צב, א

(ואמר בזהר למחכה למאן דדייק1 במילין דחכמתא כמו איוב חכה לו2 כו' עומד וממתין והוא עומק העיון בתושבע"פ דוקא שמזה יזכה לקבל' שכר בהשגת טעמי סודות התורה ומצות כו') והנה באמת לכאורה יש להבין בזה דלמה דוקא לע"ל יתגלה ולא עכשיו ועוד דגם עכשיו יש צדיקי' הרבה שזכו לגלוי אור הנעלם הזה כר"ע ורשב"י והאריז"ל וכה"ג גם בג"ע העליון עכשיו הנשמו' נהנין מתענוג אלקי שבהשגו' סודות התורה כמבואר בזהר פ' שלח3 במאמרים נעלמים דרב מתיבתא כו' אך הנה יש להקדים הקדמה אחת והוא בענין בחי' המחשבה דבינה הנ"ל בהיות מבואר למעלה באריכו' שהמחשב' נק' כסוי ולבוש להלביש ולהעלים למהות ועצם נקודת אור השכל כו' דהיינו מה שפנימית ועצמות החכמה נתפסת במציאת דבר מה ע"י כלי ההשגה במח' הנה זהו הלבוש וכסוי דעכשיו ההשגה עצמה הוא המסתיר ומעלים לבחי' נקודה הפנימית ועצמית של החכמה כמו שהיא במהותה ועצמותה ממש וזהו כל ענין גלוי אור השגת הנשמות בג"ע ובצדיקים הגדולי' כר"ע ורשב"י ובכל דור ודור כמ"ש סוד ה' ליריאיו4 שסוד ה' זה בא אליהם ע"י בחי' כלי ההשגה דבינה דוקא המכסה על הפנימית ועצמות דחכמה (רק לפרקים הי' גלוי בנשמות הגבוהות כרשב"י וכה"ג מעין דלע"ל במשיח בפנימית ועצמות החכמה שנק' רזא דרזין5 וגם להאריז"ל נתגלה מעין זה כשהי' מנמנם דוקא כמשי"ת) ויובן זה ע"ד דוגמא מכח המוליד שבטפה שכבר יש בטפה זו ברוחניות ובהעל' הנק' היולי כל כוחו' האברי' כולם פנימי' וחיצוני' מראש לרגל בכל ציור תמונתן (כמו שרואין בכלי האצטרלוב6 בגרעין התפוח כל ציו' התפוח7 שעתיד להצמיח) ואין כל חדש אח"כ בגידול רמ"ח אברי' בבטן בגשמיותו רק שיצא מן ההעלם לגלוי מאין הרוחני ליש גמור כי משם נמצאים במציאותם מן הרוחני אל הגשם א"כ גם לאחר התגשמו' האברים הרי האור וחיות הרוחני ההיולי מאיר בהם ובלעדו אין לאברים קיום מציאות כלל ועכ"ז הרי מוסתר הוא בהם ולא נראה רק הלבוש דעור ובשר וגידי' ועצמו' כמ"ש עור ובשר תלבישני8 ונק' כסוי והעלם לגבי נקודה ההיולי' הרוחנית כו' וד"ל וכך הוא ממש נקודת אור החכמ' הפנימי' והעצמי' שנק' אין והיולי הרי כולל כל מה שיבא מכחה כל התפשטות השגות שכליית בבינה ומח' שנק' השגת והבנת השכל בטוב טעם בכל פרטי החלקי' שבו בהסברות פנים כמו הטפה שכולל כל פרטי האברים מראש לרגל כנ"ל וא"כ גם אחר שבא מאין דחכמ' ליש בהשגה ומחשב' אין להם קיום מציאו' בכל פרט רק מן כח החכמה ועכ"ז הרי כל השגה דמח' מכס' ומעלי' על נקוד' האין דחכמה אע"פ שמכח' נמצאת ממש אין נרא' לעין הכח ההיולי דאין דחכמה כלל רק ההסבר בטוב טעם ההשגת שכל בעיון המחשבה לבד ששם מותפס הדבר חכמה במציאת דבר מה כשהוא משיג דבר מה משא"כ בכח מ"ה כו' וד"ל וזהו כמו משל המעיין עם הנהר דאע"פ שהנהר מציאותו ממקורו מן המעיין הוא בא דאם אין מעיין אין מציאות נהר כלל וכמ"ש נהרא מכיפי' מיברך9 מכיפי' דוקא מכל מקום נביעת המעיין עצמו מוסתר


1) למחכה למאן דדייק: ראה זהר ח"ש קל, ב. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תקעט? דברים ח"ד ע' א'תטז ובהנסמן בהנ"ל. תו"ח בראשית לה, ג ובהערה 49.

2) איוב חכה לו: וכ"ה בתו"ח מקץ רכה, ד. ובאיוב לב, ד (הובא בזהר שם) חכה את איוב בדברים.

3) בזהר פ' שלח: ראה שם קסד, סע"א ואילך.

4) סוד ה' ליריאיו: תהלים כה, יד.

5) רזא דרזין: לשון הזהר בראשית מא, א-ב. מה, א-ב. שמות ט, ב. יתרו ע, א ואילך. ועוד.

6) בכלי האצטרלוב: כ"ה גם בביאוה"ז בלק קג, ב. סה"מ תקס"ג ח"א ע' סא [ושם נדפס: האצטרלו"ג והוא טעות הדפוס. וצ"ל האצטרלוב]. שערי אורה מח, א. מאמרי אדה"א במדבר ח"ה ע' א'תרסט [ושם נדפס: האצטרלוג והוא טעות הדפוס. וצ"ל: האצטרלוב]. שו"ע אדה"ז הל' שבת סש"ז סל"א. אמנם בדרך חיים שער התפלה פנ"ו סג, ד ?האצטרלוג" [אבל במפתח שמות. . ביטויים מכ"ק אדמו"ר שליט"א לשם מובא ?אצטרלוב"].

7) בגרעין. . ציו' התפוח: ראה גם סידור שחרית לשבת קצא, סע"ב ואילך (בשם ספרי הטבע). מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תרלד (בשם ספרי הפילוסופים). ביאוה"ז שם. תו"ח בראשית כח, ד ובהערה 37.

8) עור ובשר תלבישני: איוב י, יא.

9) נהרא מכיפי' מיברך: שבת סה, ב. ראה לקו"ת שה"ש לט, א. אמ"ב שער התפילין קכא, סע"ג.