פו, א

לאצילות וממשיכים מאצי' לבריאה וכן כל הנסים שנעשו ע"י המלאכים וכה"ג) וכמו"כ יובן שיוכל להיות חיבור מאצילות לבריאה שנשמות דאצילות ירדו למטה בבי"ע ג"כ באופן שיתקיימו במציאות חיותם העצמי והוא מבחי' מים עליונים דחכמה שבתורה שמובלעים בהם כמו ת"ח שלומדים תורה הנגלית לנו שאמר שנק' דגים שבים הרי גם בנשמות שבגופים בעוה"ז יחיו כמו נשמות דאצי' בים העליון ממי החכמ' דתורה שנק' ים הקדמוני1 וכידוע בפי' ותמלא כדה ותעל2 כ"ד ספרים דאורייתא כו' וע"כ כל העוסק בתורה3 שכינה שבאצילות שורה בו וכמ"ש ואשי' דברי בפיך4 דברי ממש כו' וע"כ גם בעלמ' דאתגלי' יוכלו להיות נשמות דאצילו' ע"י התלבשות' במי' דאורייתא בנגל' ובנסת' שזהו חיות' העצמי כמו גם בדגים שבים שישוטו בתיב' מלאה מים חיים יחיו ויתקיימו בארץ זמן רב כמו שיחיו בים ממש כך הנשמו' דאצי' בהיותם בכ"ד ספרים דאורייתא יחיו חיים עצמיים כמו בים העליון כו' וזהו שאמ' וידגו לרוב בקרב הארץ דאזלי' נוני ימא רבא ביבשת' היינו בשעה שנשמות שבגופים עוסקי' בתורה דוקא ובפנימיות התורה דוקא כמובן שם וד"ל:

(נד) ואחר כל זה יובן שרש ענין קי"ס דהנה כתיב ובנ"י הלכו ביבשה5 בתוך הים מזה משמע שעיקר הנס הי' שנהפך ים ליבשה וכמ"ש הפך ים ליבשה ולזה אמ' לרבותא שהלכו ביבשה בתוך הים לפי שזהו עיקר הרבותא שהים נהפך ליבשה ולמעלה היינו מה שההסתר וההעלם דאורות עליונים הגנוזים בדיבור העליון שנק' ים העליון נבקע ויצאו כל האורות דאצי' לבריא' בגילוי מן ההעל' כמו שהן במהותן ועצמותן בלי שום שינוי המהו' כלל וזה נק' קי"ס העליון וכמו אור הרצון והשכל ומדות דאצילות שמכוסי' ונעלמים בדבור באו לגילוי בעולם הבריא' (וכמו י' הדברות שדיבר הוי' כו') (הרי שם הוי' דאצילות ירד מן ההעלם שבעצמות המאציל לגילוי בזה העולם דעשי' וזה נעשה ע"י הכנה דקי"ס שהי' גילוי ההעלם בים העליון וכמשי"ת בסמוך בענין קבלת התורה בכנ"י שהי' ע"י קי"ס כו') לפי שאין הדיבור העליון מכסה כלל על בחי' האורות עליונים דכח"ב ומדות דאצילו' שבתוכו כו' (וה"ז כמו שהיו בריות שבים יכולים לעלות ולירד ביבשה) וכה"ג אנו מוצאים בגילוי שכינה בעוה"ז בנביאים ובבהמ"ק כנ"ל (ואע"פ שכבר הי' נסים ונפלאות במצרים בי' מכות אין זה גילוי אור האצילו' ממש בבי"ע רק ע"י כלים מכלים שונים והוא ע"י שם הוי"ה שבוקע ומאיר בשם אלקים עד מ"ח צירופים האחרונים6 משא"כ בקי"ס וד"ל) וזהו הטעם שבקי"ס ראת' שפחה7 מה שלא ראה יחזקאל כו' מאחר שיצא האור דאצילות מן ההעלם לגלוי כמו שהוא בלי התלבשות וצמצומים הרי הכל יכולים לקבל גדול וקטן שוין ולא יפול בזה חילוק מדרגות כלל כי חילוק מדרגות בנבואה היינו לפי סדר ההשתלשלות דע"ס דבי"ע ישעי' ראה במרכבה דבריאה ויחזקאל במרכבה דיצי'8 שזהו אחר הבדלת המסך שבין אצילות לבריאה ומבריאה ליצי' כידוע אבל בקי"ס שהי' האור דאצי' עצמו כמו שהוא בגילוי הרי שוין הכל ויכול' גם שפחה לראות כו' וזהו שראתה שפחה


1) דתורה שנק' ים הקדמוני: ראה גם סה"מ תקס"ו ע' ערה. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תיח. וש"נ. תו"ח נח סב, ג ובהערה 23.

2) ותמלא כדה ותעל: ח"ש כד, טז. ראה ת"ז תכ"א (מו, ב). ביאוה"ז וישב כה, א. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רכו. וש"נ. שמות ח"א ע' ק. וש"נ. ח"ב ע' שצו.

3) כל העוסק בתורה: ראה אבות פ"ג מ"ו. פי' המפרש לתמיד לב, ב. תניא פ"ו. תניא מהדו"ק ע' רסא הערה 48. אגה"ק סכ"ג ובליקוט פירושים לשם.

4) ואשי' דברי בפיך: ישעי' נא, טז.

5) ובנ"י הלכו ביבשה: בשלח יד, כט.

6) מ"ח צירופים האחרונים: ראה גם לקמן קמו, ב ובהנסמן במ"מ לשם.

7) ראת' שפחה: מכילתא בשלח טו, ב.

8) ישעי'. . דבריאה ויחזקאל במרכבה דיצי': נסמן לקמן קמה, ב.