פג, ב

ה' את לשון ים מצרים והניף ידו על הנהר בעיים רוחו והכהו לז' נחלים והדריך בנעלי' והיתה מסילה לשאר עמו אשר ישאר מאשור כאשר היתה לישראל ביום עלותו מא"מ11 ע"כ והנה משמע מכל אלה הפסוקים שלעתיד יהי' קיבוץ גליות מד' כנפות הארץ ויקבצו כולם יחד בימות המשיח ותחלת עברם יהיה דרך אותו הנהר הידוע והוא נהר שיוצא מעדן הארץ להשקות הגן כו' והיינו נהר פרת וכמ"ש ונהר יוצא מעדן כו' ומשם יפרד והיה לד' ראשים שם האחד פישון12 כו' ושם הנהר השני13 גיחון כו' עד והנהר הרביעי הוא פרת14 ודקדקו רז"ל על תיבת הוא פרת וגם למה לא אמר ושם הנהר הרביעי אלא סתם וכתב ונהר הרביעי כו' דהוא זה היינו הנהר הראשון שיוצא מעדן והוא שאמרו הוא פרת הוא דמעיקרא15 דהיינו הנהר שיוצא מעדן שממנו נחלקו לד' נהרות וכמ"ש ומשם יפרד והי' לד' כו' והנה נהר פרת זה שהוא הנהר הראשון שיוצא מעדן כו' בו יעברו ברגל לעתיד כמ"ש הפך ים כו' בנהר יעברו ברגל בנהר פרת שהוא הנהר דמעיקרא שיבקע לעתיד כמ"ש והניף ידו על הנהר והכהו לז' נחלים כו' ועל ענין העברת נדחי ישראל לע"ל בנהר זה דוקא אמר שם נשמחה בו שם דוקא וכמ"ש כימי כו' אראנו נפלאות וזה סותר לכאורה מ"ש ז"ל דמזכירין יצ"מ לע"ל דהרי אמרו שם דוקא נשמחה בו וכמ"ש ולא יאמר עוד16 חי ה' אשר כו' (ואולי אין הכוונה על קי"ס אלא על יציאת מצרים דוקא שהרי אמ' כל ימי חייך ג"כ אפי' לעוה"ב ומ"ש שם נשמחה בו היינו בעברם בנהר דקי"ס לא יזכר אז ואין פשט הכתוב דכימי צאתך כו' משמע כן ועוד שהרי אמ' כאן על העברת הנהר לע"ל והיתה מסילה כו' כאשר היתה לישראל ביום עלותו מא"מ דמשמע דלשבח קאמ' שיהי' כמו בעלותו מא"מ ומ"ש שם נשמחה בו משמע ששם דוקא נשמח וקי"ס יהי' אז טפל בלבד וד"ל) והנה להבין כ"ז יש להקדים תחילה בשרש הטעם במה שהעביר ישראל בי"ס ע"י קריעה דוקא שילכו תוך הים ביבשה לאיזה טעם הי' דאם מטעם שלא רצה לנחם העם דרך ארץ פלשתי' כי קרוב הוא כו' ע"כ הסב את העם דרך המדבר י"ס17 הרי כמה דרכים היו לפניו להעבירם ולמה דרך י"ס דוקא ולמה צוה שיחנו על הים18 דוקא ויחזק לב פרעה וירדוף אחריהם בים דוקא ואם כדי לטבוע למצרים19 בים אחר שיעברו ישראל בו ביבשה הלא הוא ית' כל יכול ויש לפניו כמה דרכים לאבדם ולהמיתם כולם בדבר ובכל מכה כמו שעשה במצרים ולמה היה חפץ ה' שיטבעו מצרים בי"ס דוקא ושיעברו ישראל בים בשביל זה כדי שיטבעו מצרים דלכאורה לא היה צריך לזה כו' אך הענין הפשוט מורה האמת שלא בשביל טביעת מצרים בים העבירם לישראל עמו בים כי זה היה ממילא דרך אגב שכאשר הוצרך להעביר לישראל בתוך הים ביבשה מטעם הכמוס עמדו היה זה ממילא שרדפו מצרים אחריהם בים ונטבעו ולא בשביל טביעת מצרים העבירם בים אלא רק בשביל תועלת וטובה גדולה לנשמות ישראל מצד עצמם הוצרך להעבירם בי"ס תחילה והיינו כדי שיהיה עי"ז הכנה טובה וגדולה בנפשם האלקית לקבלת התורה20 בהר סיני פב"פ ואם לא היו עוברים בי"ס ביבשה דוקא לא היו מוכנים להיות בית קיבול לקבל אור התורה בקירוב גדול שיוקבע בהם לדורות כמ"ש לא את21


11) והיתה מסילה. . מא"מ: ישעי' יא, טז.

12) ונהר יוצא. . שם האחד פישון: בראשית ב, י. יא.

13) ושם הנהר השני: שם ב, יג.

14) והנהר הרביעי הוא פרת: בראשית שם, יד.

15) רז"ל. . הוא דמעיקרא: בכורות נה, ב.

16) ולא יאמר עוד: ירמי' טז, יד.

17) שלא רצה לנחם. . המדבר י"ס: בשלח יג, יז. יח.

18) צוה שיחנו על הים: שם יד, ב ואילך.

19) כדי לטבוע למצרים: ראה גם לעיל לב, ב.

20) בי"ס. . לקבלת התורה: נסמן לעיל שם.

21) לא את אבותינו: ואתחנן ה, ג.