עו, א

ממש כמ"ש ותפארת בחורים כחם1 כו' למצוא זכות לישראל כמו איש גבור במדות שבלב וז"ש ה' יחתו מריביו2 שהן המקטרגים כו' וזהו שאנו אומרים עמדת להם בעת צרתם דוקא רבת את ריבם3 דנת את דינם כו' לפי שבצרתם לו צר4 ממש כי בנים הם5 וכרחם אב על בנים6 כו' ע"כ יתגברו ביותר רחמי האב על הבן בעת צרתו דוקא להושיע ולהציל אותו מיד הקמים עליו להורגו שאז יעמוד בכל כחו ממש להצילו בכל פנימיות כחו העצמי דוקא שכל זה ניכר בכח העמידה שברגל דוקא ובזה יש יתרון מעלה לקי"ס להיותו נלחם בעמידה יותר ממלחמה שבמ"ת שנדמה להם כזקן7 במלחמתה של תורה וד"ל) וזהו מכון לשבתך פעלת ה' שזה נאמר בקי"ס דוקא שנעש' מכון לשבתו בבחי' ישיבה כי בקי"ס היה המלחמה בבחי' עמידה בכל כחו עוז להושיע לישראל וכמ"ש ויושע ה'8 ביום ההוא כו' ובעמידה זו עשה מכון לשבתו על הכסא בעוז והדר מלכותו להיות מלך על עם בחירו כו' וענין הכנה זו כבר נעשה מימי קדם בבחי' הממוצע דחו"ג דאו"י ואו"ח כנ"ל ויצא לגלוי בעת קי"ס ע"י בחי' רוח קדים הנ"ל שזהו מבחי' קדמונו ש"ע שבקע הים דהיינו שיגבר או"י על או""ח במדה ושיעור דוקא והוא עיקר ההכנה לבחי' ישיבה לדון ולשפוט ע"פ התורה כנ"ל וזהו פעלת כבר מקדמת דנא וברוח הקדים שבקע הים יצא הפועל הזה לגלוי וזהו תביאמו לשון עתיד אבל מכון לשבתך פעלת ה' לשעבר והוא בבחי' רוח קדים הנ"ל וד"ל:

(מז) ובכל זה יובן המדרש רבה9 ע"פ נכון כסאך מאז כו' משל למלך ואגוסטוס (אגוסטוס קיסר10 מלך על המלכים ומלך הוא על העבדים כידוע) כשאגוסטוס יושב מלך עומד וכשאין אגוסטוס יושב מלך יושב דהיינו משנעשה אגוסטוס שהוא מלך על מלכים אז המלכים עומדים לפניו כעבדים אבל כשאין אגוסטוס המלך יושב על הכסא כו' וביאור הדברים ידוע שיש שני מיני מלוכה א' מלך על העבדים דאין מלך בלא עם והב' מלך על המלכים וכאשר המלך שעל כל המלכים שנקרא אגוסטוס בא לעיר אז המלך עומד לפניו ואגוסטוס יושב כו' והנמשל מזה יובן למעלה דיש ב' מדריגות בבחי' המל' למעלה וכמ"ש בזהר דאית מלכא עילאה11 ומלכא תתאה ומלכא תתאה מלך זוטא אקרי שהוא מל' דאצי' בבי"ע על עולמות שהן בע"ג כמלך על עבדים כמ"ש מלכותך מלכות כל עולמים12 וכתיב ומלכותו בכל משלה13 כו' ומלכא עילאה היינו כמ"ש קרית מלך רב14 שהוא מל' דא"ס שנעשה כתר לא"ק15 שנקרא מלכותך ממש כידוע וזהו דרך כלל ובאמת יש ב' מדריגות אלה דמלך רב ומלך זוטא בין במל' דאצילות בין במל' דא"ס וביאור הדברים ידוע בענין המלך המרומם לבדו16 כו' מתנשא מימות עולם שהן ב' מיני מלוכה הנ"ל הא' מה שהוא מתנשא רק על ימ"ע שזהו כמלך שמתנשא על העבדים שאין ההתנשאות זו רק לפי ערך העולמות לבד אבל הב' הוא מלך מרומם לבדו שאין עוד מלבדו שיתנשא עליו וא"כ אין ההתנשאות הזאת שנקרא מלך מרומם רק בעצמותו שהוא


1) ותפארת בחורים כחם: משלי כ, כט [ושם: תפארת].

2) ה' יחתו מריביו: שמואל-א ב, י.

3) רבת את ריבם: נוסח ועל הנסים (לחנוכה).

4) שבצרתם לו צר: ישעי' סג, ט. ראה גם לעיל ב, א ואילך.

5) בנים הם: שמות ד, כב. פ' ראה יד, א.

6) וכרחם אב על בנים: תהלים קג, יג. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ב ס"ע תלד. וש"נ.

7) שבמ"ת נדמה להם כזקן: ראה בהנסמן לעיל עה, ב הערה בים.

8) ויושע ה': בשלח יד, ל.

9) המדרש רבה: ראה שמו"ר רפכ"ג. ראה גם לעיל לג, ב ובהנסמן במ"מ לשם.

10) קיסר: ראה תוד"ה כל ע"ז י, ב.

11) דאיתא מלכא עילאה: ראה זהר ויחי רלט, א. (תוספת) ויקרא ש, א.

12) מלכותך מלכות כל עולמים: תהלים קמה, יג.

13) ומלכותו בכל משלה: שם קג, יט.

14) קרית מלך רב: תהלים מח, ג.

15) מל' דא"ס. . לא"ק: נסמן לקמן קיד, ב.

16) המלך המרומם לבדו: ברכת יוצר. ראה גם מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' קעה. עט"ר שער ר"ה ה, סע"ב ואילך.