ס, א

כו' וכך לע"ל יוציא לחם כזה מן הארץ ונק' לחם פנג כמ"ש במדרש1 וכדוגמא דלחם זה הי' בלחם הפנים שבבהמ"ק שכולו פנים2 בחי' פנימי' ולא חיצוניו' כלל להיותו בשבת3 בבחי' לחם שיהי' ביום שכולו שבת4 לע"ל שלמעלה מעה"ד כו' וד"ל (ויותר עליון מלחם הפנים והמן שנק' לחם מן השמים כי יהי' לחם הגלוסקא מן הארץ בגשמיות כלחם דעכשיו שיש בו כח עליון יותר מבחי' התחלה והוא כמו לחם פנג שעונג וטעם העצמות בא בהגשמת לחם כו') וכ"ז מפני שיהי' עליי' הארץ שהוא בחי' המל' להיות בחי' ארץ חפץ כנ"ל וזהו הנני בורא חדשה בארץ נקב' תסובב גבר שבחי' המל' יהי' בה כח נפלא בחידוש כמו בארץ להוציא לחם בטעמו שאין בה עכשיו כלל חידוש כזה כנ"ל כך יהי' בבחי' חידוש התולדה דנשמות שיקראו אז נשמות חדשות לגמרי כמ"ש בע"ח5 והוא מעצמו' אא"ס שנק' מקדם מקדמונו ש"ע אשר לא נעשו כנ"ל שעדיין לא באו למטה כלל באדה"ר שכולל כל הנשמות6 עד ימהמ"ש להיותם מבחי' מל' דא"ס כמו שהוא בבחי' עליי' המל' בקדם שע"ז אמר נקבה תסובב גבר גבר הוא בחי' א"ק דאדם גי' מ"ה7 אבל עליי' הנוק' תסובב בבחי' מקיף למקיף לגבר זה וע"כ יהיו משם נשמות חדשות לגמרי כנ"ל אע"פ שעכשיו היא בחי' מקבל ממ"ד דדכורא משום דאו"ח חוזר לקדמותו ממש שלמעלה מתחלתן כו' וזהו ענין ישראל עלה במחש' לא במחש' שצופה כו' אלא בבחי' מח' ורצון שבהעלם עצמותו ממש כנ"ל שלא בא מעולם לגלוי גם לעצמו וע"כ תסובב גבר בבחי' מקיף דנק' סדכ"ס דלמת"ב אפי' מחשבה דא"ק ולכך נק' חדשה בארץ דוקא שהוא בחי' ארץ חפץ הנ"ל וע"כ בריא' זו שנקבה כו' חדשה לגמרי מטעם הנ"ל וד"ל וזהו המשך הפסוק דמגיד מראשית אחרית היינו כשהמל' מקבל ממ"ד שזהו החכמה שנקרא ראשית שמגיד וממשיך לאחרית כנ"ל ואח"כ עליי' המל' בכתר שנקרא תחלתן ועליי' הב' בבחי' קדם אשר לא נעשו שהוא במהו"ע שנק' יחיד שלמעלה מחה"ע כו' כנ"ל וכל ירידה זו דמל' היה לצורך עלי' זו השנית דוקא וז"ש אהיה אשר אהיה8 אהיה בבחי' הכתר9 דבחי' תחלתן שזהו במשיח אשר אהי' זמין לאתגלאה10 עוד כמו שהוא בעצמות ממש כמו לעוה"ב שיאמר אלקינו זה11 וכן כתיב יקימנו ונחי' לפניו12 שזהו אחר תח"ה דוקא וכן מ"ש עד יעבור עמך ה' כו' שלמעל' משם הוי' דתו"מ בגשמיו' לתו"מ ברוחניות בימוהמ"ש ועד יעבור הב' בעוה"ב13 עם זו קנית ממש והוא ארץ חפץ חפצי בה וד"ל (ולפ"ז לא יפלא ג"כ מארז"ל עתידה אשה שתלד בכל יום שאינה כתולדה דעכשיו כלל כי יהי' עליי' הנוק' למעלה כ"כ שתסובב גבר כנ"ל וגם שיהיו גופים לנשמות בעוה"ב14 יהיה יותר עליון מאדה"ר ואשתו קודם החטא15 שעלו למטה ב' וירדו ד' כנ"ל וכמ"ש יקימנו ונחיה לפניו וע"כ תלד אשה בכל יום בלי עיכוב כלל והיינו לפי שיהיה התולדה טבעית כמו שהיא כתולדה וגידול הגלוסקא מן הארץ כעשב כו' גם שיהיה ע"י יחוד זו"נ וד"ל) וזהו שמסיים בפסוק זה16 האומר עצתי תקום17 וכל חפצי אעשה דהנה פי' עצתי היינו עצת ה' היא תקו'18


1) לחם פנג. . במדרש: ראה זהר ויחי רלה, ב. רמו, א. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קג. וש"נ. בראשית ע' קכד. וש"נ. תו"ח לך צו, ג ובהערה 24.

2) בלחם הפנים. . שכולו פנים: ויקהל לה, יג. פקודי לט, לו. תרומה כה, ל. ראה מנחות צו, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'קיח. וש"נ.

3) בלחם הפנים. . בשבת: ראה אמור כד, ח.

4) ביום שכולו שבת: תמיד בסופה.

5) נשמות חדשות. . בע"ח: ראה פע"ח (שער התפלה) ש"א פ"א בהגה (א) קול הרמ"ז. הנסמן בלקו"ת צו ז, ג. סה"מ תקס"ה כאן ע' רלו. לקמן קד, ב.

6) באדה"ר שכולל כל הנשמות: ראה אגה"ק ס"ז. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תקצא. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתיא. ח"ד ע' א'שצה ובהנסמן בהנ"ל.

7) דאדם גי' מ"ה: ראה ע"ח (שער התיקון) ש"י פ"ג. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תקסז ובהנסמן לשם. תו"ח בראשית ט, א בהערה 14.

8) אהי' אשר אהי': שמות ג, יד.

9) אהי' בבחי' הכתר: זהר ויקרא יא, א. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רכו. וש"נ.

10) אהי' זמין לאתגלאה: ראה זהר שם. אחרי סה, ב.

11) אלקינו זה: ישעי' כה, ט.

12) יקימנו ונחי' לפניו: הושע ו, ב.

13) עד יעבור. . בימוהמ"ש. . בעוה"ב: בשלח טו, טז. ראה גם מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' סא. וש"נ.

14) גופים לנשמות בעוה"ב: ראה שער הגמול להרמב"ן [כתבי הרמב"ן ח"ב ע' שט]. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' קכה. וש"נ.

15) בעוה"ב. . עליון. . קודם החטא: ראה גם שע"ת ח, א. תו"ח בראשית לב, ג. ויחי רלז, ג.

16) בפסוק זה: מגיד מראשית.

17) האומר עצתי תקום: ישעי' מו, י [ושם: אומר — ראה אוה"ת (יהל אור) תהלים ע' תרכג].

18) עצת ה' היא תקו': משלי יט, כא [ושם: ועצת].