צט, א

דבריא' בע"ג כנ"ל וכן מובן ממ"ש אליהו אשר עמדתי לפניו בבחי' עיבור במל' שהי' שם בבחינת הביטול לאין האלקי בתכלית כו' הענין הוא דגם זה אמת שבבחינת העיבור שם נכלל אור הזרוע דנשמה האלקי' בבטן המל' בתכלית העילוי אבל זה עצמו גורם שבלידה יולד במהות יש ודבר מה בבחי' בריאה מוגבלת כו' ויש להקדים תחלה ענין הקליט' שהוא בש"ע שאו' מוריד הגשם1 שהוא בחי' מ"ד דז"א מי החסדי' העליוני' שנקלט ברחם הנוק' כידוע שזהו פי' דעצרת ל' קליט'2 וכמו הקליט' דחטה הזרועה שנפשטת מכל גסותה וחומר' ובאה לכלל בחי' אין הרוחני דכח הצומח כו' כך אור העליון דנשמ' שנזרע מאור הזרוע לצ"ע יסוד ז"א כנ"ל נקלט בבטן המל' היינו מה שיבא לכלל ביטול והתכללות למעלה באלקות שהוא בחי' המל' שהוא בשם אלקי' וידוע שזהו בחי' או"ח ביטול היש לאין בתכלית מלמט' למעלה להפשיט מכל יש ודבר כו' אבל אור שם הוי' דז"א הוא בחי' או"י שהוא המשכה דבחי' אין האלקי מלמעלה למטה כמו שהוא בביטול עצמי דשם מ"ה דחכ' שמשם מקור המשכ' מ"ד זה כו' שהוא ממוח אבא כמו כי אתה אבינו כנ"ל וזהו גשם נדבות דבחי' מ"ד זה תניף אלקי'3 שם ב"ן4 דממתיק לגבורו' דאו"ח דמ"ן דנוק' וזהו עיקר סיבת הקליטה דאור הזרוע דמ"ד במ"ן כמ"ש אשה כי תזריע5 אשה מזרעת תחלה6 כו' וכמ"כ בכנ"י הוא בחי' גלוי קליטת אור האלקי בחי' האין וביטול בעצם שנמשך בכל נשמ' ונפש ורוח שהן בחי' מקבל שיש בה בחי' הביטול יש לאין בבחי' או"ח דמ"ן אל אישך תשוקתך7 כו' כמו ברוח תשובה ורוח אוי"ר כו' שעול' מלמט' למעל' כו' ובחי' הקליט' היינו שנקלט ונתקשר בו בחי' שם מ"ה ע"י יחודו בבחי' שם ב"ן שהוא ביטול דאו"ח יחדיו ידובקו והיו לאחדים (וכמו"כ מ"ש בחד קטירא אתקטרנא שהוא בבחי' מ"ד ומ"ן דאו"א שבמשה ומשיח כמשי"ת) והוא שרש כל תולדה שנולד בציור רמ"ח אברים כולד גשמי שאחר הקליטה היטב יבא לכלל צמיח' והתפשטות בציור אדם כמוח ולב ואיברים וכמו החטה אחר קליטתה יתלבש בה כח הצומח הרוחני להצמיחה בהתפשטות רב כו' כך אחר בחי' קליט' העליונ' הרוחנית בנשמ' מאור הזרוע כנ"ל יתחיל לצמוח רוח האדם בציור כלים מוח ולב עד המעשה בתו"מ בפו"מ שהוא בחי' נו"ה כו' וכמו ציור הנשמה כמו שהיא בגוף במוח ולב כו' בהתפעלות מוחין ומדות גשמיים כנ"ל אע"פ שאין לזה ערך לרוחניות הנשמה בהיות' בבחי' עיבור בבטן המל' כנ"ל מ"מ הרי אמר בצל' אלקים8 כו' רק שצלם אדם בעיבור הוא בבחי' הרוחניות והוא תכלית הדקות וההעלם דאין הרוחני ובבואה בבחי' לידה בגוף יש בה ציור כזה בבחי' הגשמה והיינו ענין קליטה דשמ"ע שמזה יבא גלוי התולדה בזש"פ בקי"ס כמשי"ת וד"ל ונמצ' מובן שבכלל העיבו' יש ב' הפכי' א' בקליט' ועיבור שהו' ביטול היש בתכלית וכן בכל ט"ח שע"י בחי' ה"ג דמ"ן דנוק' יש בו בולד ביטול והתכללות בבחי' אין כמ"ש הולד במעי אמו ראשו בין ברכיו9 שהוא תלת גו תלת10 כו' שמוחין ומדות שלו הכל באי' לכלל העלם ואין הרוחני ולא בגלוי כלל כמו שאמר שמלמדין אותו כל התורה11 שזהו ודאי בבחי' ההעלם ומקיף הרוחני כו' והב' היפך זה ממש והוא מה


1) בש"ע שאו' מוריד הגשם: משנה ריש תענית. שו"ע אדה"ז הל' תפלה רסקי"ד. ראה גם סה"מ תקע"א כאן. מאמרי אדה"א ויקרא כאן ע' שצא. (וראה גם) דברים ח"ד ע' א'שנה ואילך.

2) דעצרת ל' קליט': ראה פע"ח (שער הלולב) שכ"ט פ"ח. מאמרי אדה"א ויקרא כאן (ס"ע שצ ואילך). דברים שם. הנחות תקע"ז ע' שלט ובהנסמן בהנ"ל.

3) גשם נדבות. . תניף אלקי': תהלים סח, י.

4) אלקי' שם ב"ן: נסמן לקמן קלג, ב.

5) אשה כי תזריע: תזריע יב, ב.

6) אשה מזרעת תחלה: נדה לא, א.

7) אל אשך תשוקתך: בראשית ג, טז.

8) בצל' אלקים: בראשית א, כז. נח ט, ו.

9) ראשו בין ברכיו: נדה ל, ב.

10) תלת גו תלת: נסמן לקמן קל, ב.

11) שמלמדין אותו כל התורה: נדה שם.