נט, ב

עצמיות הנפש שלמעל' מכח מ"ה שבה ה"ז בבחי' יחיד' שבה (כמס"נ העצמי וכבע"ת אמיתי כראב"ד שיצא' נשמתו18 בבכי' וכה"ג) זהו בחי' אין אלקי שבה העצמי וזהו למעל' מבחינת הבירורים דכח מ"ה ואין כו'. וזה יהי' לע"ל שיקראו כנ"י בשם ארץ חפץ וכן חפצי בה19 מלמעל' למט' לפי שיהי' בהם הביטול דרץ לבך20 בבחי' עצמיות ממש שנבדל בערך מביטול דכח מ"ה הנ"ל שאין הבירורים דלחם לאכול כו' יכול להגיע שם כלל והוא למעלה מיחוד ה' אלקים שבתו"מ ואז נאמר א"ח עט"ב21 וכן נקב' תסובב גבר22 לפי שכל שעכשיו עוש' פרי למעל' ע"י עבוד' דבירורים דרפ"ח כו' בתו"מ ואוי"ר כו' יהי' כ"ז מכח כנ"י עצמם רק מצד כח העצמי בחי' יחיד' שבנשמתם וכנ"ל ולזה יקראו בשם ארץ חפץ שכל חפץ נמצא בה מצד עצמ' שא"צ לעשות בארץ שום עבוד' ותיקון כלל וזהו מאמר הנ"ל דעתידה הארץ שתוציא גלוסקאות וכלי מילת פי' גלוסקאות היינו כמו ענין לחם לאכול שנקרא מזון לנשמה ע"י בחינת החכמ' כח מ"ה כנ"ל וכלי מילת הן לבושים דמצו' שנק' בגד ללבוש לנשמ' שכ"ז עתה בא ע"י תו"מ ואוי"ר כנ"ל ולע"ל תוציא הארץ כ"ז מכח עצמ' שלא ע"י עבוד' ותיקון כלל מטעם הנ"ל וזהו שתקרא ארץ חפץ שכל חפץ העליון דתו"מ עכשיו נמצא בה הכל מכח עצמ' לבד שלמעל' מבחי' הבירורי' דתו"מ עכשיו כנ"ל וד"ל. אך עדיין אינו מובן מה שתוציא גלוסקא אפוי' דליש' ואפי' לא שייך לארץ כלל כנ"ל. והנה מבואר למעל' בפי' חדש' בארץ שהוא למעל' מכח החידו' יש מאין שיש עכשיו בארץ כו' והוא משום דאו"ח חוזר לקדמותו ממש לבחי' קדם הנ"ל והוא עלי' הב' דמל' שלמעל' מעלי' הא' שע"י הבירורים דתו"מ שאינו עול' רק ברצון שבתחל' וסוף מעש' לבד כנ"ל בענין כל אשר חפץ עשה כו' וזהו ענין הגלוסקאות שהוא כמו לחם שאינו נעשה בידי אדם בלישה ואפי' אלא גם טעמו כמו שהוא גדל וצומח מן הארץ כמו שגוף צמיחת החטה עכשיו תצמח מן הארץ כך תצמיח לחם בטעמו בדרך בריאה טבעי' ולא שטעמו מחודש על ידי אפייה שא"צ לאפותו כלל וכן כלי מילת יצמח כמשי שיומשך מן התולעת כך יצמיח לבוש מילת כמו שניתקן כל צרכו בטויה ואריג' בדרך בריאה ותולדה טבעי' ואין זה פלא כל כך שכבר היה לעולמים מעין זה קודם חטא אדם הראשון בעה"ד כו' דכתיב ויצמח ה' אלקים גן בעדן23 מקדם והי' צומח שם כל עץ כו' וטוב למאכל וכמ"כ גם תבואת שדה יצמח שם לחם בטעמו שזה הי' מאכל ומזון לאדם ואשתו דאם לא כן במה הי' ניזון אחר שלא עבד אדמה בחרישה וקצירה ולישה ואפיה כלל עד שגורש מן הג"ע דכתיב וישלחהו לעבוד את האדמה24 כו' (ומ"ש לעבדה ולשמרה לא עבודת האדמה אלא ברוחניות העבודה להמשיך אור מעדן בגן מקדם הנ"ל) ועל26 ידי בירורים דתו"מ ארז"ל לעבדה זו רמ"ח27 כו' וכעובדות דאבות בבארות28 ומקלות29 כידוע ומבואר במ"א25 ) וכן משה בהר דכתיב לחם לא אכל30 לחם שבא ע"י בירור דל"ט מלאכות אלא לחם עליון31 שהוא מבחי' עה"ח שלמעלה מעה"ד וכלחם דמן שא' הנני ממטיר לכם32 לחם מן השמים


18) כראב"ד שיצא' נשמתו: ע"ז יז, א. ראה סה"מ תרמ"ו ע' יט.

19) כנ"י. . ארץ חפץ. . חפצי בה: מלאכי ג, יב. ישעי' סב, ד. ראה גם שע"ת ס, ד ואילך ובהנסמן במ"מ לשם.

20) דרץ לבך: ס"י פ"א מ"ח. ת"ז בהקדמה (ז, א).

21) א"ח עט"ב: משלי יב, ד.

22) נקב' תסובב גבר: ירמי' לא, כא.

23) ויצמח. . גן עדן: חיבור שני כתובים — בראשית ב, ט. ח.

24) וישלחהו. . האדמה: בראשית ג, כג [בדילוג].

26) הנ"ל) ועל: אוצ"ל: הנ"ל ועל־ הנ"ל) (ועל.

27) לעבדה זו רמ"ח: ראה זהר בראשית כז, א. תרומה קסה, ב. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' עג־ קונטרסים ע' שי.

28) דאבות בבארות: ראה סה"מ תקס"ח ח"א ע' קל ואילך. תו"א ויקהל פט, סע"ד ואילך.

29) דאבות. . ומקלות: ראה מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' רנט. וש"נ.

25) לעבדה ולשמרה. . במ"א: בראשית ב, טו. ראה מאמרי אדה"א בראשית ע' סט ואילך ובהנסמן בריש המאמר שם.

30) לחם לא אכל: תשא לד, כח.

31) לחם עליון: ראה יומא עה, ב. וראה גם סה"מ תקס"ה ח"ב ע' תקצו ואילך. שם ע' תרלט. ע' תתקיח ואילך. ע' תתלא. סה"מ תש"א ע' 154 ובהערה לשם. לקו"ש (בהעלותך) כרך ד ע' 1037 בשולי הגליון.

32) הנני ממטיר לכם: בשלח טז, ד.