי' עטרת ומקיף למקיף בראשו וכמ"ש אבן מאסו הבונים14 היתה לראש פינה וכן מ"ש מאת ה' היתה זאת15 שהיא בחי' המל'16 שנבנית משם הוי"ה דז"א ובעלי' הב' הנ"ל היא נפלאת בעינינו בבחי' סדכ"ס17 דלית מחשבה ת"ב כלל18 והוא מ"ש יצאו מ"ח מירושלים19 חצים אל הים הקדמוני דבחי' קדמונו של עולם הנ"ל וד"ל:

(לד) וזהו אשר לא נעשו כו' דהנה כתיב כל אשר חפץ20 ה' עשה בשמים ובארץ בימים כו' דידוע שחפץ זה הוא בחי' הרצון הקדום וכתרגום בראשית ברא בקדמין ברא21 כו' הרי פי' לראשי' דחכמ' מאין דכתר תמצא בבחי' קדם דקדמון הנ"ל וידוע ג"כ דפי' רצון הקדו' היינו ג"כ ענין רצון הפשוט22 כמו כשעלה ברצונו הפשוט23 כו' והענין הוא דכאשר יש טעם לרצון אפי' בהעלם נק' רצון מורכב אבל כאשר הרצון למעלה מן טעם לרצון נק' רצון פשוט וזהו פנימי' הכתר הנ"ל שיש בו מבחי' אחרונה שבעצמות והוא ג"כ ענין פי' רצון הקדום שקדם הרצון בעצמותו ממש מבחי' אחדו' הפשוט' שלמעל' מבחי' אחד המנוי הנ"ל שבא לכלל מספר בהעלם ובגלוי (כמ"ש למעל' בענין לפני אחד מה אתה סופר בב' אופנים כו') ונק' רצון המוחלט כמו עד"מ שהוחלט רצון באדם לבנות בנין ולא בא לגלוי גם לעצמו רק בעת ידוע כו' כמ"ש במ"א24 וכמ"כ ענין כשעלה ברצונו הפשוט שעלה הרצון המוחלט זה לבוא מהעלם העצמות לגלוי בעצמו עדיין וזהו פי' ברוך שאמר והיה העולם כמ"ש במ"א25 דהיינו ענין המאמר בריש הורמנא דמלכא גליף גליפו26 כו' וא"כ יש להבין מ"ש כל אשר חפץ ה' עשה דמשמע מזה דעוש' בשמים וארץ בחפץ ה' הפשוט וקדום הנ"ל ולמעל' מבואר בבחי' קדם שהוא למעל' מהיות בחי' מקור לחכמ' וגם למעלה


10) עושה פלא: בשלח טו, יא.

11) פלא אותיות אלף: ראה ת"ז ת"ע (קלה, א). הנסמן במאמרי אדה"א נ"ך ע' תקסו־ קונטרסים ע' ז.

12) אאלפך חכמה: נסמן לעיל לא, ב.

13) דאור חוזר חוזר לקדמותו: נסמן לעיל כט, א.

14) אבן מאסו הבונים: תהלים קיח, כב. ראה גם מאמרי אדה"א בראשית ע' שנט. שמות ח"ב ע' תלב. וש"נ.

15) מאת ה' היתה זאת: תהלים שם, כג.

16) זאת. . המל': נסמן לעיל לה, א.

17) סדכ"ס: ראה זהר בהקדמה ב, א. ועוד.

18) דלית מחשבה ת"ב כלל: ת"ז בהקדמה (יז, א).

19) יצאו מ"ח מירושלים: זכרי' יד, ח.

20) כל אשר חפץ: תהלים קלה, ו. ראה גם לקמן קלב, א.

21) בראשית. . ברא: ת"א לבראשית א, א.

22) רצון הקדו'. . הפשוט: ראה סידור שער המילה קלט, ד.

23) כשעלה ברצונו הפשוט: נסמן לקמן קטו, א.

24) רצון המוחלט. . במ"א: ראה גם לקמן קכא, ב.

25) ברוך שאמר. . במ"א: ראה שע"ת ח"א כו, א.

26) בריש. . גליף גליפו: ראה זהר בראשית טו, א.