פח, ב

בחי' כלי בית קיבול גמור לקבל אור דתורה כמו שהיא למעלה בשרשה בבחי' ח"ע דאורייתא מח"ע נפקת4 והיינו בחי' גלוי אוא"ס שבפנימית ח"ע דתורה הוא שנמשך למטה בבחי' חכמה תתאה חכמה שבדבור שזהו בים העליון להיות מתקבל בנש"י למטה ממש ששרשם בחי' המל' למעלה וע"כ הוצרך לקי"ס היינו שיקרע להם הים העליון ועי"ז דוקא יהיו בחי' כלי בית קיבול לקבל בנפשם מגלוי אא"ס שבחכמה עילאה דתורה שנק' קבלת התורה שהרי כל עיקר ענין קי"ס היה רק שיוכל להיות גלוי אורות דאצי' בבי"ע כמו בד' מחנות שכינה למעלה וכן בד' דגלים דישראל למטה שא"א להיו' זה כ"א ע"י בקיע' הים שלא יעלים ויפסיק שזהו כמו בקיע' הפרסא שבין אצילות לבריאה כנ"ל ואם לא היה קי"ס הרי לא היו יכולים בנ"י להגיע למדרג' זו להיות בית קיבול לקבלת התורה מאור א"ס שבח"ע דאצי' וכן לפי' הב' דהליכתם היה בתוך הים העליון בדרך העלאה שעלו נש"י למעלה באצי' שזה ג"כ א"א בלא קי"ס והוא הכנה בנפשם למ"ת שעל כל דבור פרחה5 כו' וד"ל אך הנה עיקר ענין קבלת התורה בהר סיני לא היה עכשיו רק בבחי' הנגלה שבתור' שהוא המעשה בפ"מ והוא התורה הנגלית לנו בענין קיום המצות מעשיות ובפ"מ כמ"ש הנסתרות כו' והנגלות לנו ולבנינו לשמור ולעשות6 כו' דהיום לעשותם7 דוקא ובודאי יש גלוי אור א"ס בח"ע עד ח"ת דתורה הנגלית לנו בכל מצוה ומצוה שעושין בפ"מ דוקא אך הוא בהעלם ולבוש כידוע וגם במצות ת"ת שכנגד כולם8 הכל בבחי' הנגלה דוקא שהן הן כל הלכות דתשבע"פ באיסור והיתר טומאה וטהרה חייב זכאי כו' לברר לעה"ד טו"ר בפ"מ להבדיל בין טמא לטהור כו' שבדצ"ח גשמיים דוקא (וגם בג"ע דעשיי' ויצירה לומדין דיני נגעים9 בהרת ושער לבן וכל הדינין והלכות דטומאה וטהרה ואו"ה כו' כמו בעוה"ז הגם שהוא ע"ד הרוחניות בודאי מ"מ עיקר הלימוד שם הוא בפסקי ההלכות ע"ד הפשט10 רק שיודעי' ומשיגי' אפס קצהו מן הטעמים וסודות שבהן שיתגלו לע"ל כמשי"ת ב"ה) אבל הנה ידוע דאוריית' סתי' וגלי'11 וכל ענין מ"ת הי' על בחי' גליא שבתורה ברמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת בגשמיות וגם חכמה שבתורה באה הכל ע"ד הנגלה כנ"ל (ומכריזין בג"ע ג"כ אשרי מי שבא לכאן12 ותלמודו שלמד בעוה"ז בידו) ובחינת סתים שבתורה היינו בחי' הנסתר שבה שנקרא נסתרות לה' אלהינו הנק' פנימית התורה והוא התגלות טעמי המצות וסודותיהן בשרשן בח"ס בחי' פנימית ח"ע דתורה שלנו נקרא רק נובלות חש"מ13 לבד כו' ועכשיו הרי הן סתומים ונעלמים למעלה מעלה גם באצילות שהרי גם משה ביקש הראני נא כבודך14 כבוד ל"ב נ"ח15 הפנימים ונעלמים והשיבו ופני לא יראו16 כו' שפנימית סודות התורה כמוס עמדו סתום וחתום ולא נודע כלל וכלל כו' והיינו מ"ש על עדן עין לא ראתה17 אלקים זולתך יעשה למחכה לו דעין לא ראתה משמע אפי' משה והאבות וכה"ג רק למחכה לו בימות המשיח ועוה"ב וזהו שאמר היום לעשותם בגשמיות כנ"ל ולמחר לקבל שכרם18 למחר דוקא יומשך לכנ"י פנימית טעמי תורה וכדפרש"י ע"פ ישקני19 מנשיקות


4) דאורייתא מח"ע נפקת: נסמן לעיל כג, א.

5) שעל כל דבור פרחה: נסמן לעיל ט, ב.

6) הנסתרות. ולבנינו לשמור ולעשות: נצבים כט, כח [ושם: ולבנינו עד עולם לעשות ? ראה תו"ח בראשית ה, ג הערה 11].

7) דהיום לעשותם: ואתחנן ז, יא.

8) ת"ת שכנגד כולם: פאה רפ"א.

9) בג"ע. . דיני נגעים: ראה ב"מ פו, א. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תמג ובהנסמן לשם. ע' תנו.

10) בפסקי ההלכות ע"ד הפשט: ראה גם מאמרי אדה"א בראשית ע' תקסז.

11) דאוריית' סתי' וגלי': ראה זהר אחרי עא, ב. עג, א.

12) אשרי מי שבא לכאן: פסחים נ, א. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תיד. וש"נ. הנחות תקע"ז ע' רצט. וש"נ.

13) דתורה. . נובלות חש"מ: ב"ר פי"ז, ה. פמ"ד, יז.

14) הראני נא כבודך: תשא לג, יח [ושם: את כבודך].

15) כבוד ל"ב נ"ח: ראה פרדס (שער ערה"כ) שכ"ג מערכת כבוד. מאמרי אדה"א בראשית ע' ג ואילך. דברים ח"ב ע' שפ. וש"נ.

16) ופני לא יראו: תשא שם, ג.

17) עדן עין לא ראתה: ראה גם לעיל סא, ב ובהנסמן לשם.

18) ולמחר לקבל שכרם: ראה עירובין כב, א.

19) וכפרש"י ע"פ ישקני: נסמן לעיל ג, ב.