עה, ב

לסוף הכל (והוא בדרך כלל בבחי' א"ק שעקב דא"ק מסתיים בסוף עולם העשיה11 כידוע) להיותם רק בחי' משמש וטפל לחיצוניות הגוף לעמוד ולילך וכה"ג כנ"ל וד"ל אבל בבחי' ישיבה למעלה כמו וישב ה' מלך כו' וכה"ג שעיקר הענין הוא שמוחי' שבראש ומדות שבלב האדם העליון מאירים בבחי' הפנימית שבו ואז בחי' נו"ה מוגבהים ונכללים במוחי' ומדות עליונות כו' וע"ד דוגמא כמו שאמרו רז"ל ג"ש ראשונות12 יושב הקב"ה ועוסק בתור' כו' שישיבה זו עד"מ בישיבת אדם התחתון לעסק לימודו בעיון שכלו שמאירים במדות שבלב לחו"ג בדין ופסק הלכה לחיוב או לזכות שאע"פ שכופף קומתו אבל הוא בחינת ירידת והמשכת המוחין דחב"ד כו' ומכ"ש בג"ש שניות שיושב ודן במדות שבלב ע"פ משפט התורה כמו המלך שיושב על הכסא לשפוט העם אע"פ שזהו ירידה יותר וז"ש וישב ה' מלך כו' אבל הוא בחי' הפנימית שבו ואז בחי' נו"ה דרגלים נכללים ועולין בפנימית המדות והמוחין וזהו בחי' עליי' לנה"י בחג"ת כו' וכמו בשבת דכתיב אם תשיב משבת רגליך13 כו' שבחי' נה"י עולין בחב"ד כו' לפי ששובת ממלאכתו שנשפע מחיצוניות דנו"ה כמשל אדם שיושב ונח ולא יצא חוץ ממקומו כו' וד"ל וכך בזמן בהמ"ק שהיה גלוי אלקות בהיכל ק"ק היה בחי' ישיבה למעלה להאיר בכנ"י מבחי' פנימיות המוחין ומדות עליונות באור פני מלך חיים כו' כמלך שיושב בהיכלו כו' (ומשחרב בהמ"ק אין להקב"ה בעולמו אלא רק ד"א של הלכה14 במקום היכל ק"ק דאורייתא היכלא עילאה דקוב"ה15 כו') (אבל בזמן הגלות הרי הוא ית' בהסתר פנים מכנ"י כו' ואמנם כאשר צריך להושיע לישראל מצרתם בין הגוים שהן הע' שרים כתיב הנה ה' עומד לריב עמים16 כו' וכמו שאנו אומרים בנס דחנוכה עמדת להם בעת צרתם17 עמדת דוקא והענין הוא דגם שעמידה ברגל הוא בבחינת חיצוניות כנזכר למעלה אבל כשעומד אדם לריב זהו בא מכל כחו הפנימי שעומד בכל כחו להשפיל למנגד לו העומד לנגדו וכמו במלחמה שעיקר עוז וכח וגבורה לנצח לנגדו אינו אלא בכחו בעמידה חזקה על רגליו כגבור שיעמוד בכל כחו עוז להציל עצמו וסייעתו ולהבריח למנגדו הקם עליו כו' שנמצא יש כח ברגל יותר מבראש שהרי כל גבורתו אינו אלא בכח עמידתו דוקא (שהרי תחילת נפילה ניסה18 כשלא יוכל לעמוד לנגד ויברח כו') וכמו"כ לענין מלחמה וניצוח בדברים כמו בדברי חכמה או בטו"ת19 ובדברים שבלב בדברי תוכחה ורוגז אינו רק בכח העמידה שכאשר יתגבר בלבו ודעתו על המנגדו יקום על רגליו דוקא ובזה ניכר דוקא כח ועוז גבורתו בחכמה ומדות כו' כמו בגבורת הלב במלחמה ממש וזהו שארז"ל בים נדמה להם כבחור20 עושה מלחמה כמ"ש ה' איש מלחמה21 שאע"פ שטענה מדה"ד מה נשתנו אלו מאלו22 הללו הן עובדי ע"ז23 כו' ועכ"ז נלחם במדות שבלב להטות לחסד לישראל ולדין למצרים שאלו יטבעו בים ואלו יצאו לשלום וז"ש ה' איש מלחמה ומלחמה זו היתה בעמידה כמ"ש הנה ה' עומד לריב עמים וכמ"כ בכל צרת ישראל מרוב המקטרגים ברוחניות למעלה ובגשמיות למטה ה' ילחם להם כגבור עושה מלחמה


11) שעקב א"ק. . העשיה: ראה אגה"ק ס"כ (קלא, ב). הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' טו.

12) ג"ש ראשונות: ראה ע"ז ג, ב.

13) אם תשיב משבת רגליך: ישעי' נח, יג.

14) אין. . ד"א של הלכה: ראה ברכות ח, א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תמד, וש"נ. הנחות תקע"ז ע' ש. וש"נ.

15) דאורייתא היכלא עילאה דקוב"ה: ראה זהר ויקהל ר, א.

16) הנה ה' עומד לריב עמים: וכ"ה גם בסמוך. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שלח. וש"נ. ראה ישעי' ג, יג. לעיל הערה 7.

17) עמדת להם בעת צרתם: נוסח ועל הנסים (לחנוכה). ראה גם מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שלח.

18) תחילת נפילה ניסה: סוטה מד, ב. ספרי (ורש"י) שופטים כ, ט.

19) בטו"ת: בטענות ותביעות.

20) בים נדמה להם כבחור: ראה מכילתא בשלח טו, ג. יתרו כ, ב (ורש"י שם). מאמרי אדה"א בראשית ע' רפב ואילך. שמות ח"א ע' קלא. ויקרא ח"א ע' רמח. וש"נ.

21) ה' איש מלחמה: בשלח טו, ג.

22) מה נשתנו אלו מאלו: לשון הגמ' שבת נה, א. ראה זהר תרומה קע, ב. יל"ר בשלח יד, כח.

23) הללו הן עובדי ע"ז: ראה זהר ויל"ר שם. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תטז בהערה.