עו, ב

רק מצד בחי' רוממות עצמותו ממש ע"כ נקרא מלך מרומם לבדו ובחי' מלוכה זו שבאה מצד עצמו מאד נבדל ומרומם בערך ממה שמתנשא על ימות עולם ואין ערוך ביניהם כלל להיות שכמו שאין ערך לבע"ג לבלתי בעל גבול בעצם כך אין ערך גם בין ההתנשאות על בעלי גבול להתנשאות שמצד עצמותו שהוא בלתי גבול בבחי' א"ס ממש עד שהתנשאות שעל ימ"ע הוא כערך העבד לגבי המלך שבטל וכלא חשיב ממש או כמו השר שמושל על מדינה ועיר א' בבואו לפני מלך על כל הארץ שיש בה אלף עיירות שנתבטל מציאותו להיות שממשלתו מאד מוגבלת עד חלק אלף דכלא חשיב ומה גם שהממשלה המוגבלת על עיר זו מן המלך ניתן לו וכך הוא גם בענין מלך על המלכים שגם שכל מלך מושל ומרומ' בארצו כמלך גמור מ"מ בבואו לפני המלך על כל הארצות יעמוד לפניו כעבד ממש לפי שהתנשאות שלו שעל ארצו כעבדות ממש יחשב לגבי ממשלת הרוממות דאגוסטוס לפי שממנו ניתן לו הממשל' המוגבלת הזאת וזהו כמו שניתן לעבד ממשלה באיז' מקום מן המלך כו' וא"כ ה"ז בחי' התנשאו' על התנשאו' המלכי' כמו התנשאו' המלך על העבדים ממש וזהו דמיון להבין ענין מלך מרומ' לבדו שנבדל ומרומ' ערך התנשאות זו עד שזהו כמו התנשאות האגוסטוס על התנשאו' המלכים עד שיחשבו לו כעבדים שהוא כהתנשאות המלך על עבדים ויותר מזה לפי שיותר אין ערך בין המלכים לאגוסטוס משאין ערך לעבדים לגבי המלך מאחר שבעצם ההתנשאות מובדל ערך התנשאות האגוסטוס עליה' מהתנשאו' המלכים על עבדים כנ"ל והיינו שנראה בעליל שגדול יותר ביטול מציאת המלכים לגבי האגוסטוס מביטול העבדי' לגבי המלך מטע' זה עד שהתנשאותם יותר מעבדו' יחשב להיות התנשאות האגוסטוס נשגב ומרומם הרבה עליהם וד"ל ולמעל' יובן מזה בב' מיני מלוכה הנ"ל בבחי' מל' דא"ס שמה שהוא מתנש' על ימ"ע דאצי' ונק' סובב כ"ע הכללי אין לזה ערך לגבי התנשאות שמצד עצמות הרוממות שלגדולתו אין חקר כלל כנ"ל יותר משאין ערך ימ"ע דאצילות לגבי המאציל כו' מטעם הנ"ל במשל המלך ואגוסטוס ואמנם הנה באמת גם זה שנק' מלך על כל המלכים כמ"ש מלכותך כו' וכמו שאמ' מלך מלכי המלכים17 כו' וכמ"ש לך ה' הממלכה18 כו' וכה"ג שזהו בחי' הב' במל' דא"ס שנק' מלך מרומם לבדו ממש עכ"ז הרי נק' בשם מלך עכ"פ אלא שהוא מלך יחיד לבדו והרי מולך על כל המלכים כו' שיש על מי להתנשאות עכ"פ והוא מה שעלה במח' הקדומה אנא אמלוך19 הגם שהי' זה כשהוא לבדו רק על מה שימלוך לעולם הוא שעלה במח' כו' זהו בחי' מלך מרומם כו' גם זה בחי' ירידה גדולה מעצם עצמותו כמו שהוא מתנשא מצד עצמו ממש שלא עלה במח' ורצון עדיין אנא אמלוך כו' והיינו התנשאות עצומ"ה א"ס ממש שלמע' מבחי' כתר למל' דא"ס כו' וז"ש ה' מלך גאו' לבש פי' דגם מה שנק' מלך גאות להיו' מלך על המלכי' דהיינו גאה על גאו' והתנשאו' דמל' כ"ע כו' גם זה אינו רק בחי' לבוש וצמצום לגבי התנשאות מהו"ע ממש וד"ל ובכל זה יובן המדרש הנ"ל ע"פ נכון כסאך מאז אגוסטוס יושב ומלך עומד כו' פי' עד שלא נתגלה מבחי' מל' דא"ס כמו שהוא לבדו מלך מרומם דהיינו שנמשך


17) מלך מלכי המלכים: ברכות כח, ב. ראה גם שע"ת קמה, ד ובהנסמן במ"מ לשם.

18) לך ה' הממלכה: דהי"א כט, יא.

19) אנא אמלוך: נסמן לקמן קטו, א.