פא, ב

באש התשוקה שבלב עולה גם הרע לבלבלו ואין זה בירור לתכליתו רק נק' בירור ראשון אלא עיקר גמר הבישול היפה הוא כאשר לא יפול עוד במ"ז כלל והוא כמו כאשר תנוח הרתיח' בקדרה ע"י המתקה במים יפים (בל"א אפ גילעשט) היינו בחי' המשכת השוב שהוא מי החסדים דאו"י שממתיק לגבורו' דבחי' רצוא הנ"ל והוא ענין אור ההארה האלקי' שמאיר ונמשך בנפשו מלמעלה למטה בבחי' או"י והוא אור האלקי בבחי' כח מ"ה דנשמה האלקי' שהוא בחי' הביטול לאין האלקי בעצם כידוע שיורד מגבוה לנמוך להמתיק לגבורו' רשפי אש הבישול דבחי' רצוא ותשוק' שבלב לעלות למעלה שזהו כמו מים יפים שנותנין בקדרה לקרר הבישול והרתיחה כדי שיפלו הפסולת למטה כך הוא המשכת אין ומ"ה דחכמה דנשמ' בנפשו אשר עי"ז נשקט הרתיחה ונברר בנפשו כל חלקי הגסות ופסולת אשר נתעוררו גם הם לעלות ע"י הבישול שירדו ויפלו למטה מטה ולא יוסיפו עוד לעלות ולבלבל כלל וזהו עיקר שלימות הבירור ונק' בירור שני דבחי' או"י אחר בירור הראשון דאו"ח והוא בחי' המשכת מ"ד דשם מ"ה דחכמה שמברר בירור שני להעלאת מ"ן דב"ן שנק' בירור ראשון (וכמו העלאת מ"ן דנוק' לגבי דכורא שעולה ברתיחה וכמ"ש אשה כי תזריע4 כו' דאשדי מיין5 לקבל טיפת מ"ד אך נק' בירור ראשון עד"מ בישול הקדרה הנ"ל אע"פ שמופרד הטו"ר נקי ופסולת ע"י הגבורו' דנוק' דואל אישך תשוקתך6 ברשפי אש ממש אבל מבולבל כא' ואח"כ נמשך המ"ד על המ"ן לבררו בירור שני והוא כמו מים יפים שממתיקים לבישול ורתיחת הקדר' וכמ"ש בזה' אתבסמ' נוק'7 כו' דהיינו שנשקט הרתיח' והשתוק' כשמקבלת השפע מ"ד ואז שלימות הבירור להיות הולד נולד מן הברור שבטפה8 כו' דהיינו מן הברור שבטפת מ"ד ומ"ן כלובן דאב שממנו עצמו' ומוח וצפרניים ואודם דאם9 שממנו בשר וגידים10 ושערות כו' עד גם השחור ולובן שבעין שכלולים ממ"ן ומ"ד11 ג"כ ומן הפסולת נעשה השליא12 כו' הרי נעשה בירור גמור בכל שפע המ"ן רק ע"י המ"ד להיות הולד נוצר ברמ"ח אברים פנימיים וחיצונים עד שערות וצפרני' ושחור ולובן שבעין משא"כ בלא בירור שני דמ"ד הי' הכל מעורב כא' כו' וכ"ש שלא הי' נבדל הפסול' גמור להיות בפ"ע כמו השליא וכה"ג וזהו כדמיון הנ"ל בנתינ' מים יפים בקדר' להמתיק שיפול הפסולת למטה13 (והיינו כמ"ש במ"א שזהו כמחבץ14 שנותן עור קיבה בחלב רותחת שנקפא החלב ונבדל הנסיובי דחלבא וז"ש וכגבינה תקפיאני עו"ב תלבישני15 מן הבירור הראשון שבמ"ן ובירור שני וכגבינה תקפיאני כו' וזהו מים ראשונים מצוה מ"ד מים אחרונים חובה להעביר פסולת שבמ"ן מים אמצעים16 בין גבינה לבשר כו' כמ"ש במ"א וד"ל):

(נא) ובכל דוגמא זאת יובן ענין בירור השני דמ"ד דאו"י דשם מ"ה אחר בירור הראשון דהעלאת מ"ן דאו"ח למעלה בבחי' שם מ"ה וב"ן העליונים שז"ש דבהמה רבה רביעא כו' ושתת לון הוא בירור הראשון דאו"ח כנ"ל הענין הוא עד"מ הנ"ל בבישול הקדרה שזה נק' בירור


4) אשה כי תזריע: תזריע יב, ב.

5) דאשדי מיין: ראה זהר נח ס, ב. ביאוה"ז שם ו, ב.

6) דואל אישך תשוקתך: בראשית ג, טז.

7) אתבסמ' נוק': ראה זהר לך צד, א.

8) הולד. . הברור שבטפה: נדה לא, א.

9) כלובן דאב. . ואודם דאם: ראה נדה שם.

10) דאם. . וגידים: כ"ה בכ"מ בדא"ח ? ראה לקמן צט, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' שנו. וש"נ. בראשית ע' תעה. וש"נ. שמות ח"א ע' ט. תו"ח תולדות קמח, ג.

ומ"ש בע"ח (שער טנת"א) ש"ה פ"ה ?השס"ה גידין של הדם הוא מהנקבה" אינו שייך לענינינו.

בכתבי הרח"א ביחובסקי [ברוקלין, תש"נ] ע' קלד מביא ?בגידין יש ב' גירסאות בנדה אם הם מהאב או מן האם". אמנם לא ציין מקורו.

11) השחור ולובן. . ממ"ן ומ"ד: נדה שם.

12) ומן הפסולת נעשה השליא: ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תפד. וש"נ. תו"ח לך צד, א ובהערה 13. וראה גם אוה"ת שופטים ע' תתל.

13) למטה: אוצ"ל: למטה).

14) שזהו כמחבץ: ראה ביאוה"ז נח ו, ג. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תכ ואילך.

15) וכגבינה תקפיאני עו"ב תלבישני: איוב י, י. יא.

16) מים ראשונים. . אחרונים. . אמצעים: ראה חולין קה, א. זהר (רע"מ) פינחס רמו, א. ביאוה"ז נח שם. בחוקותי פד, ב. אמ"ב שער הק"ש לא, א ואילך. פיה"מ סה, א. מאמרי אדה"א ויקרא שם ע' תרא.