צה, ב

לידי גלוי והיינו בחי' התגלות פנימי' התורה שהן טעמי מצות שנק' ג"כ בשם נפלאות כמ"ש דוד גל עיני13 ואביטה נפלאות מתורתיך דאוריי' סתים וגליא14 וע"י משה רבינו ניתנה התורה הנגלית לנו והנסתרות שנק' נפלאות פלאות חכמ'15 שבתורה כמו שהיא נמשך ע"י משיח בהיותו בבחי' פנימית שם מ"ה דמשה אור החכמה כו' שהוא בחי' פנימית אבא והיינו שאמרו במשה יבא טוב ויקבל טוב16 כו' דמשה עצמו שנק' טוב טית רבתי17 שכולו טוב מבחי' עה"ח שלמעל' מעה"ד הוא שעתיד לבוא עוד הפעם ליתן התורה שנק' טוב והוא משה הוא משיח18 כמ"ש מה שמו מה שם בנו19 כו' והיינו פנימית התורה טעמי מצות שנק' נפלאות וד"ל:

(סא) והנה כמו שמבואר למעלה בענין קבלת התור' הנגלית לנו ע"י משה הוצרך ה' להעביר ישראל עמו בי"ס מטעם שיהי' הכנה בנפשם לקבלה זו ע"י בקיעת המסך שבין אצי' לבריאה20 בבחי' המל' שנק' ים21 שיוכל להיו' חיבור וקשר ע"י תו"מ בפ"מ מאצי' לבריא' ומבריאה לאצי' בהעלאות והמשכו' כך ממש בהעברה שני' בנהר פרת בשביל קבלת התורה בפנימית הוא שיהיה הכנה בנפשם עי"ז דוקא שיהיו בחי' בית קיבול לקבלת התורה בפנימית טעמי המצות בבחי' ראי' והסתכלות דפנימית חכמה הנ"ל והיינו בהעברה בבחי' נהר שיוצא מעדן שהוא בחי' בינה דאצי' בחי' ה"א ראשונה דשם הוי' בכלל והיינו מה שהיה ענין קי"ס בבחי' המל' שהוא בה"א תתאה כידוע דתרין נוקבין פריש שלמה22 מלכא כו' אתי מלבנון כלה23 כו' שהן ב' ההי"ן דשם הוי'24 ה"א תתאה דמל' וה"א עילאה דבינה וכתיב כאמה בתה25 כו' דהמל' נק' בת26 ונק' אימא תתאה27 ובחי' בינה נקרא אם כמ"ש כי אם לבינה תקרא28 כו' והוא בחי' אימא עילאה29 שנק' נהר30 שמקבל מעדן ולע"ל יהיה מסלה לשאר עמו31 כו' בנהר דבינה עילאה כמו שהיתה ביום עלותו מא"מ בקי"ס בה"א תתאה (והיינו ג"כ שם הגדולה לאה עולם המח'33 ושם הקטנה רחל32 עולם הדבור34 ) דבשביל קבלת התו' בנסתר שנק' עדן אשר עין לא ראתה עדיין כנ"ל הוצרך להעביר לישרא' העבר' שנייה היותר עליונ' והוא בנהר העליון דבינה דאצילות וז"ש עד יעבור עמך ה' בקי"ס עד יעבור סתם למעלה משם הוי'35 בהעברה שניה זו בנהר פרת והוא אהי' אשר אהי' דאנא זמין לאתגלא'36 כו' משום דכל עיקר ההפרש בין ים דמל' לנהר דבינה היינו רק במה שהמל' שהוא עולם הדיבור37 עלמא דאתגליא אינו נק' גלוי רק שנתגלה בדבור כל הע"ס דאצילו' שבאו כבר בגלוי מן ההעלם הכלולי' בד' אותיות הוי"ה והוא מבחי' אור הכתר בחכמה שהוא קוצו ש"י38 וחכמה ובינה תרין רעין אין ויש39 שהן י"ה40 עד מדו' ודבור וז"ש כל הנחלי'41 הולכי' אל הים היינו גם מדות שבכתר שנגלים בחו"ב ששם נקראו מדות שבשכל עד מדו' הנולדי' בלב שנק' וי"ו42 הכל נמשך ובא בדבו' שנק' ים לכסות עליה' כנ"ל במשל הבריות שבים למטה וכאשר נהפך ים ליבשה היינו רק שמה שהיה מסתיר הדבור בא לגלוי והיינו גלוי כל אורות עליונים דאצילות לבד אבל העברה שני' בבינה דאצי' היינו בחי' גלוי של כל האורו' עליוני' הסתומי' ונעלמים בעצמו' המאציל דוק' והיינו כמו כל בחי' הנפלאו' דטעמי תורה שבבחי' פנימית ע"י שהוא ממהות ועצמות התענוג שבעצמות א"ס שמלובש בבחי' פנימית החכמ' שנק' עדן סתימאה43 שעין לא ראתה עדיין כנ"ל הוא שבא לידי גלוי בבינה דאצי' כי הי' בחי'


13) גל עיני: תהלים קיט, יח.

14) דאוריי' סתים וגליא: ראה זהר אחרי עא, ב. עג, א.

15) פלאות חכמ': ראה גם לקמן קכז, ב ובהנסמן במ"מ לשם.

16) יבא טוב ויקבל טוב: נסמן לעיל פט, א.

17) דמשה. . טוב טית רבתי: שמות ב, ב ובמנחת שי שם. ראה לקמן צח, ב. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שצג. וש"נ. בראשית ע' קלט. וש"נ.

18) משה הוא משיח: ראה גם תו"ח בראשית יד, ריש ע"ב ובהערה 12.

19) מה שמו מה שם בנו: משלי ל, ד [ושם: ומה ? נסמן לקמן קלב, ב]. ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' טז. במדבר ח"א ע' רסט וע' רצה. דברים ח"א ע' לד ובהנסמן בהנ"ל.

20) המסך שבין אצי' לבריאה: נסמן לקמן קטז, א.

21) המל' שנק' ים: נסמן לעיל סז, א.

22) דתרין נוקבין פריש שלמה: נסמן לקמן קלד, ב.

23) אתי מלבנון כלה: שה"ש ד, ח.

24) ב' ההי"ן דשם הוי': ראה ת"ז בהקדמה (ו, ב).

25) כאמה בתה: יחזקאל טז, מד.

26) דהמל' נק' בת: ראה פרדס (שער ערה"כ) שכ"ג מערכת בת.

27) דהמל' נק'. . אימא תתאה: נסמן לקמן קמא, ב.

28) כי אם לבינה תקרא: משלי ב, ג. ראה אוה"ת משלי (כרך א) ע' תקמז.

29) אימא עילאה: ראה ע"ח (שער או"א) שי"ד פ"ח.

30) שנק' נהר: זהר (אדרא דמשכנא) משפטים קכג, ב.

31) יהיה מסלה לשאר עמו: ישעי' יא, טז.

33) לאה עולם המח': נסמן לקמן קלג, ב.

32) שם הגדולה לאה. . רחל: ויצא כט, טז.

34) רחל עולם הדבור: נסמן לקמן שם.

35) עד יעבור. . למעלה משם הוי': נסמן לעיל לא, א.

36) אהי' אשר אהי'. . לאתגלא': שמות ג, יד. ראה זהר ויקרא יא, א. אחרי סה, א.

37) שהמל'. . הדיבור: נסמן לעיל פד, ב.

38) הכתר. . קוצו ש"י: נסמן לעיל לג, ב.

39) וחכמה ובינה תרין רעין אין ויש: ראה גם לקמן קכז, א ובהנסמן במ"מ לשם.

40) וחכמה ובינה. . שהן י"ה: נסמן לעיל ו, א.

41) כל הנחלי': קהלת א, ז.

42) מדו'. . וי"ו: ראה אגה"ת פ"ד.

43) עדן סתימאה: ראה גם לעיל סא, ב ובהנסמן במ"מ לשם.