נח, ב

שיעו' ולמט' עד אין תכלי' (ונק' עמ"ר ועמ"ת5 בלי שיעור וגבול כלל למעלה מעמ"ר ועמ"ת דשמי' לרו'6 כו' שהוא רק כעיגול מוגבל כנ"ל7 בענין כי גאה גאה כו') אלא שהוא שם המושאל ויהיה איך שיהי' יש חיבור וקש' לאא"ס שלמעל' עד אין קץ ושיעור עם אא"ס שיורד למטה עד אין תכלית דהיינו כמו שהוא בעצמו אין לו תחלה כו' שהכל מכח א' באו מפני היותו בלתי בע"ג בעצם כידוע רק שכלול מב' כחות עליי' וירידה בחי' העילוי עד אין שיעור למעל' וזהו בחי' למעלה שהוא נעוץ בסופו שהוא בחי' התפשטות דא"ס למטה עד כו' וסופו בתחילתו אע"פ שאינם בבחי' תחלה וסוף מוגבל מ"מ לענין קשר וחיבור זה בזה גם בהם יתכן זה החיבור מטעם א' שיש קשר וחיבור בתחלה וסוף ממש וד"ל:

(וזהו דכמו שאני ראשון ואני אחרון8 בבחי' תחל' וסוף דכתר ומל' כך אני אני הוא9 במל' דא"ס שעולה למעלה עד אין שיעור עם בחי' מל' דאצי' במל' דמל' דעשי' שיורד למט' בלי שיעור דהכל א' וזהו כי רם ה' בעצמות שלו ממש ושפל יראה10 באין שיעור למטה דוקא משום דהא בהא תליא כמו בענין נעוץ תחל' בסוף וסוף כו' וכן מ"ש מרום וקדו' אשכון11 כו' וכה"ג אך באמת גם זה שאא"ס למעלה ולמט' בלתי גבול אין זה רק בבחי' התפשטות של כח עצמותו ומהותו שהרי נקרא מלך מרומם לבדו או גאה גאה כו' וכמשל עיגול בלתי מוגבל למעלה ולמטה כו' שעכ"פ נופל ל' עיגול אבל במהו"ע כמו שהוא גם לשון זה לא יתכן שהרי הוא במהו"ע ממש קדוש ומובדל מבחי' התפשטות כח עצמותו כו' וכן מאמרז"ל שהיה הוא ושמו בלבד שמו רצון המוחלט בעצמו זהו בכלל בחי' כח התפשטו' דמהותו ועצמו' ממש ונק' הוא ושמו רק שהו' ושמו היה לבד כנ"ל ונקרא עכ"פ העלם וגלוי עליה וירידה רק בבלתי גבול כו'. וזהו מ"ש השמים ושמי השמים12 לא יכלכלוך פי' השמים עיגול דכולל תחל' וסוף דקו"ח כנ"ל ונק' טה"ת וגם שה"ש טה"ע13 מה שאין לו שיעור למעלה ולמטה גם הוא לא יכלכלוך מטעם הנ"ל וד"ל) וזהו הנני בורא חדשה ממש בארץ שזהו מקדם אשר לא נעשו הנ"ל ואז נקבה תסובב גבר כו' דהנה מבואר למעלה דכח החידוש אשר בארץ דוקא בא מכח התחלה דכתר שיש שם מכחו של א"ס לחדש חכמ' מאין ומשום דאו"ח חוזר לקדמותו ממש אמ' יצאו מ"ח אל הים הקדמוני זהו עלי' הב' דמל' לבחי' קדם הנ"ל אז יהי' בריאה חדשה בארץ שלמעלה גם מכח זה החידוש שיש בארץ עכשיו מכח התחלה והיינו חדשה לגמרי כו' והוא מה שנקבה תסובב גבר כו'. ולהבין זה מהו החידוש הנפלא שיש בזה שהנקבה תסובב גבר יותר מחידוש יש מאין שיש בארץ מכבר מצד שנעוץ סופן בתחלתן כנ"ל אך הנה יש להקדים בזה מאמרז"ל עתידה הארץ שתוצי' גלוסקאות וכלי מילת14 כו' ולכאורה זהו פלא גדול דגם אם יהי' בארץ כח חידוש יש מאין ממש בלי אמצעי' מי גשמי' ומזל המגדל15 כו' רק מכח עצמ' לבד מטעם הנ"ל מ"מ איך אפשר שתוציא גלוסקאות אפויות בטעם לחם כלחם אפוי דלא יתכן רק לומר שתצמח תבואה וכל פרי בלי השקאה כמו שתוציא צמחה בעשבי' עכשיו אבל גלוסקאות וכלי מילת זהו פלא מאד כו'. (ועוד כלי מילת זה פלא גדול יותר מה ענין לארץ ללבוש שתצמיח לבוש משי דכלי מילת הוא מן המשי


5) עמ"ר ועמ"ת: ס"י פ"א מ"ה.

6) דשמי' לרו': משלי כה, ג.

7) כנ"ל: לעיל לה, ב ואילך.

8) שאני ראשון ואני אחרון: ישעי' מד, ו.

9) אני אני הוא: האזינו לב, לט. ראה גם לעיל מח, א.

10) כי רם ה'. . ושפל יראה: תהלים קלח, ו.

11) מרום וקדו' אשכון: ישעי' נז, טו.

12) השמים ושמי השמים: מלכים-א ח, כז.

13) השמים. . טה"ת. . שה"ש טה"ע: נסמן לעיל לד, ב.

14) עתידה. . וכלי מילת: ראה שבת ל, ב. וראה גם שע"ת ח"א סו, א. תו"ח בראשית לא, ד ובהערה 33.

15) ומזל המגדל: נסמן לקמן קמו, א.