עט, א

בא לגלוי מסדכ"ס ע"י כל תענוג היותר עליון שבעצמותו ממש ובאמת זהו דבר פלא ביותר דודאי גם שאו"כ דתהו היו במעלה ומדרגה גבוה מאד נעלה וירדו למט' וחוזרים ועולין רפ"ח ניצוצ' לשרשן מ"מ אין זה ערוך כלל וכלל לגבי מוה"ע1 ממש שלמעלה הרבה מבחי' התהו והתיקון כידוע ומכ"ש אחר ירידתן למטה מטה כו' (וכמו שאנו אומרים אין דומה לך לתח"ה2 שהן רפ"ח ניצוצין שנפלו מז' מלכים שמתו כידוע) אך הענין הוא דתענוג גדול ונפלא זה מבירורים והעלאות דרפ"ח כו' אין זה מצ"ע אלא מצד שזהו דבר חידוש ונפלא ביותר שדבר הנשפל וירד כ"כ למטה מטה עד שנעשה מזה בחי' נוגה דמעורב טו"ר ממש יוכל להתעלות מעלה מעלה בשרשן בגבורות עליונות דאורות דתהו כמו שהיה קודם3 השבירה ממש זהו חידוש נפלא ביותר וכידוע שהתענוג מדבר מחוד' ונפלא ביותר יתפעל בעונג נפלא ביותר שאין כל עונג היותר עליון ישיגנו כי הרי יניח אדם כל תענוגים שבביתו היותר מעולים וערבים לנפשו וילך לראות בדבר חידו' נפלא שלא ראה מימיו כמו צפור המדברת4 כאדם או אדם פורח כצפור5 וכה"ג מדברים המופלאים יתפעל בעונג נפלא יותר מכל תענוגים העצמיים וראיה שגם ברוב טרדת המלך ביותר בפנימיות רוממות מלכותו וברוב עושרו וגדולתו שלא יפנה לשום תענוגות בני היכלו אבל כאשר מביאים לפניו צפור המדברת כאדם או אדם פורח כצפור ממש יתפעל בעונג נפלא מדבר חידוש הנפלא הזה עד שיפנה ויסיח דעתו ולבו מכל הטרדא שבעצמות רוממותו ויסתכל בחידו' זה שלא ראה מעולם וכדומה לזה אשר לא היה נמשך לב המלך ולא היה נפנה לכל דבר תענוג שבעולם גם למנחת כסף וזהב ואבני חפץ מסגולת מלכים שאין לו כמוהו כי הורגל בכיוצא באלה אבל חידו' נפלא שלא ראה כמוהו עולה על כל התענוגים היותר עליונים שימשיכו בזה לב המלך גם מעומק רוממותו כו' והנמשל יובן מזה בכללות ענין התענוג הנפלא בעצמות מבירורים דרפ"ח שירדו למטה כ"כ ועלו למעלה בהעלאת מ"ן כנ"ל יותר מכל התענוגים העליונים שבעצמות עד שמזה יומשך גילוי פנימית ועצמות אוא"ס למטה באבי"ע לפי שזהו חידוש גדול ונפלא ביותר כמו צפור המדברת וכה"ג ויותר חידוש מזה כי אורות וכלים דתהו שהיו למעלה כ"כ ונפלו למטה כל כך עד התהוות חומריות העולם הזה שרובו רע גמור עולין למעלה מעלה ונכללים בעצמות המאציל בבחי' בירור והעלאות מ"ן זהו תענוג גדול למעלה כ"כ עד שנמשך אא"ס ב"ה באבי"ע ברוב גילוי אור מהו"ע ממש וד"ל והנה ידוע שתכלית הכוונה בהשתלשלות העולמות היה כדי שיבוררו רפ"ח ניצוצי' כו' שזה התענוג הגדול עלה במח' תחל' כידוע שזהו סוף מעש' שבתו"מ שמבררי' עה"ד טו"ר שהן בירורים דרפ"ח הוא שעלה במח' תחלה כו' וזהו6 שאמ' סוף דבר7 כו' והנה מטעם זה הוא שנמשך בחי' מ"ד אחר בירור דהעלאת מ"ן שזהו בירור השני כנ"ל שהוא אותו התענוג הגדול שעבמ"ת מן הבירורים הוא שיורד בבחי' או"י על העלאת מ"ן דאו"ח לבררו בירור שני כנ"ל והענין הוא דהעלאת מ"ן העולה נקרא בירור ראשון והוא ע"י שם ב"ן שמברר שזהו הנק' בהמה רבה דרביעא על אלף טורין8


1) מוה"ע: נסמן לעיל ב, א.

2) אין דומה לך לתח"ה: ברכת יוצר לשבת [ושם: ואין. . לך מושיענו].

3) קודם: ניתוסף ע"פ דפו"ר.

4) צפור המדברת: ראה גם מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה כאן ע' רפח. תו"ח וישלח קצ, א ובהערה 5.

5) אדם פורח כצפור: ראה ג"כ רש"י ולק"ט לך יד, ב.

6) וזהו. . כו': ניתוסף ע"פ דפו"ר.

7) סוף דבר: קהלת יב, יג.

8) בהמה. . אלף טורין: ראה זהר בראשית יח, ב. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' יב.