ט, ב

לבד דודאי אין לך גדול במעלות השגות דבר האמת לאמיתתו רק בראי' כשרואה מהו' הדבר ממש כמו שהוא לאמיתתו ולא בשמיע' מרחוק וכמאמ' אינו דומה שמיעה לראי'14 ועיקר הראי' הוא במהות הדבר ודוקא בעין הרואה ולא בראי' השכל כחכם שרואה בשכלו את הנולד וכה"ג וז"ש הביטו אליו15 הביטו ממש לאסתכלא ביקרא דמלכא16 בראי' המהות כמו עין בעין יראו17 כו' וכן הוא או' לע"ל ואמ' ביום ההוא18 הנה אלקינו זה לנוכח כו' וכל תוקפה של כח האמונה שלמעלה מן השגות השכל לא יגיע רק שיהיה כמו הראי' בעין שא"צ להאמין מאחר שרואה בעיניו ממש וא"כ אין האמונה למעלה מן הראי' אלא למעלה מן השגת שכל מרחוק שנק' שמיעה שבבינה ואפשר גם למעלה מראיי' השכל שלא ישיג החכם לראות הנולד רק מה שיש ביכולתו לראו' בעין השכל ולא במופלא הימנו שעין שכלו לא ישיג וירא' כלל אבל האמונה מגיע בדבר שלא ישיגו עין השכל כלל וכמ"ש לית מח' תפיס'19 בך כלל פי' בך במהותו ועצמותו ממש לית מחשב' דראיי' החכמ' תפיסא כלל רק כח האמונה שיאמין במהו"ע ממש אע"פ שאינו רואה בעין השכל ולא בראי' העין תוקף האמונה חזקה כ"כ כאלו רואה בעיניו ממש למהו"ע דלית מח' ת"ב כו' וכמו במ"ת שכל העם רואים20 כו' ועל כל דבור פרחה נשמתן21 כו' או בקי"ס שאמרו זה אלי ואנוהו22 זה ממש וכן לע"ל הנה אלקינו זה קוינו לו ממש באמונתינו החזקה מאד שהיא כמו ראי' עד שאין כל חדש בראי' מהו"ע שהרי האמינו בו כאלו ראוהו ואעפ"כ אינו דומה האמונה לראי' ממש שהאמונה אם היא בתוקף גדול וראי' ממס"נ על קדה"ש מ"מ אינו רואה מהו"ע בנפשו מאומה ואמנם הראי' בעין ה"ז במהו"ע ממש עד שאמונ' שקדמה כטפל יחשב ובאמת הרי אמ' זכרתי לך חסד נעורייך דוק' שהיא האמונ' וכתי' למען תזכור23 יום צאתך מא"מ כל ימי חייך להביא לימוה"מ ולעוה"ב שיגלה מהו"ע ממש כידוע בפי' כימי צאתך מא"מ24 אראנו נפלאות סדכ"ס דלמת"ב כלל כו' דלכאורה אין לך גדול יותר מן הראי' בעין באמיתית מהו"ע לימוהמ"ש ועוה"ב ולמה יזכרו אז האמונה שביצ"מ כו' אך מזה מוכרח לומר שיש מעלה יתירה באמונה יותר גם מן הראי' בעין ממש וזה פלא גדול לכאורה:

והנה גם במצות מעשיות שהן היחודי' העליונים דאו"א זו"נ כו' האמונה שרש עצמי להם כמ"ש באמונתו יחיה כנ"ל מזה גם כן מובן שיש יתרון מעלה לאמונה מכל המצות שהן בבחי' אדם דנרנח"י25 דאצי' שכולל כל רמ"ח אברים כו' ויש להקדי' לזה בענין תוקף הנפש שיש באמונ' שהיא למעלה הרבה מגופה של האמונה כי גופה של האמונה אע"פ שהיא למעלה מן הדעת מ"מ חסרה מכל פנימי' התפעלות השכל ומדות ורצון ותענוג כי הרי אין באמונה שום התפעלות תענוג ורצון ושכל ומדות בלב כלל רק אמונה פשוטה שמאמין בכל לבו ונפשו באמיתית אלקות במהותו ועצמותו ושברא והאציל הכל וכלא קמי' כלא כו' וכה"ג שזהו כמו טבע ממש גם בקל ופשוט שבפשוטים כו' עד שיוכל למסו"נ26 בפו"מ על קדה"ש וזה פלא גדול מאין


14) אינו דומה שמיעה לראי': ראה מכילתא יתרו יט, ט. לק"ט שלח יג. יח. לקמן מג, ב ואילך. צב, ב ואילך. מאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קמו ואילך. הנחות תקע"ז ע' כז. וש"נ.

15) הביטו אליו: תהלים לד, ו.

16) לאסתכלא ביקרא דמלכא: נסמן לקמן קיא, א.

17) עין בעין יראו: ישעי' נב, ח.

18) ואמ' ביום ההוא: ישעי' כה, ט.

19) לית מח' תפיס': ת"ז בהקדמה (יז, א).

20) במ"ת שכל העם רואים: יתרו כ, טו.

21) ועל כל דבור פרחה נשמתן: ראה שבת פח, ב. הנסמן במאמרי אדה"א ויקרא ח"א ע' ג. נ"ך ע' שפא. להלן מה, סע"ב ואילך.

22) זה אלי ואנוהו: בשלח טו, ב.

23) למען תזכור: פ' ראה טז, ג [ושם: את יום]. נסמן לעיל ב, ב.

24) כימי צאתך מא"מ: מיכה ז, טו. ראה סידור שחה"מ רצב, א ואילך. לקמן יא, ב. צה, א.

25) דנרנח"י: ראה ב"ר פי"ד, ט. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תכח. וש"נ.

26) בקל ופשוט. . למסו"נ: ראה גם לקמן מב, ב. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' קלד. וש"נ.