צח, ב

ובהעלמ' בבטן מל' דעשי' אח"כ יצא במהו' יש נפרד להתמשך בגוף גשמי כאשר גזר אומר עליה שתומשך למט' כמו שאמר הקב"ה נותן בו נשמה אור נשמ' שכבר נברא' יש מאין ממל' דעשי' והרי כה"ג הן נשמות דיצי' ונשמות דבריא' כמ"ש בראתיו יצרתיו אף עשיתיו וכמ"ש חי ה' אשר עשה לנו את הנפ' הזאת12 שהוא בחי' נפש דעשי' ממל' דעשי' וכן עד"ז יצר נשמות דיצי' וברא נשמות דבריא' כו' וז"ש בראת יצרת נפחת בי רק שבהתלבשות הנשמ' בגוף גשמי בעוה"ז נקרא בשם נפיחה כמו ויפח באפיו בגופו של אדה"ר כנ"ל וד"ל. וא"כ הרי אנו רואים עכ"פ שיוכל להיות שינוי המהות כ"כ מן היותר רוחני ועליון שהי' הנשמ' תחל' בהתכללות דאין אלקי ממש בבחי' אור זרוע לצדיק עליון שזהו בחי' יסוד ז"א דבריאה או דיצי' ועשי' כו' ובבוא הנשמ' האלקי' בגוף אע"פ שיש בה מוחין ומדות בדביקות בהתפעלות אלקות בתכלית העילוי כמו נשמות גדולי הצדיקים כנשמת משה והאבות בגופים אע"פ שהיו בחי' מרכבה ממש ונביאים אין זה ערך כלל וכלל למהות אור נשמתם כמו שהיו למעל' בשרשם בבחי' אור זרוע לצדיק ביסוד ז"א דאצי' וכה"ג ועד"ז יובן בק"ו בנשמות הקטנות ביותר בחי' נפש דעשי' שאין ערך כלל לדמות התפעלות ודביקות הנפ' הזאת שבגוף בעוה"ז גם באוי"ר אמיתית לגבי מהות ועצם דביקותה הנפלא' כשהית' צרור' בצרור החיים בבחי' אור זרוע כו'. וגם בהיות' כלול' בבחי' עיבור והעלם בבטן המל' דעשי' כולד בבטן אמו שכלול בה בתכלית ואוכל מה שאמו אוכלת כו' דירך אמו הוא13 וכמ"כ הנשמ' בהיות' צרור' בהעלם במל' דעשי' הרי היא בבחי' אין האלקי בתכלית מושלל מכל בחי' יש ודבר מה כו' וכמו שאמר אליהו חי ה'14 אשר עמדתי לפניו כו' הרי מ"ש עמדתי משמע שכבר עמד והוא טרם בא אור נשמתו בגוף בעוה"ז ופי' עמיד' זו ל' עכב' שנתעכב שם הרב' והיינו שהי' אור נשמתו כלול' במל' דאצי' בבחי' עיבור זמן רב והוא עיבור דיב"ח כמ"ש בס' הקבל' להאריז"ל15 שמשום זה שהי' נשמת אליהו בעיבור דיב"ח ע"כ גם גופו הי' קדו'16 ומובדל בערך משאר בנ"א כו' והרי עכ"פ ודאי שגם שהי' אליהו נביא קדוש אין לזה ערך ודמיון לכמו שהי' אור נשמתו דבוק' בעצם אור המל' דאצי' שאמ' ע"ז אשר עמדתי לפניו לפניו ממש ומ"ש ברשב"י שאמ' בי' אחידא בי' להיטא (כמו דוד שאמר בה' תתהלל נפשי18 כמ"כ בהלו נרו19 כו') משום דבחד קטירא אתקטר17 כו' לפי ששרש נשמתו אור הזרוע מבחי' יסוד ז"א בנוק' כמו שהיה היחוד קודם חטא עה"ד שלא נשתנה האור למהות יש גשמי כמו בקין כשנולד אמרה קניתי איש את ה'20 ממש וכה"ג וכך היה במשה כשנולד שאמר ותרא אותו כי טוב21 הוא בטית רבתי שהוא מעה"ח שלמעלה מעה"ד כו' ורשב"י היה ניצוץ משה22 וכך יש בכל דור יחידי סגולה אך אליהו היה גם גופו עד"ז כמשי"ת בע"ה)23 (וכ"ז בחי' יוסף שהוא צ"ע יסוד ז"א24 ושרש נשמת משה ביסוד אבא25 כידוע):

אך הנה עדיין יש להבין מפני מה יבא שינוי המהות בנשמ' ע"י העיבור שהוא ההעכב' בבטן המל' דאדרב' לכאור' הרי היתה שם צרור' בצרור החיים בבחי' אלקות ממש בביטול גדול והתכללות ביותר ואדרב' ודאי זה גורם בחי' העילוי ברוחניו' דאין האלקי ביותר ולמה נהפוך הוא שעי"ז דוק' נשתנ' ממהו' למהות להיות בבחי' הישות


12) חי ה'. . הזאת: נסמן לעיל סט, ב.

13) דירך אמו הוא: גיטין כג, ב.

14) שאמר אליהו חי ה': מלכים-א יז, א [בדילוג]. יח, טו [בדילוג]. מלכים-ב ה, טז [באלישע ועד"ז שם ג, יד]. ראה מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' רב. וש"נ. שע"ת ח"א מו, ג. לקו"ש (ויצא) כרך כה ע' 147 בהערה.

15) אליהו. . עיבור דיב"ח כמ"ש בס' הקבל' להאריז"ל: ראה מאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' רסה. וש"נ. ח"ב ע' תקלה בשם הע"ח. שע"ת שם. תו"ח תולדות קמח, ד ובהערה 53.

16) גופו הי' קדו': ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תקנד. וש"נ. דרושי חתונה ח"א ע' קיד. תו"ח ויצא קעח, סע"ב ואילך.

18) בה' תתהלל נפשי: תהלים לד, ג.

19) בהלו נרו: איוב כט, ג.

17) בי' אחידא. . דבחד קטירא אתקטר: נסמן לעיל פה, ב.

20) קניתי איש את ה': בראשית ד, א.

21) ותרא אותו כי טוב: שמות ב, ב. נסמן לעיל צה, ב.

22) ורשב"י הי' ניצוץ משה: ראה מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תקפז. מאמרי אדה"א נ"ך ע' שס. תו"ח ויצא קעח, ג ובהנסמן בהנ"ל.

23) בע"ה): גם בדפו"ר לא נסמן התחלת החצע"ג.

24) יוסף. . יסוד ז"א: ראה ע"ח (שער הצלם) שכ"ו פ"ג. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתקעה. וש"נ.

25) משה ביסוד אבא: ראה לקו"ש (שמות) כרך ו ע' 244 ואילך.