עט, ב

ושתת לון בגמיע' חדא כו' (וביאור הדבר ידוע שהוא ביטול היש לאין דמלאכים שמתחדשים בכל יום ונכללים באלקות כמ"ש בזהר ע"פ מצמיח חציר לבהמה9 שהן המלאכים הנק' חציר שצומחים בכל יום ובחי' ב"ן שתת לון כו' שמתבטלים ונכללים בפי המל' והיינו יוצר משרתים10 כו' כמ"ש במ"א (וכענין הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפן11 שמצד עוצם גלוי אור האלקי דבחי' מל' ביתר מכפי מדת' מתבטלים ונכללים במל' כו') (וכדוגמא דעליית הקרבן ע"ג המזבח שעולה למעלה כו' ואח"כ יורד12 אש של מעלה ונק' אריה דאכיל קרבנין13 כו') וכך מיכאל מקריב נשמות14 ע"ג המזבח העליון שנכללים באור המל' דאצי' בבחי' העלאת מ"ן כו') אך בירור ועלי' שנית אינו רק מן המובחר והברור בלבד אבל בחי' הפסולת שבהן לא יוכל לעלות ונופל למטה וכך מתברר עוד בירור אחר בירור עד שלא נשאר רק היותר נקי והפסולת היותר אחרון לבדו והוא בחי' בירורים דאו"י מלמעל' למטה שאחר בירורי' דאו"ח בהעלא' מלמטה למעלה כו' דהנה העלאה דאו"ח בביטול היש לאין עדיין לא נברר ממנו כל חלקי הפסולת אלא כולו כמו שהוא עולה למעלה כו' ואע"פ שנק' בשם בירור אבל זהו רק בירור הפסולת כמשל התכת כסף מעורב בסיגים ועפר הרבה כאשר נותנין אותו באש המצרף הרי האש טבעו לפרר החלקים ונפרדו כל חלקי הפסולת והסיגים ונעשים מובדלי' בפ"ע ובהיתוך פ"א עדיין הכסף גס ואינו נקי מפסול' לגמרי רק מפסול' גס אבל פסול' דק יש בו וכן בסיגי' יש עדיין הרבה כסף נקי ובהיתוך פ"ב לסיגי' יוצא היותר גס שבכסף ובפ"ג יוצ' כסף גס יותר עד פעם האחרון שהו' בירור הפסולת גמור אינו יוצא ממנו רק כסף רע אבל בהיתוך ובירור הכסף שיצא בבישול הראשון כאשר מהתכין אותו עוד פ"ב יוצא ממנו הפסולת הדק ובפ"ג יוצא פסולת דק יותר עד שנשאר בפעם האחרון כסף זך ונקי בתכלית נמצא בירור זה דכסף הוא בירור האחרון אחר בירור הראשון דהיינו גם לאחר שיצא ממנו הפסולת הגס מבררי' הנקי מכל פסולת דק ביותר והוא בירור היותר עליון שהוא הבירור בדבר שכבר הוברר משא"כ בירור הפסולת נהפוך הוא כל שמבררים יותר נשאר הפסולת גס יותר והנקי גרוע ביותר ובבירור הנקי כל שמבררו יותר נשאר הכסף הנקי בתכלית והפסולת היוצא באחרונה הוא דק ביותר וב' מיני בירורים אלה הוא דמיון להבין בהפרש שבין בירורים דאו"י לבירורים דאו"ח הנ"ל דבירור הפסולת דמיון לבירור דאו"ח כמו בתשובה לברר את הרע גמור והרע מעורב בטוב הרבה ומתברר שנית עד שנשא' רק הפסולת רע גמור והטוב אינו מעולה כ"כ משא"כ בירור דאו"י הוא לברר את הטוב כמו בירור הכסף הנ"ל עד שנשאר רק הנקי בתכלית כמו מי יעלה כו' ובר לבב15 בתכלית וזהו הקרבת הנשמות שיורד אש דאצילות ומבררם עד שהן בתכלית הבירור ונק' בירור שני דמ"ד שמברר למ"ן ובירור המ"ן היינו כמו בירור הפסול' הנ"ל שהראשון שיוצא ביותר טוב והוא עצמו בא לידי בירור שני שנקרא בירור הנקי וכן בבירור שני דפסולת מבררים לנקי עד בירור הכסף הגרוע יותר שבבירור דפסולת האחרון שזהו בחי' מ"ד שמברר למ"ן דנשמות ומלאכים שבגופים חומריים דנוגה דעשי' אבל העלאה ובירור דמ"ן אינו רק


9) מצמיח חציר לבהמה: תהלים קד, יד. ראה הנסמן בהערה שלפנ"ז. סידור שחרית סב, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רמג.

10) יוצר משרתים: ברכת יוצר. ראה הנסמן לעיל נג, א הערה במלאכים. . מוי"ב.

11) הושיט אצבעו. . ושרפן: סנהדרין לח, ב. ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' קסא. וש"נ. תו"ח בראשית יז, ב ובהערה 9.

12) דעליית הקרבן. . ואח"כ יורד: ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תפה. וש"נ.

13) אריה דאכיל קרבנין: ראה זהר בהקדמה ו, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תקלא. וש"נ. דברים ח"א ע' שב. ח"ד ע' א'תפה. דרושי חתונה ח"א ע' רפ. לקו"ת עקב יג, ד. לקו"ש (צו) כרך כב ע' 16 ואילך וראה גם שם הערה 35.

14) מיכאל מקרוב נשמות: ראה חגיגה יב, ב [כגי' הע"י]. תוד"ה ומיכאל מנחות קי, א. מאמרי אדה"א נ"ך ע' תסז. וש"נ. שע"ת נו, ג ובהנסמן במ"מ לשם.

15) מי יעלה כו' ובר לבב: תהלים כד, ג. ד.