פט, ב

בפנימית ועצמות אא"ס שאין לו שיעור למעלה ואין לו שיעור למטה משא"כ התורה הנגלית לנו באה דוקא במדה ושיעור וגבול24 כידוע לפי שהיא בבחי' החיצוניות דח"ע ואע"פ שנקרא משל הקדמוני25 מקדמונו ש"ע אבל ירדה למטה מטה בבחינת גבול ושיעור דוקא ואמנם על ידה דוקא יבא גילוי אור פנימית התורה ע"י משיח דהא בהא תליא דוקא וד"ל ובאמת הנה גם הדרך הפשוט מורה כך שעיקר ביאת משיח לא יהיה רק בשביל קבלת התורה בפנימית שבה שנקרא טעמי תו"מ ולא בשביל קבלת תורה בנגלה שהרי ביהמ"ש אמר ואת רוח הטומאה26 אעביר מן הארץ ולא יהיה רע כלל גם בברואים גשמיים כמ"ש וגר זאב עם כבש27 כו' ועיקר התורה הנגלית היא להבדיל בין טו"ר בעה"ד טו"ר ואילנא דטו"ר יתברר לעתיד וא"כ לא יהי' לימוד התורה אז בכשר ופסול טמא וטהור כו' כמ"ש בר"מ28 אלא יהיה כל התו"מ הכל בבחי' הרוחניות כמו קודם חטא אדה"ר בעה"ד כו' וכמ"ש במ"א (אע"פ שאין בין גלות לימהמ"ש רק שעבוד מלכיות29 זהו קודם תחה"מ דוקא) ועוד שאחר תחה"מ הרי יקומו הכל והיינו גם מכל הדורות הראשוני' שלפני האבות והאבות ומשה ואהרן וכל צדיקים ונביאים ויהיו לאלפי אלפים רבבות לאין שיעור ואיך יתכן לומר שמשיח יהיה משפיע לכולם תורה הנגלית לנו ועוד שאיך ילמוד למשה ויהושע וזקנים וכל דורות התנאים שהיו יודעים כבר כל התורה הנגלית כולה שבודאי לא יצטרכו לקבל דין והלכה חדשה ממשיח שלא יבא לחדש דבר וח"ד30 כו' אלא מוכרח לומר שמשיח יהיה משפיע לכולם טוב טעם ודעת בסודות פנימית התורה כולה כנ"ל אשר עין לא ראתה עדיין גם למשה והאבות כו' מטעם הנ"ל רק למשיח יתגלה כמ"ש בו וגבה מאד כנ"ל וד"ל. והנה כמו שמבואר למעלה בענין קבלת התורה הנגלית לנו במ"ת ע"י משה שהוצרך ה' להעביר לישראל עמו בי"ס מטעם הנ"ל שיהיה הכנה בנפשם לקבלת התורה ע"י בקיעת המסך בים העליון שיוכל להיות חבור וגלוי ההעלם מאצי' לבי"ע ומבי"ע לאצילות בחיצוניו' ע"י קיום התו"מ בפ"מ בהעלאות והמשכות כנ"ל כך ממש יהיה לעתיד כאשר יצטרכו בנ"י לקבל התורה בפנימית וטעמי המצות ע"י משיח כנ"ל יהי' מן ההכרח שיהי' הכנ' רבה בנפשם בשביל קבל' טוב' וגדול' זו והוא במה שיעבירם בנהר פרת שהוא הנהר היוצא מעדן31 כו' שהוא למעל' הרב' מאד נעל' במדריג' מקי"ס (דקי"ס היינו רק בה"א תתא' דמל' ובנהר הזה דלעתיד הוא בבחי' ה"א עילא' בחי' בינה כמשי"ת ב"ה) והיינו הך ממש דכמו שהוצרכו בנ"י לעבור בי"ס לקבלת התור' בחיצוניות בנגל' בפ"מ כך ממש יצטרכו לעבור בנהר פרת בשביל קבלת התור' בנסתר שנקרא עדן עילא' סתימא' דעין לא ראת' כנ"ל והוא כשיעברו בנהר פרת שהוא הנהר שיוצא מעדן עילא' זה כו' וד"ל. וזהו מ"ש עד יעבור עמך הוי' עד יעבור עם זו קנית32 דלא נזכר ביעבור הב' שם הוי' רק סתם עד יעבור עם זו כו' וזה מרמז על ב' מדריגות הנ"ל העבר' ראשונ' בקי"ס בשביל קבלת התור' בנגל' שזהו בבחי' שם הוי' דחכמ' יו"ד חכמ' וה"א בינ'33 כו' כל ע"ס דאצי' שזהו הנאמר בכל מצות שנתנה ע"י משה כמ"ש ויאמר34 הוי' אל משה


24) התורה הנגלית. . במדה ושיעור וגבול: להעיר מהל' ת"ת לאדה"ז פ"א ס"ה.

25) התורה. . משל הקדמוני: נסמן לעיל סא, ב.

26) ואת רוח הטומאה: זכרי' יג, ב.

27) וגר זאב עם כבש: ישעי' יא, ו.

28) ואילנא דטו"ר. . כמ"ש בר"מ: ראה זהר (רע"מ) נשא קכד, ב. קכה, א. אגה"ק סכ"ו. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תרפה ואילך.

29) שאין בין. . שעבוד מלכיות: ראה ברכות לד, ב. ראה גם [ד"ה אוסרי לגפן תקס"ד ב]תו"ח ויחי רלו, א ובהערה 5.

30) וח"ד: וחצי דבר.

31) בנהר פרת. . מעדן: ראה לעיל פג, ב.

32) עד יעבור. . קנית: בשלח טו, טז.

33) יו"ד חכמ' וה"א בינ': נסמן לעיל כב, ב הערה דמל'.

34) ויאמר. . ועשו להם ציצית: שלח טו, לז. לח [בדילוג].