סח, ב

ומדות בלב וידים ורגלים כו' שזהו רק בחי' פירור ופירוד אור וחיות הנפש בחלקים רבים כו' וזהו שיש בטבע הנשמות לקבל כל אור ואור האלקי בהתחלקות שבבחי' אדם למעלה שבא בבחי' או"כ בפרט כמו כל התו"מ שהן באין בריבוי ההתחלקות בכלים מכלים שונים כמו ברמ"ח מ"ע שנק' רמ"ח אברין דמלכא16 ושס"ה ל"ת15 כו' שהרי כל תשוקת הנשמה האלקי' רק להמשיך אור א"ס ברבוי כלים דוקא כמו בכל מצוה ומצוה בפרט שכמו טבע היא בנפש אדם דוקא לפי שאתם קרויים אדם דוקא בצלם אדם העליון ולכך הנשמות דישראל דוקא היו ראויים להיות בחי' כלי קיבול לקבל הי' דברות כללות התו"מ בשעת מ"ת ולא זולתם וגם למלאכים לא נתנה משום שנאמר זאת תורת האדם17 דוקא וכן אלה המצות18 אשר יעשה אותם האדם דוקא להיותם בשרשם בבחי' פרצוף אדם דבחי' היושר דוקא כנ"ל וד"ל. ולזה הטעם העבירם בתוך הים ביבשה שבהם היה הכח של המשכת או"י בריבוי כלים בתו"מ שהן בבחי' יושר דאדם ע"כ העבירם בים כדי שיגבר כח דאו"י על או"ח דים ויתבטל ממציאותו עד שנהפך ליבשה כמ"ש בקע הים ויעבירם19 כו' לפי שזהו עיקר כל התו"מ והיה זה הכנה למ"ת שיוכלו בנ"י לקבל התו"מ שהוא בבחי' יושר דפרצוף אדם פב"פ וד"ל ויובן זה בעבודת ה' שעיקר שלימות העבודה שבלב ומוח בתפלה הוא להגביר כח התשוקה בגלוי אלקות למטה ע"י תורה ומצות וכה"ג על התפעלו' התשוק' בהתלהבו' רשפי אש העולה ליכלל למעלה שזהו להגביר בחי' או"י על או"ח וכמו שנראה בחוש הטבעי בכל נשמת אדם שגם שתתפעל בהתלהבות לעלות ולידבק באחד (שזהו בל"א פון זיך) כמו כלתה נפשי כנ"ל יגבר בו כח הרצון בהמשכת גלוי אור ה' בנפשו בקבלת עומ"ש בתו"מ כמו והאר עינינו20 בתורתיך ודבק לבנו במצותך כו' עד שבוקע ועובר על בחי' הרצו' והתשוק' לעלו' כו' כענין בע"כ אתה חי21 לקיי' תו"מ כו' שזה כל האד' שבבחי' יוש' כנ"ל רק שהתשוק' לזה הוא בבחי' רצו' ג"כ אבל הוא בחי' רצו' להמשכה וירידה דוקא שזה נק' מל' דיושר כנ"ל בפי' ארץ שרצתה לעשות רצון קונה והקבלה בנפשו לעשות התו"מ בפ"מ זהו בחי' חב"ד וחג"ת ונה"י כל ציור קומת אדם דיושר כנ"ל וד"ל וזהו שנבקע הים מפני ישראל לי"ב גזרים דוקא שהוא לנגד י"ב שבטים22 שכל שבט ושבט יש לו מדריגה מיוחדת באופן היריד' והמשכ' אלקות באו"כ כו' (ובע"ח מבוא' דבג' מקומו'23 בוקע האו"י דיושר לאו"ח דעיגולי' לבד ואמנ' בקי"ס היה הבקיע' דיושר בעיגולי' דים לי"ב גזרים לפי שהג' מקומו' שהן חב"ד נחלקו לי"ב שהן י"ב ג"א24 דו"ק ששרש נש"י בו"ק25 העליוני' ע"כ נבקע הים לכאו"א כנגד חלקו ושרשו למעל' וזהו לגוז' י"ס לגזרי' שיהיה לעו' חסדו דאו"י דור אחר דור מקבלת התורה עד משיח בקיום התו"מ שישראל מקיימין שכ"ז נעשה מן הליכתם בי"ס שהיה זה הכנה למ"ת כנ"ל וד"ל) ובכ"ז יתורץ הקושיא דלעיל בענין דאם אין יראה אין חכמה שזהו בע"ס דאו"ח שהיראה שהו' המל' קודם כו' אע"פ שנש"י הן בבחי' היוש' דהנ' בחי' מל' דיושר הוא בחי' הרצו' והתשוק' להמשכ' וגלוי אלקו' בתו"מ כנ"ל שזהו שרצתה לעשות רצון קונה ואמנם העיקר הוא גופה של המעש' בפו"מ שהוא בקבלת עול לבד להמשיך


16) רמ"ח אברין דמלכא: נסמן לעיל ד, ב.

15) ברמ"ח מ"ע. . ושס"ה ל"ת: מכות כג, סע"ב.

17) זאת תורת האדם: ראה שמו"ב ז, יט. חוקת יט, יד. מאמרי אדה"א נ"ך ע' שכה. וש"נ. הנחות תקע"ז ע' קיד. שע"ת ח"א מב, ב.

18) אלה המצות: ראה בחוקותי כז, לד. אחרי יח, ה. הנסמן במאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' כ־ לשע"ת ט, ב. לעיל ט, א. סה, א. לקמן סט, ב.

19) בקע הים ויעבירם: תהלים עח, יג [ושם: ים].

20) והאר עינינו: ברכת (אהבת עולם) ק"ש שחרית.

21) בע"כ אתה חי: אבות ספ"ד.

22) שנבקע הים. . לי"ב גזרים. . י"ב שבטים: ראה פדר"א פמ"ב. תנחומא בשלח י. רש"י תהלים קלו, יג. וראה גם מכילתא בשלח יד, טז. לקמן פג, א. צו, ב. לקו"ת צו טו, ד. יז, א-ב. ד. בהעלותך לא, ב. מסעי צד, ד. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רכא. וש"נ.

23) דבג' מקומו': ראה גם סה"מ תקס"ה כאן ע' רלה.

24) י"ב ג"א: נסמן לקמן קכה, א. וראה גם לקמן עג, א.

25) ששרש נש"י בו"ק: ראה גם לעיל יח, א.