פז, ב

(אע"פ שלענין נתינת שפע החסד האצבעות הנותן זהו כשמשפיל ידו לעני אבל ידו הפשוטה למעלה האצבעות בראש כמו בנשיאת כפים משא"כ ברגל וד"ל) שהרי אנו רואים שיש לבחי' מוחי' דחב"ד באצבעות כמו ברמז שמרמז ביד באצבע דוקא והוא לכוין על אמיתת השכל והסברא שלא יוכל לגלות בדיבור ירמז ביד באצבעו כמו קא מחוי ליה18 כו' וכן במעשה הכתב כשחפץ לגלות עומק השכל שבמוח יביאנו בכתב באצבעותיו דוקא (וכן בשמחה ועונג שבמוח ולב יספק כף אל כף19 ולהיפך בצער כו' שזה מורה שגם מקיפים דחו"ב וחו"ג שבמוח ולב בפרק העליון שביד וכמ"ש במ"א) וכך הוא בבחי' החסד שביד ימין בחינת החכמה שבחסד זה הוא בפרק העליון שבאצבעות היד ובחי' חג"ת שבחסד בפרק האמצעי שביד ופרק התחתון בכתף היד שהוא רק שפע חיצוניות דחסד שבלב בחי' נה"י וכך הוא ביד השמאל בגבורת שמאל דוחה20 פרק העליון באצבעות חב"ד שבגבורה והאמצעי חג"ת שבגבורה כו' (וזהו בג"ה כמו שמאלו תחת לראשי22 שהשמאל בכל מקום נכלל בימין23 ובימין הוא בחי' החסד בתגבורת בפרק העליון דוקא כמו ימין ה' רוממה24 כו' ונקרא יד רמה25 והגבורות ביד שמאל נק' יד החזקה26 ומ"ש אצבע אלקים היא27 בגבורות דיד שמאל שגם במדת הדין עיקר הכח ועוז ביד שמאל דוחה בפרקי האצבעות כו') ונמצא ביד ימין ושמאל יש ששה פרקים והן בחי' חו"ג חסד דרועא ימינא כלול מג' חח"ן21 ובחי' גבורה דרועא שמאלא כלול מג' בג"ה כו' וכמו"כ ברגלים רגל ימין יש בו ג' פרקים השוק והירך כו' והירך פרק עליון ואצבעות הרגל פרק התחתון לפי שהרגלים בכלל הן בחי' נו"ה והן תרין ירכין28 ירך ימין בחי' חב"ד דנצח שמקבל בפנימית מנו"ה דכליות יועצות29 כו' והשוק פרק האמצעי חג"ת דנצח והעקביים ואצבעות פרק התחתון נה"י דנצח וכן ברגל השמאל בבחי' הוד (כמ"ש בזהר בענין יששכר וזבולון30 ובענין איהו בנצח31 כו') ונמצא ד' אלה חו"ג דב' ידים ונו"ה דב' רגלים כל אחד נחלק לג' פרקין הרי י"ב וכמו"כ יובן באדם העליון דאצי' בחו"ג דידים ונו"ה דרגלים מתחלקים לי"ב ולכך מספר שבטים דלעילא י"ב וכך הוא למטה במל' בד' מחנות שכינה שכל אחד נחלק לג' כנ"ל רק שהוא באופן אחר דהיינו לד' סטרי עלמא והוא ענין ד' רבתי דאחד32 (ובד' רוחות העולם מזרח ומערב נו"ה וצפון ודרום חו"ג כמ"ש במ"א) והנה עכ"פ בשעה שהלכו בנ"י ביבשה בתוך הים היה כל שבט הולך ועולה בקרע וגזר מיוחד לעבור בו מאחר שנאמר ששם עלו שבטים שבטי יה ב' מיני שבטים בבריאה ובאצילות כנ"ל ולב' הפי' הנ"ל בהילוכם בים בין שירד האור מלמעלה למטה מאצילות לבריאה ובין שעלו נשמות דבריאה באצילות הכל צריך שיהיה י"ב גזרים שיעבור כל שבט במסילה בפ"ע אם הי' בדרך הילוך מלמטה למעלה עלה כל שבט בפ"ע מבריאה לאצילות ואם היה בדרך ירידה והילוך מלמעלה למטה הרי הי' מאיר מי"ב שבטים דאצילות לכל שבט הארה מיוחדת אליו וצריך שיהיה לו מסילה ודרך בים בפ"ע מאחר שיש לכ"א מדריגה בפ"ע בהתחלקות מד' לי"ב דוקא כנ"ל הרי יש לכל שבט שרש מיוחד בפ"ע באצי' (וכמ"ש במ"א בענין הברכות שבירך יעקב לבניו איש כברכתו33 דוקא בשרשו באצי' וכן משה שבירך לכל שבט ושבט היינו


18) קא מחוי ליה: ראה חגיגה ה, ב. ב"מ ז, א.

19) בשמחה. . כף אל כף: ראה גם מאמרי אדה"ז תקס"ג ח"א ע' רפב וע' רפח. תקס"ח ח"א ע' סה ואילך. ע' עא. מארז"ל ע' עט. ס"ע תסא ואילך. תו"ח שמות קצח, א ואילך.

20) שמאל דוחה: סוטה מז, א.

22) שמאלו תחת לראשי: שה"ש ב, ו.

23) שהשמאל. . נכלל בימין: ראה גם תו"ח וירא קטז, ד.

24) ימין ה' רוממה: תהלים קיח, טז.

25) יד רמה: בשלח יד, ח.

26) יד החזקה: בא יג, ט.

27) אצבע אלקים היא: וארא ח, טו.

21) בג"ה. . חח"ן: נסמן לקמן קכד, ב.

28) נו"ה והן תרין ירכין: ראה ת"ז תי"ג (כט, א) ובהנסמן בניצוצי זהר שם.

29) מנו"ה דכליות יועצות: נסמן לקמן קלד, א.

30) דנצח. . הוד. . יששכר וזבולון: ראה זהר (סבא) משפטים קד, ב.

31) איהו בנצח: ראה ע"ח (שער הנסירה) שכ"ט פ"ה ופ"ז. (שער לאה ורחל) של"ח פ"ו. הנסמן במאמרי אדה"א נ"ך ע' מ.

32) ד' רבתי דאחד: ראה הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' רפג.

33) איש כברכתו: ויחי מח, כט [בדילוג]. ראה סה"מ תקס"ח ח"ב ס"ע תרסו ואילך. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תכט.