פט, א

פיהו שהן טעמי תורה שלא נגלו עתה רק לע"ל יתגלו לישראל כידוע וד"ל:

(נו) ולהבין זה הנה כתיב במשיח הנה ישכיל עבדי1 ירום ונשא וגבה מאד ומבואר במ"א בפי' מאד למעלה מבחי' אדם2 שזהו בחי' גילוי עצמות אא"ס בפנימית התענוג והחכמה שבמהו"ע ממש שלמעלה מעלה גם מאור דתו' שבח"ע שנקרא ח"ס דזהו פי' ישכיל עבדי ישכיל ממקור החכמה שהוא הנקרא טוב טעם ותענוג וחכמה הנעלם בעצמות ממש שלא נגלה עדיין לשום אדם גם למשה במ"ת ולא לאבות כו' (כמ"ש במ"א על ענין המאמ' במנחות יבא טוב ויקבל טוב3 מטוב לטובים יבא טוב זה משה שנאמר בו כי טוב4 הוא ויקבל טוב זה אור התורה כו' והיינו קבלת התורה בפנימית טעמי המצות שע"י משיח שנקרא גואל אחרון5 והוא שאמר משה שלח נא6 כו') וכידוע7 דשרש משה בפנימית אבא ושרש משיח בפנימית ע"י8 ואמר בע"ח בכמה דוכתי דפנימית אבא הוא פנימית ע"י9 והיינו משה שנקרא גואל ראשון10 ומשיח נקרא גואל אחרון כמ"ש גאלתי אתכם אחרית כמבראשית11 ובאמת בשרש א' הם וע"כ א' יבא טוב דקאי במשה והוא שיבא בביאת משיח שיקבל טוב בפנימית התורה כמשי"ת ועכ"ז נקרא משיח מלכא משיחא12 ולא הי' משה נקרא מלכא אלא משה רבינו13 והוא בהיותו מלמד תורה לישראל בבחי' הנגלה כמ"ש תורה צוה לנו משה14 כו' אבל משיח יהיה בבחי' מלך דוקא בדוגמא דמלך מלכי המלכים15 מפני שבו יגלה ממהו"ע אא"ס ממש וע"כ נא' בו מאד למעלה מבחי' אדם כידוע דאדם הוא שם מ"ה16 דחכמה עד רום המעלות שהוא בבחי' חכמה הקדומה שנקרא א"ק וזהו שרש משה דכתיב ביה מה שמו כו' ומאד בהיפך אותיות דאדם17 למעלה הוא מבחי' אדם קדמאה להיותו במהו"ע ממש וד"ל). וזהו ירום ונשא וגבה ג' אלה היינו באבות וירום מאברהם18 בחי' החסד דקו ימין דאצי' חח"נ ונשא מיצחק19 קו שמאל בג"ה וגבה מיעקב20 קו האמצעי דאצי' דת"י וע"ז אמר אל יתהלל חכם21 כו' כי שרש משיח בפנימית ועצמות המאציל שלמעלה משרש התחלקות הקוין שמתחלקים מח"ס כו' וזהו שע"י משיח דוקא יומשך ויושפע לישראל בחי' פנימית התורה שהן טעמי תורה ומצות שהן עתה בבחי' ההעלם גנוז בתורה בלתי נגלה גם בח"ס שרש האצילות כולו כו' והוא הנקרא עדן סתימאה22 דעין לא ראתה כו' שלא נתגלה גם למשה והאבות כנ"ל רק לעתיד בימהמ"ש דוקא כמ"ש ישקני לשון עתיד כו' וכמו שע"י משה ניתן ונמשך תורה הנגלית לנו כך ע"י משיח יומשך לנו פנימית וסודות התורה הנגלית דעכשיו וזהו למחר לקבל שכרם כנ"ל והנה ההפרש בין חיצוניות התורה הנגלית לנו לפנימית התור' אע"פ שהפנימית היינו בחיצוניות שהוא טעמים וסודות של כל דין והלכה שבתורה הנגלית דוקא מ"מ הרי על פנימית התורה אמר ארוכה מארץ מדה23 ורחבה מני ים דהיינו שהאורך הוא בחי' ההמשכה למטה ארוכה מארץ שהוא בבחי' א"ס ממש ורחבה בעצם מקורה בבחי' א"ס בעלוי אחר עלוי


1) במשיח הנה ישכיל עבדי: ישעי' נב, יג. מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' קיב. וש"נ.

2) מאד למעלה מבחי' אדם: ראה לקו"ת להאריז"ל תשא לג, ה. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה כאן ע' רסא וע' רסט. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' דש. וש"נ. סה"מ תרל"ה ח"א ע' רסה ואילך.

3) יבא טוב ויקבל טוב: ראה מנחות נג, ב. ראה גם ביאוה"ז בהקדמה. מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' לו ואילך. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' שנט. דרושי חתונה ח"ב ע' תרכה ואילך. לקמן צה, ב.

4) משה. . כי טוב: שמות ב, ב.

5) משיח שנקרא גואל אחרון: ראה גם מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שנב. וש"נ.

6) שלח נא: שמות ד, יג.

7) וכידוע: אוצ"ל: (וכידוע.

8) דשרש משה. . משיח. . ע"י: ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' קצג ואילך. שע"ת נו, ד ובהנסמן במ"מ לשם.

9) בע"ח. . דפנימית אבא. . ע"י: נסמן לקמן קכח, א.

10) משה שנקרא גואל ראשון: ראה במדב"ר פי"א, ב.

11) גאלתי אתכם אחרית כמבראשית: בסידור אדה"ז בקדושת כתר: כבראשית (ראה שער הכולל פכ"ז, ס"ו הובא באג"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א חי"ב ע' רפט)? מאמרי אדה"ז נביאים ע' סא.

12) נקרא משיח מלכא משיחא: ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד. ראה לקמן צה, א. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'קכד. וש"נ.

13) משה נקרא. . רבינו: ראה גם אמ"ב שער התפילין קכו, ב.

14) תורה צוה לנו משה: ברכה לג, ד.

15) דמלך מלכי המלכים: ברכות כח, ב.

16) דאדם. . מ"ה: נסמן לעיל ס, א.

17) ומאד בהיפך אותיות דאדם: ראה זהר (רע"מ) פינחס רמו, ב. ב"ר פ"ח, ה. פ"ט, יב. ראה גם שע"ת קמ, ד.

18) וירום מאברהם: כ"ה גם במאמרי אדה"א במדבר ח"ב ע' תיג בשם הזהר ? ראה תנחומא תולדות יד. יל"ש ישעי' נב, יג (רמז תעו).

19) ונשא מיצחק: כ"ה גם במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה כאן ע' רסט. תנחומא שם (ולהעיר מענף יוסף לשם). ראה גם לקו"ש שמות (כרך ו) ע' 254. ע' 255. (כרך טז) 491. נדפס גם באג"ק מכ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ד ע' קפא. חי"ג ע' נד. חכ"ב ע' שסה.

20) וגבה מיעקב: תנחומא שם.

21) אל יתהלל חכם: ירמי' ט, כב.

22) עדן סתימאה: ראה גם לעיל סא, ב ובהנסמן במ"מ לשם.

23) ארוכה מארץ מדה: איוב יא, ט. ראה גם תו"ח מקץ רכח, ב.