עג, ב

ושואב בעצמו כך אש זה הגם שהמים היפוכו אבל מים שבאש נמשך אל יסוד המים וכן אש שבמים נמשך אל יסוד האש נמצא יכול להיות תשוקת ההתכללות באש ומים לפי שב' אלה הן ד' בהתכללות דבר מהיפוכו אך באופן שיהיה בכל א' מזיגה נכונה בהתכללות זו לא ירבה ויוסיף זע"ז רק באופן שיוכלו להכלל יחד וע"ד דוגמא מסממני הרפואה שעושה הרופא החכם הרכבה ומזיגה במדה נכונה מדברים המחממים ודברים המקררים יחד באופן שיהיה התכללות' במדה יפה והיינו בחלוקי ההרכבה שבכל א' מן היפוכו כאשר מחלקם וממזגם אח"כ במדה טובה לא יוסיף ולא יגרע מכפי הצריך וכן בקול ונגון שמורכב מחו"ג הפכיי' שכל א' כלול מהיפוכו במזג נכון אזי הקול הממוזג יפה ערב ביותר וכן בטעם מורכב מחמיצו' ומתיקו' במזג יפה היינו מכל החלוקי הרכב' מדבר בהיפוכו כאשר בא ההתחלקות וההתכללות במדה יפה יהיה טעם ערב ביותר וכן בגוונין וכנ"ל בבחי' הת"ת שכלול מחו"ג באופן מזיגה טובה דוקא וד"ל ונמצא בהכרח לומר שעל כל אופני ההרכב' שבכל דבר בהיפוכו ואיך שיבא במדה נכונה לפי הצריך זהו בא מכח עליון שלמעלה מכל ההפכיים שבחו"ג וכמו עושה שלום בין מיכאל וגבריאל שאין מכבים זא"ז22 או כמ"ש בס"י טרף אש ומים23 ובללן זה בזה או כמ"ש בע"ח דאור החסד בכלי הגבורה24 ואור הגבורה בכלי החסד שכל אלה וכה"ג הכל בא במזג והרכבה מדודה במדה נכונה ביותר כנ"ל ואין זה כ"א עפ"י כח העליון מהכל שהוא הנקרא מאמר קו המדה25 שנותן מדה ושיעור לכל התחלקות דבר והיפוכו איך וכמה יבא בהתחלקות והתכללות בכל מציאת דבר באופן שיוכלו להכלל בתשוקה נפלאה כנ"ל וד"ל (וכמו בעבודת ה' בתפלה ברצוא שבצמאון האהב' בלב כלול מהיפוכו בחי' שוב דיראה במדה נכונה וכן ביראה ופחד כלול מהיפוכו מאהבה דרצוא אז גם בממוצע שביניהם מזוג יפה וכשיר מרובע כנ"ל אזי יהיה ברו"ש זה התכללות ויחוד וחיבור עד שלא יפרדו לעולם וכמו שאנו רואים ברו"ש דתפלה ותורה שמתאחדים ממש ואין לא' שלימות בלא זולתו כאומר אין לי אלא תורה וכן להיפך כנ"ל) ועד"ז יובן גם בבחי' או"י ואו"ח לפי שכלול או"י מאו"ח ואו"ח מאו"י במזיגה נכונה ע"ד הנ"ל ע"כ מתכללים יחד בתשוקה (וכמו בחי' רצוא שבאו"י היינו כמו ארץ שרצתה לעשות רצון קונה הנ"ל הרי הוא ברצוא והתשוקה עכ"פ אע"פ שזהו בירידת והמשכת גלוי אלקות וכן להיפך בבחי' או"ח ממש יש בזה בחי' הביטול דכח מ"ה שגורם ירידת והמשכת אלקות וכמו גם ברצוא דצמאון בתפלה שע"י בחי' הביטול ושפלות גורם דוקא בחי' שוב שהוא עסק התורה לשמה ומעשה המצות בפ"מ וה"ז בחי' שוב שבאו"ח וכך יש כמה מיני אופנים בדבר והיפוכו שמתכללים יחד אך כ"ז במדה נכונה שלא יוסיף זע"ז ולא יגרע רק כפי הצריך באופן שיוכללו הכל והיו לאחדים וזהו רק עפ"י כח העליון הנעלה מרצוא ושוב שנותן מדידה זו כך וכך יהי' ההעלאה דאו"ח בבחי' רצוא וכך וכך יהיה בחי' השוב דאו"י באופן שישכנו יחדיו באופן מדידה זו דוקא בל יפרדו לעולם וא"כ בהכרח שהממוצע הזה גבוה מכול' יחד והיינו למע' מבחי' או"י ואו"ח לגמרי ע"כ ביכולתו


22) עושה שלום. . זא"ז: נסמן לקמן קכה, ב.

23) טרף אש ומים: נסמן לקמן קכד, ב.

24) דאור החסד בכלי הגבורה: נסמן לקמן קלא, א.

25) מאמר קו המדה: ראה לקמן קכ, ב. מאמרי אדה"א בראשית ע' תו. וש"נ. נ"ך ע' עא. וש"נ.