ס, ב

שהוא בחי' הבירורים דרפ"ח כו' שע"י תו"מ שהתורה נקרא עצת ה'19 כידוע והיא תקום לע"ל שזה גורם מה שכל חפצי אעשה כו' דהנה ירידה זו דבחי' המל' בכנ"י עצת ה' היא שיהיה הבירור ע"י בחי' מ"ד דתו"מ בעוה"ז לצורך עלי' שיעלו במח' הקדומה שבבחי' קדם הנ"ל שהוא עלי' הב' דלע"ל משום דהא בהא תליא דלפי שבזמן הגלות היתה בחי' מקבל מדכורא בבחי' רצוא שע"י החכמה כח מ"ה כמו ואל אישך תשוקתך20 כו' וכמו למה נקרא שמה ארץ21 שרצתה לעשות רצון קונה הרי היה רצון ותשוקה דכנ"י שנקרא ארץ רק לעשות רצון קונה שבתו"מ דוקא בהעלאת מ"ן דאל אישך תשוקתך מזה דוק' נעשה לע"ל בחי' ארץ חפץ או חפצי בה שזהו מבחי' קדם הנ"ל דאו"ח חוזר לקדמותו ממש כנ"ל וזהו כל חפצי אעשה פי' כל חפצי שלא הי' בא מהעלם עצמות לגלוי עדיין באבי"ע וכנ"ל בפי' אשר לא נעשו כו' זהו כל חפצי הפנימי' והעצמי' כו' עד שלא נשאר בהעלם מה שלא הביא לגלוי אין זה רק ע"י עצתי דוקא בירידה זו לצורך עליה הב' והיינו עצת ה' שבתו"מ עכשיו שהיא דוקא תקום גם לעתיד לבא להיות כל חפצי אעשה מה שלא נעשו בכל אשר חפץ ה' שעשה בשמים וארץ כו' והיינו ג"כ ענין מה שבגלות נא' והוא ימשל בך22 דמ"ה מברר לב"ן והוא עצמו הגורם דוקא שיהי' לע"ל א"ח עט"ב ונקבה תסובב גבר ע"ד הנ"ל משום דהא בהא תליא מטעם הנ"ל וד"ל:

(לו) ולהבין שרש כל הדברים הנ"ל הנה שרש ענין מגיד מראשית אחרית הנ"ל יובן בתוס' ביאור כפי פשוטו שמגיד מראשית מה שיהי' באחרית משו' דראשית ואחרי' שוין לפניו ונסקרי' בסקירה א' ממש כמו צופה ומביט בסקירה א'23 עד סוף כל הדורות במחשב' א' לפי ששם הוי"ה היינו היה הוה ויהיה כא'24 ממש שעבר והוה ועתיד נכללים כאחד וא"כ הרי מה שהיה בראשית ומה שיהיה בסוף נכלל כא' וד"ל ויובן זה עפ"י הידוע שו' אלפי שני25 דהו' עלמ' היינו מוימ"ב יום א' יהי אור אלף שני' ראשוני' של חסד26 ויום ב' יהי רקיע אלף הב' של דין27 כו' עד יום הו' וכמ"ש כי אלף שנה28 כיום כו' והיינו מו"ק העליונים ו' מדות דאצי' שמאירים בוימ"ב וכל מדה כלולה מכל המדות כמו החסד כלול מגבורה ונצח והוד כו' וכן הגבור' כלול מחסד ונצח כו' וכך כל מדה כלולה מכל המדות וע"כ יש בחי' התכללו' בו' אלפי שנה שכ"א כלול מכל המדריגות וכ"ז מפני שבחי' הע"ס דאצי' מתחלקי' כ"א לרבבות מדריגות דכל ספי' נחלק לי' וי' לי'29 וכך המדה זולתה מתחלק לי' וי' לי' ע"כ ימצא בהן ריבוי ההתכללות בכמה אופנים שונים לאלפים רבבות מדריגות ומחמת זה אור ושפע שנמשך מאצי' לבי"ע בזמן ומקום יש בהן רבבות מדריגות בכ"א כמו מחנה מיכאל שמקבלים מבחי' החסד דאצי' מתחלק לק"פ אלפים30 כו' וכן מחנה גבריאל כו' וכך בזמן דאלף שנה של חסד מתחלק לכמה זמנים שונים כלולים מכל כו' עד אין שיעור לאופני המדריגות דמלאכים דבי"ע עד שגם בשפע דצח"מ דעשי' שהוא היותר אחרון בהשתלשלו' ימצא ריבוי אופני מיני ברואים שונים לאין שיעור עד שאין זה דומה לזה כלל גם במין א' כמו


19) שהתורה נקרא עצת ה': ראה ספרי האזינו לב, כח. שהש"ר פ"ח, ה. תו"ח ח"ש קלג, סע"ג.

20) ואל אישך תשוקתך: בראשית ג, טז.

21) למה נקרא שמה ארץ: נסמן לעיל נד, א.

22) והוא ימשל בך: בראשית שם.

23) צופה ומביט בסקירה א': נסמן לקמן קנא, ב.

24) ששם הוי"ה. . כא': נסמן לעיל א, א.

25) שו' אלפי שני: ראה ר"ה לא, א. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית ע' נג.

26) יהי אור. . חסד: נסמן לקמן קמד, א.

27) אלף שני'. . חסד. . דין: נסמן שם.

28) כי אלף שנה: נסמן לקמן שם.

29) דכל ספי' נחלק. . לי': ראה ע"ח (שער פרקי הצלם) שכ"ד פ"א.

30) מחנה מיכאל. . לק"פ אלפים: ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רכד. וש"נ. הנחות תקע"ז ע' לד. וש"נ.