צח, א

דעצמות א"ס ממש דמצד עצמו לאו מכל אינון מדות כלל וא"כ יש להבין האיך אפשר להיות ירידה גדולה כזו שיהי' כ"כ שינוי גדול מן הקצה כו' להיות התהוות הנשמה האלקי' ממש בבחי' בריאה מוגבלת מאין ליש ממש שהרי יותר משאין ערוך1 לנברא עם הבורא אין ערוך לנאצל עם עצמו' א"ס ב"ה כמ"ש במ"א וד"ל אך הנה הענין הוא דזה השינוי הגדול ממהו' דעצמו' אלקו' להיות בריאה מוגבלת הוא בא ע"י בחי' עיבור הנשמו' בבטן המל' שמצד שהן בבחי' עיבור במל' דאצי' תחלה אח"כ כשנולדין ויוצאין לחוץ הן במציאות התהוות בריאה יש נפרד כו':

(סג) אך להבין ענין העיבור במל' דאצי' מהו הנה יובן עפ"י הנ"ל בקי"ס ובהעברה שני' בנהר פרת שהן ב' ההי"ן דשם הוי' אימא תתאה ואימא עילא' כנ"ל דהיינו בחי' הדבור שנק' ים שהוא בחי' המל' סופא דכולא הרי הוא בחי' כיסוי והעלם להעלים ולהסתי' האור הגנוז בו כמו הרצון ושכל ומדו' כמו שהן עצמן במוחא ולבא כו' המה בבחי' האין אמיתי דאור המאציל שבאו"א וז"א דאצי' כו' וכאשר באין בדבור שהן צירופי אותיות בהבל הפה העליון שם מתעלמין בלתי ניכר מהות' העצמי ומה שנגלי' מתוך הדבור זהו כמו אור הנראה מתוך המסך ולבוש המכסה ומעלים עצם האור כמו שהוא וז"ש באורך נראה אור2 אור של תולדה כנ"ל וכמו שאנו רואים גלוי רצון ושכל או אהבה שבאה מתוך הבל הדבור שהוא בשינוי המהו' לגמרי מכמו שהרצון ואהב' היא בעצם מפני שהדבור כיסהו והעלימו בתוכו וה"ז ממש כעיבור הולד בבטן אמו שמתכס' ונעלם בבטן ולא נראה כלל ואח"כ יוצא לגלוי כו' שע"י העלמו בבטן יצא בשינוי מהות כי בהיותו בבטן הי' כלול באמו ואוכל מה שאמו3 כו' וע"ד דוגמא בנשמת אדה"ר הכללית נאמר ויפח באפיו נשמת חיים4 הרי הי' אור נשמ' זו כלול' תחל' בהבל ורוח שבפה העליון וע"י שנפח באפיו הוא שיצ' לגלוי בשינוי מהו' להיות נשמ' דבריא' יש מאין בגופו של אדה"ר כו' דמאן דנפ' מתוכו נפח5 הרי הית' בבחי' עיבו' והעל' תחל' ומחמת זה יצא בהבל שנפח באפיו בבחי' יש ודבר מה בחי' נפרד לעצמו כולד הנולד מבטן כו' ועד"ז יובן בשרש הנשמות למעלה כמו שאמרו אוצר אחד יש ששמו גוף6 ששם כל הנשמות בבחי' עיבור והעלם ויוצאים בבחי' לידה לבא בהתלבשות בגופים ואין משיח בא7 עד שיכלו כל הנשמות מן האוצר הזה כו' והענין הוא דשרש הנשמה באצי' היה במוחין דאבא שמלובשים במדות דז"א שנקרא אדם דאצי' בבחי' דכר וכתיב ביה אור זרוע לצדיק8 עליון שנמשך אור זרוע מבחי' יסוד ז"א בבחי' המ"ד כו' ונקלט האור הזרוע זה במל' והוא בחי' העיבור באוצר ששמו גוף בחי' נוק' להיות שם בהעלם וכסוי גדול זמן ז' או ט' חדשים עד שיוצאת הנשמ' בדרך תולד' מאין האלקי לבחי' יש גמור כו' והיינו ע"ד הנ"ל בנשמת אדה"ר בכלל וגם כמו שאנו רואים בכל נשמה אלקית בפרט שקודם שנמשכ' בעוה"ז בגוף כמאמר ג' שותפי' הן9 אב ואם כו'10 והקב"ה נותן בו נשמה והוא מ"ש נשמה שנתת בי11 אתה בראת כו' היינו שהית' כלולה בבחי' עיבור במל' דעשי' שנק' אוצר וגוף בבחי' יחוד זו"נ דעשי' ובהיות אור נשמה זרוע מבחי' יסוד ז"א דעשי' צדיק עליון הית' בבחי' אין האלקי ממש


1) יותר משאין ערוך: ראה גם מאמרי אדה"א קונטרסים ע' רפו ואילך. לעיל סט, א.

2) באורך נראה אור: תהלים לו, י.

3) ואוכל מה שאמו: נדה ל, ב.

4) ויפח באפיו נשמת חיים: בראשית ב, ז.

5) דמאן דנפ' מתוכו נפח: מובא בשם הזהר בתניא רפ"ב. אגה"ת מהדו"ק ע' תקט. אגה"ק סט"ו. ובשם חז"ל במאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' קה. ראה גם פרדס שער (עשר ולא תשע) ש"א פ"ה. הנסמן בלקוטי הגהות לתניא שם.

6) אוצר. . ששמו גוף: ראה ע"ז ה, א וברש"י ותוס' שם. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' עז. לקו"ש (י"ט כסלו) כרך ה ע' 434 בהערה. סה"מ תקס"ה ח"ב ע' תשעה. מאמר ד"ה דור לדור מכ"ק אדה"א (קה"ת, תשנ"ב) ע' 16.

7) ואין משיח בא: נסמן בהערה שלפנ"ז. ראה גם מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' עז ואילך.

8) אור זרוע לצדיק: תהלים צז, יא.

9) ג' שותפי' הן: ראה קידושין ל, ב. נדה לא, א.

10) כו': כ"ה גם בדפו"ר.

11) נשמה שנתת בי: ברכת אלקי נשמה [בדילוג].