ע, א

שאמר וחי בהם ממש וכן במצות ת"ת בכללות הכל אמ' כי אמרתך חייתני1 וכה"ג וראי' לכל זה הוא מ"ש והלך לפניך צדקך2 שכל צדקה ומצוה שעושה אדם בעוה"ז מוליך לנשמתו בג"ע כו' וגם בעה"ז אנו רואים שצדקה תרומם גוי3 ותציל ממות4 כו' וכן במצות תפילין נאמר כי שם הוי"ה נקרא עליך5 ויראו ממך ובמצות תלמוד תורה נשמר מכל קטרוג רע ברוחניות וגשמיות וכה"ג אף על פי ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא הרי אמרו אלו דברים6 שאדם אוכל פירותיהן בעוה"ז והקרן קיימת לעוה"ב כו' ובפרט בזמן בהמ"ק שכל חיותם ושפעם הגשמי בברכה בבית ובחוץ הכל הי' ע"י המצות דוקא כמ"ש אם בחקותי תלכו כו' ונתתי גשמיכם7 כו' וכ"ש מצות הקרבנות בבהמ"ק שהיה האור ושפע האלקית נמשך על ידן לכל ישראל וכמו עבודת כ"ג ביום הכפורים בבגדי לבן ובגדי זהב וכל עבודת היום ובפרט עבודתו בהיכל ק"ק שהיה נמשך ברכה לישראל על כל השנה לפי שמצות עבודה דכ"ג ביו"כ היה מרומם ומעלה לנשמת הכ"ג להיות לו כח לעורר חסדים ור"ר העליונים מי"ג מדה"ר כו' ונמצא מובן עכ"פ שהמצות גבוהים הרבה מנש"י שלמטה עד שמעלין אותם לתכלית העילוי ברוחניות וגשמיות וזהו היפך ענין הנ"ל במדרגה הפנימית בשורש נש"י שגבוהין מן המצות הרוחניות דאצי' עד שעושין וממשיכים למצות דאצי' להוסיף אור באצי' כנ"ל וזהו כמו ב' הפכים לכאורה והכל במקום אחד בנש"י אך הענין מובן שאין זה ב' הפכים כלל דמצד בחי' הפנימית דכנ"י למעלה מעלה הן המנשאין ומעלין למצות ומצד בחי' החיצוניות שלהם מטה הן מקבלים האור והשפע שלהם מן המצות והמצות מנשאין אותן ומ"מ ה"ז כמו ב' הפכים בנושא א' ויובן זה ע"ד דוגמא כמוהו שמצינו בארון האלקים שאמרו ארון נושאיו נשא8 כו' שגם כאן הרי יש ב' הפכים כאחד שאם נשאוהו נושאים הרי יש בכח הנושאים להגביהו כו' ומה שנושאיו נשא הרי הארון מקור העולה וגבוה מהם שנושא לנושאיו ושניהם אמת דאע"פ שנשאוהו נושאים הוא נושא לנושאיו כמו והחיות נושאים את הכסא9 שנושאות ונישואות כו' ויובן זה ע"ד הנ"ל במצות וכנ"י דאע"פ שהמצות מנשאים לישראל ישראל מנשאים למצות (או להיפך דאע"פ שישר' מנשאים למצות מצד שרשם בפנימית מ"מ המצות מנשאים אותם והכל אחד ואין המשל דומה עם הנמשל לכאורה דמה שארון נושאיו נשא היינו מפני שבו שוכן האור האלקי המהו' את המרכב'10 הנושאים כמ"ש אדני בם11 כו' ע"כ גם מה שיש בכחם לנשאות בהעלאת מ"ן שלהם בא ונמשך מכח ואור האלקי שבארון וזהו שנושא לנושאיו (כמו ענין כח המעל' מ"ן כו') וזהו ונישואות כו' או כמו דתפיס בכ"ע12 ולית מאן דת"ב וכן הוא מקומו ש"ע13 ואין העולם מקומו כך בא אור האלקי מתצמצם ונתפס במרכבה עד שנושאות את הכסא ובאמת למדת"ב וד"ל אבל בענין המצות א"א לומר כן דמה שהמצות מנשאים לישראל מצד שרשם למעלה ונש"י הן למטה וכן להיפך דכנ"י מנשאים למצות מצד שרשם למעלה והמצות הן למטה שניהם אמת ואינו דומה לענין ארון ונושאיו אלא צ"ל דבזה דומה לארון ונושאיו


1) כי אמרתך חייתני: תהלים קיט, נ.

2) והלך לפניך צדקך: ישעי' נח, ח. סוטה ג, ב.

3) שצדקה תרומם גו': משלי יד, לד.

4) שצדקה. . ותציל ממות: משלי י, ב. יא, ד.

5) כי שם הוי"ה נקרא עליך: תבוא כח, י.

6) ששכר מצוה. . אלו דברים: קידושין לט, ב. ראה מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שטז. וש"נ. קונטרסים ע' שיא ואילך.

7) אם בחקותי. . ונתתי גשמיכם: בחוקותי כו, ג. ד.

8) ארון נושאיו נשא: ראה סוטה לה, א. מאמרי אדה"א בראשית ע' שעג. וש"נ.

9) והחיות נושאים את הכסא: ראה בחיי תרומה כה, י בשם הפדר"א פ"ד. הנסמן במאמרי אדה"א בראשית שם.

10) המהו' את המרכב': כנראה קאי על והחיות נושאים את הכסא.

11) אדני בם: תהלים סח, יח.

12) דתפיס בכ"ע: נסמן לקמן קטו, ב.

13) הוא מקומו ש"ע: נסמן לעיל ב, א.