פב, א

עכ"פ ולא כמו שבלעדי האש שהכל מעורב טו"ר בעצם בלי יפרדו לעולם אלא עולין רפ"ח ניצוצין בבחי' הבירור דעה"ד טו"ר דוקא כנ"ל בענין התפעלות רשפי אש בעבודה שבלב בתפלה כו' שהטוב האלקי עולה ונפרד מן הרע כך יש מלאכים שנבראים מרפ"ח ניצוצין שנפלו בעה"ד טו"ר ועולין בפי בהמה רבה שהוא שם ב"ן בבחי' בירור דוקא וז"ש מצמיח חציר לבהמ' כו' כנ"ל (וכך יש גם בנשמות שמיכאל מקריב כו' כנ"ל) אך זהו בירור הראשון דהעלאת מ"ן דב"ן שזהו כרתיחת הקדרה שהכל עולה ומבולבל יחד כו' עד שיומשך המשכת מ"ד דאצילות משם מ"ה מלמעלה למטה לברר להעלאת מ"ן הזה בבירור שני שהוא להמתיק לגבורות דמ"ן זה העולה כמשל זיווג דונו"ק1 שהמ"ד מברר למ"ן וכמים יפים בקדר' רותחת להמתיק כנ"ל ומה שלא יוכל ליברר נופל למטה בשולי הקדרה כך מה שלא יוכל ליברר ולעלות באצילות בבחי' המשכת דאו"י זה נופל למטה בבחי' פסולת דנוגה דבריאה כי המובחר עולה באצילות כו' ובעולם הבריאה מתברר עוד ע"י שם מ"ה דז"א דבריאה ומה שלא יוכל ליברר ולעלות בבריאה נופל הסיגים ביצי' וכן מיצי' לעשי' עד הסיגים היותר גסים דעשי' שלא יוכלו ליברר בבירורים דאו"י ואו"ח דמ"ד ומ"ן מ"ה וב"ן דעשי' נופלים ויורדים למטה ממש ונעשים קליפות ורע גמור (וכמו הנפילים היו בארץ2 כו' שהיו מפסולת מ"ד ומ"ן דעשי' שלא נבררו כלל וכה"ג) ונמצא מובן עכ"פ מכ"ז שאין עיקר שלימות הבירורים דרפ"ח ניצוצין שנפלו בעה"ד טו"ר גם כשעולין למעלה ונכללין במ"ן דמל' דאצי' (כידוע בפי' ר"ת בא"ר בידך3 כו' שהן העלאת מ"ן דנשמות ביסוד דנוקבא שנקרא באר מים חיים4 כו' וז"ש עלי באר מלמטה למעלה ענו לה5 בהמשכת מ"ד כו' וזהו בחי' בארה של מרים6 גם עתה שכל הרוחות ונשמות עולין ונכללים שם וכמו בע"ת וצדיקים הכל כא' כו' וע"י המשכת מ"ד כתיב מלפני אדון חולי ארץ שנמתקים גבורות דנוק' ההופכי הצור7 כו') אין נמתקים לתכליתן עד שיפרדו ויפלו הפסולת למטה כל מה שלא יוכלו להתברר ולעלות כנ"ל אלא ע"י בחי' המ"ד דאו"י דוקא שהוא בחי' שם מ"ה דחכמה שמברר למ"ן שבחכמה אתברירו8 דוקא שהן מי חסדים שיורדים מלמעלה למטה דוקא והיינו בחי' שוב שאחר הרצוא בתפלה שמשקיט הצמאון והרתיחה כמ"ש אם רץ לבך שוב9 כו' וזהו בחי' התגברות דאו"י על או"ח שזהו עיקר שלימות הבירור דמ"ן דאו"ח שנק' בירור שני דמ"ד כנ"ל וד"ל ובכל זה יובן מ"ש בענין קי"ס ג' פסוקים אלה זא"ז לגוזר י"ס לגזרים כל"ח והעביר ישראל בתוכו כל"ח וניער פרעה וחילו בי"ס כל"ח הרי חלק בחי' חסד לכל א' בפ"ע ולמה לא כללם יחד והול"ל לגוזר י"ס והעביר וניער כל"ח כו' דהנה מבואר למעלה בענין אז ישיר משה ובנ"י כו' בשרש קי"ס שהוא רק ענין התגברות דחסדים דאו"י על גבורות דאו"ח והענין הוא כידוע שגלי הים שמתנשאים זהו כמו רשפי אש העולה בבחי' גבורות והסתלקות דמקבל לגבי המשפיע וכמ"ש בזהר כד סליק ימא גלגלוהי10 כו' והיינו כמו העלאת מ"ן דנוק' וע"כ כל נוני ימא מתבדרין כו'


1) דונו"ק: דכר ונוק'.

2) הנפילים היו בארץ: בראשית ו, ד. ראה גם לקמן ק, א ובהנסמן במ"מ לשם.

3) ר"ת בא"ר בידך: תהלים לא, ו. ראה פע"ח (שער קשעהמ"ט) שט"ז פ"ב. פ"י. משנת חסידים וסידור האריז"ל במקומו. ספר הגלגולים פ"ח. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ס"ע תשטו. תקס"ה ח"א ס"ע קיג ואילך (נוסחא שני'). לקמן ק, ב.

4) באר מים חיים: שה"ש ד, טו. ראה ע"ח (שער הארת המוחין) של"ב פ"ו. פ"ז. אוה"ת ויצא (כרך ה) ע' תתסו.

5) עלי באר. . ענו לה: חוקת כא, יז.

6) בארה של מרים: ראה גם לקמן ק, ב ובהנסמן במ"מ לשם.

7) מלפני אדון. . ההופכי הצור: תהלים קיד, ז. ח. ראה גם לקמן ק, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' כח ואילך. וש"נ. נ"ך ע' יז. וש"נ.

8) שבחכמה אתברירו: נסמן לקמן קלג, א.

9) אם רץ לבך שוב: ס"י פ"א מ"ח. ת"ז בהקדמה (ז, א).

10) כד סליק ימא גלגולהי: ראה זהר בשלח מח, ב.