פה, ב

לבריאה כנ"ל וד"ל וזהו מ"ש בזהר על מ"ש זה הים גדול כו' דאניות יהלכון שם היינו ארבין דסלקין ונחתין כו' דהנה עד"מ הנ"ל בברואים שבים למטה שהמים מכסים עליהם הרי הם מובלעים בתוך הים כדגים שבים שהמים הם חיות עצמי להם יותר מחיות האויר לבריות שביבשה שבריות היבשה יש להם חיות נפשי רק שמקבלים מן האויר ויוכלו להתקיים זמן מה בלא אויר הארץ אבל דגים שבים א"א להם להתקיים ביבשה בלי מים אפי' רגע לפי שהמים מובלע בהם בחיות עצמי וע"כ מובלעים הן בתוך הים כו' וכך הוא ההפרש בין נשמות דאצילות שבמל' דאצילות שנק' ים העליון כנ"ל כמו נשמות רהמ"ס ורשב"י8 וכה"ג שנק' נוני ימא רבא שמתאחדים ומתכללים שם בביטול לאין האלקי בחיות עצמי ממש שלא יוכלו להפרד משם אפי' רגע א' ממש וכמ"ש רשב"י בחד קטירא אתקטרנא בי' אחידא בי' להיטא9 כו' וכמו שאמרו על ת"ח שנמשלו לדגים10 שבים שמיד שפורשות ליבשה מתים והיינו לפי שת"ח חיותם העצמי בחכמ' שבתורה ומיד שיפרשו משם ימותו וכך בפנימית ח"ע משא"כ בחי' ביטול והתכללו' דנשמו' ומלאכי' דבריאה יש מאין מהבל הדבור העליון שנק' בשם יבשה שזהו כחיו' הבע"ח מאויר הארץ כך מקבלים מהבל רוח פיו יתב' כמ"ש וברוח פיו כל צבאם כנ"ל דודאי אין להם קיום המציאות רק מרוח הדבור העליון אבל11 עכ"ז הן במציאות יש ודבר בפ"ע רק שהן בבחי' ביטול ישותו ע"י השגתו בכח אלקי שבהבל דבור העליון המהווה אותו מאין ליש כו' ואין זה ערך כלל לבחי' ביטול והתכללות העצמי' שבנשמות דאצילות במל' דאצי' בחיות עצמי שאינם יש במציאות בפ"ע כלל אפי' רגע כדגים בים (וכעובר ירך אמו12 או כל מה שאמו אוכלת13 או בבחי' מ"ן14 כו') אך הנה מ"מ יוכל להיות חיבור לנשמו' דבריאה באצי' והוא ע"י המלאכים שנקראו ארבין15 כמו הספינה שהיא מעצים שצומח מן הארץ ואין לה חיבור עם מי הים רק ששטה בים לפי שיש בהעצים מיסוד הרוח16 כידוע ובנ"א שחיות' מאויר הארץ יעברו בים ולא ישקעו שם ע"י שהולכי' בספינות שמפסיקים עליהם שלא ישטפוהו עליהם מי הים כידוע והנמשל יובן למעלה בנשמות בנ"א שגם למעלה הן בבחי' יש ודבר ולא יוכלו לילך בים העליון שלא יתבטלו שם לגמרי רק על ידי המלאכים שנק' עצי היער17 דבריאה עושין מהם כמו ספינות לנשמו' דבריאה שיעברו בהם על הים העליון וזה סוד שם אניות יהלכון וכמו שכתוב חונה מלאך ה'18 סביב ליריאיו והן הנשמות כו' ודוגמא לזה הוא שאמר גבי גוהרקי דר"ח רבה19 דמנפשי' אזל כו' כמו שאמר במ"א כי מפני שעוש' מלאכיו רוחות20 זהו יסוד הרוח שבעץ הצומח ששט ע"פ המים ע"כ יוכלו לשוט על הים העליון משא"כ הנשמות דבריאה שהיו מתבטלים בים העליון כי אין להם חומר מורכב מאמ"ר רק צורה פשוט' ובחכמה שבדבור העליון נכללים ומתבטלים לגמרי רק ע"י המלאכים שנק' ארבין סלקין ונחתין עולין ויורדין שם כמו בשבת וי"ט שאז עליית הנשמות21 מבריאה לאצילות (ודוגמא לזה מלאכי אלקים שעולים ויורדים22 ע"י התפלות שמעלים מבריאה


8) נשמות דאצילות. . ורשב"י: ראה גם מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה כאן ע' רנו. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ריש ע' רנב. נ"ך ע' קפז. תו"ח תולדות קנח, ב.

9) בחד קטירא. . להיטא: ראה זהר (אד"ז) האזינו רפח, א. רצב, א. לקמן צח, ב. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' שכט. וש"נ. תו"ח לך צו, א ובהערה 3.

10) ת"ח שנמשלו לדגים: כ"ה בכ"מ ? ראה ברכות סא, ב. ע"ז ג, ב. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה כאן ע' רנז. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'כד. וש"נ. תו"ח תולדות קנח, ב.

11) אבל: ניתוסף ע"פ דפו"ר.

12) וכעובר ירך אמו: גיטין כג, ב.

13) כל מה שאמו אוכלת: נדה ל, ב.

14) בבחי' מ"ן: ראה סה"מ תקס"ה ח"א ס"ע קיא ואילך (נוסחא שני'). ע' קיג (נוסח א'). תו"א וישב כח, א.

15) המלאכים שנקרא ארבין: ראה זהר בראשית מ, ב. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה כאן ע' רנז. ע' רסז. ע' רעז? מארז"ל ע' כז [בפי' הזהר ? בשלח מח, ב ? כאן].

16) שיש בהעצים מיסוד הרוח: ראה גם מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה כאן ע' רנז.

17) המלאכים שנק' עצי היער: ראה גם מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' לח. תקס"ה ח"ב ע' תשפא. פרשיות התורה ח"א ע' יט וכאן (ע' רנז). מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'קיד. וש"נ.

18) חונה מלאך ה': תהלים לד, ח. ראה מאמרי אדה"א נ"ך ע' שמח ובהנסמן בריש המאמר שם.

19) גוהרקי דר"ח רבה: ראה ב"מ פה, ב. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' שעט. מאמרי אדה"א נ"ך ע' תעח ובהנסמן בהנ"ל.

20) שעוש' מלאכיו רוחות: תהלים קד, ד.

21) בשבת. . הנשמות: ראה בהנסמן לעיל לד, א.

22) מלאכי אלקים שעולים ויורדים: ויצא כח, יב. ראה סידור שער החנוכה רעג, ג. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' רמז.