סג, ב

(לח) והנמשל מכל זה יובן למעלה בבחי' ע"ס דעגולים שתחלה נאצל אור הכתר שהוא הרצון שלמעלה מן החכמה שנכלל העיגול דחכמה בעיגול הכתר וכן הבינה בחכמה כו' עד בחי' המל' האחרון כולם כלולים בהעלם אור הכתר ואח"כ נאצל בחי' ע"ס דיושר בבחי' או"כ בפרצוף אדם שהחכמה בראש שנקרא גלגלתא ומוחא כמו שאמר חכמה מוחא6 עד חסד דרועא וכה"ג שנקרא אדם דאצילות בציור אברים (אע"פ שאין לו גוף7 כו' כתיב ועל הכסא דמות כמראה אדם8 כו' כידוע) וע"כ ודאי דבחי' ע"ס דעגולים דתהו קרובים יותר לעצמות המאציל כו' מבחי' ע"ס דיושר שהאורות מצומצמים בכלים מכלים שונים והיינו ענין ב' דברים הנ"ל שנזכר במשל ציור אדם התחתון א' שהאור בא בכלי בגלוי בחלקי' פרטיי' והב' מה שבא בהגשמה מלמעלה עד למטה בחיצוניות האברים כמו הילוך ברגל גשמי כו' משא"כ בבחי' העגולים שהכל כלול בהעלם וברוחניות כו' וא"כ יש להבין למה בבחי' העגולים בחי' נפש והיושר בבחי' רוח כמ"ש בע"ח אלא צ"ל שיש יתרון מעלה בבחי' היושר באו"כ בחיצוניות דוקא שאינו בבחי' העגולים כנ"ל והענין הוא לפי שבאמת הרי יש בבחי' יושר דפרצוף אדם בחיצוניות יותר מבחי' ההתכללות מה שאין בעגולים שהרי אנו רואים באברי האדם שיש מבחי' הראש ברגל ומבחי' הרגל בראש ואחוז וקשור ראש בסוף וסוף בראש כידוע דגידי המוח מתפשטים ברגל כו' וראיה שאם יקיזו ברגל יתרפא חולי הראש9 וכן כל אבר יש לו חיבור וקשר עם זולתו בגידים ועורקים עד שכלולים זמ"ז והיו לאחדים ממש בהתכללות גמורה עד מבלי שימצא ראש וסוף דהיינו מפני שכל א' מקבל מתחתון הימנו עד שהראש מקבל מן הרגל וראיה מן העמידה שהראש עמידתו ג"כ על הרגל שהוא המוליכו ומעמידו וכשיפול ברגל יפול הראש וכן מן המזון שבקיבה ילך אור וחיות אל המוח שבראש לחזקו כו' וכה"ג שאין כמו זה בבחי' העגולים דגם שכלולים זה בזה הרי יש עכ"פ בחי' ראש וסוף שהרצון הוא הראש והדבור והילוך הוא הסוף אלא שכלולים הכל בהעלם ברצון כנ"ל (ואע"פ שנזכר הילוך בנשמות זהו בא שלא בסדר ובהדרגה כמו בהילוך הרגל בגשמיות עד שיעמיד לראש ויוליכנו אלא שכולו הולך כאחת כחיות ואופנים בלכתן שיסובבו כאחד כהילוך הגלגל כו' משא"כ באדם שירצה ברצון תחלה ואח"כ יומשך ללב ומשם יומשך כח התנועה ברגל כסדר ציור קומה לפי שכל א' בפ"ע וע"כ יכול להיות להיפוך שהראש יומשך אחר תנועת הרגל להוליכו כו') ונמצא מובן עכ"פ שיש יתרון מעלה בבחי' יושר דאדם בב' דברים הנ"ל דמפני זה דוקא יומשך כח ההילוך והעמידה ברגל בפ"מ ולא ימצא כן בהעלם דעיגולים אע"פ שכלול כח ההילוך בראש כו' וכן יש יתרון מעלה בזה במה שהרגל יעמיד לראש שכל הסיבה לזה אינו רק מצד ב' דברים הנ"ל מפני שבא האור וחיות בחלקים פרטים בסדר קומה והב' מה שיורד האור וחיות ומתגשם מלמעלה למטה כנ"ל וד"ל (ויובן זה בנשמה שבגוף כל הנ"ל דהנה נשמה בלא גוף ודאי יש בה כל הכחות


6) חכמה מוחא: ת"ז בהקדמה (יז, א).

7) שאין לו גוף: ע"פ פיוט יגדל. רמב"ם פיה"מ סנהדרין פ"י היסוד הג'.

8) ועל הכסא. . אדם: יחזקאל א, כו [בדילוג — ראה לקמן עה, א. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' קפט. וש"נ. הנסמן במ"מ לשע"ת יד, א].

9) יקיזו ברגל. . הראש: ראה גם סה"מ תקס"ה ח"ב ע' תשי. ס"ע תשיט. ע' תשסא. מאמרי אדה"א במדבר ח"א ע' רד. וש"נ. ח"ג ע' תתקפה. וש"נ.