קיג, ב

וחדוה מסט' דא בשקול א' בשוה ממש וכמו"כ למעל' מזה בבחי' עונג הנעל' שבחכמ' שמזה בא בחי' הביטול מעצמותו לגמרי (בל"א צו טראגן גאר פון זיך) מעומק עונג הנעלם בעצמיות שלו כו' הרי היפוכו הבא מכחו הוא ענין השלכת נפשו מנגד בכל דבר המנגד לזה שהוא נכלל בבחי' הרגשת עצמו דהיינו למאוס בחייו בתכלית התבטלות האמיתי' כמו מי לי בשמים ועמך כו' כלה9 כו' כי ב' קווין שקולים בשוה הן כנ"ל וד"ל. והנה יש בכי' למעלה מזו והוא הבא מהעדר ההשגה מחמת עוצם הפלאת והבדלת הערך מפני שלא יכילו כלי מוחו כו' כמו זלגו עיניו דמעות דר"ע11 בסודות עמוקות שלא יכיל הכלי כו'10 והוא בבחי' הפלא' סדכ"ס דהיינו בעצמו' אא"ס ממש אשר בלתי מושג כלל אדרב' כל שיעמיק יותר יותר יפלא כנ"ל שמזה דוקא לבו דואג ובוכה שאינו בא רק מעוצם התענוג והתשוקה להשיג ואינו יכול כו' וידוע שזהו עיק' בחי' הכלי לבחי' חכמה ברזין דאורייתא כמ"ש במ"א בענין אין מוסרין רזי תורה אלא למי שלבו דואג בקרבו12 כו' אבל כשהי' משיג לעצמו' אא"ס ממש שם הוא ענין השמחה בעצמותו ואע"פ שהוא גלוי הענג האלקי הבא במורגש דוקא אבל שרשו באמת בעצמות התענוג הנעלם שממנו יצא היפוכו שהוא הבכי' מהעדרו שהוא הפלאה והבדלה כנ"ל כי ב' קווין הללו שקולין ג"כ בשוה ממש דהיינו שלפי ערך כח עוצם וגודל התענוג שהיה מתענג בעצמות דוקא כשהי' משיגו ממש כך ימצא כח היפוכו שהיא הבכי' העמוקה כשלא יכילו כלי מוחו להשיג כנ"ל וד"ל. ונמצא סדר המדריגות בדבר והיפוכו כך הם חדוה ושמחה מגלוי אור אלקי המושג ממש והיפוכו יוצא בכי' בהסתר המנגד לזה ולמעלה מזה בבחי' ענג וחדוה הנעלם שבכח מ"ה דחכמה בעצמות אלקות המהווה כו' וכחו בהיפוכו יוצא למאוס בחייו ובחיי כל זולתו כמו מי לי כו' ולמעלה גם מזה הענג והחדוה העצמי' בעצמות אלקות דוקא כמו וישמחו בך ממש בגלוי כו' כוחו13 בהיפוכו יוצא כאשר לא יכילו כלי מוחו להכיל כו' יבכה (וכמו בכי' דאוהב הנאמן בנפשו בהפרדו כדוד ויהונתן דאהבת נפשו אהבו14 דכתיב וישקו ויבכו15 כו' שבא מכח ריבוי אהב' בתענוג הגדול שביחוד' ודבוקם כו' וכה"ג). ובכ"ז מתורץ ענין הנ"ל בשמחה שבבינה וענג שבחכ' דגם שההשגה עצמה היא בבחי' צמצום אור האלקי שמשיגו אבל השמחה שרש' מגיע בעצמות אלקות דוקא כמו הנשמות נהנין מזיו השכינ' ממש בג"ע16 גם השגת' באה ע"י צמצום כידוע וזהו וישמחו בך דוקא והיינו חדווה בסט' דא ובכי' היפוכ' יוצא מכחה בג' מיני מדריגות הנ"ל וב' קווין שקולין הם בשוה ממש כנ"ל וזהו בשמחה וטוב לבב מרוב כל17 בהשגת המהוה18 וכמו לעתיד דכתיב עין בעין נראה19 כו' ואמר ביום ההוא20 הנה אלקינו זה לנוכח אז ונגילה ונשמחה בו21 דוקא כידוע וד"ל אבל עכשיו כ"ז בוקע ויוצא ע"י המנגד היפוכו דוקא שהוא הבכי' מסט' דא עד רום המעלות וכמ"ש בבכי יבואו22 דוקא וכן הלוך ילך ובכה23 כו' ולע"ל יהי' השחוק כמ"ש אז ימלא שחוק פינו24 וכמ"ש במ"א בענין הקניגי'25 כו' וז"ש כי אתה אבינו זה יצחק26 שצחוק זה בא לעתיד מן המנגד שלו אשר בחי' הבכי'27 הי' בגלות כידוע. ובכל זה יובן טעם האמיתי לענין תיקון חצות בבכי' דוקא שהוא תועלת לנפש להיות בתפילה גילוי תענוג העצמי כמו וישמחו בך וכה"ג והגם שהבכי' בתיקון חצות28 הוא דמעות פשוטים על ח"נ וכה"ג אבל על זה אמר היתה לי דמעתי29 לחם יומם ולילה בק"ש ותפילה דשחרית וערבית כו' מפני שהדמעות על הריחוק שלו מעוונות וחטאים


9) מי לי בשמים. . כלה: תהלים עג, כה. כו.

11) זלגו עיניו דמעות דר"ע: ראה זהר (מדה"נ) וירא צח, ב. ז"ח בראשית ז, א. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'קכג.

10) כמו. . כו': אג: (כמו. . כו').

12) אין מוסרין. . בקרבו: ראה חגיגה יג, א. סה"מ תקס"ד ע' סד. מאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תסא ואילך וש"נ.

13) כוחו: אוצ"ל: וכחו.

14) דאהבת נפשו אהבו: שמואל-א כ, יז.

15) וישקו ויבכו: שמואל-א כ, מא [בדילוג].

16) הנשמות נהנין. . בג"ע: ראה ברכות יז, א.

17) בשמחה. . מרוב כל: תבוא כח, מז [ושם: ובטוב ? ראה הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ס"ע שיט].

18) המהוה: אג: המהות.

19) עין בעין נראה: שלח יד, יד. א: יראו ? ישעי' נב, ח.

20) ואמר ביום ההוא: ישעי' כה, ט.

21) ונגילה [אג: נגילה] ונשמחה בו: תהלים קיח, כד.

22) בבכי יבואו: ירמי' לא, ח.

23) הלוך ילך ובכה: תהלים קכו, ו.

24) אז ימלא שחוק פינו: תהלים שם, ב.

25) בענין הקניגי': ראה ויק"ר פי"ג, ג. סה"מ תקס"ב ח"א ע' צו ואילך. מאמרי אדה"א בראשית ע' רמד ואילך. דברים ח"א ע' רצה. וש"נ.

26) כי אתה אבינו זה יצחק: ישעי' סג, טז. שבת פט, ב. ראה גם תו"ח לך קג, ג ובהערה 25.

27) אשר בחי' הבכי': אג: בחי' הבכי' אשר.

28) שהבכי' בתיקון חצות: ראה גם ד"ח שער התשובה ו, ב. ד. יג, ד. מאמרי אדה"א במדבר ח"ג ע' תתפז ואילך (ובהנסמן בריש המאמר שם).

29) היתה לי דמעתי: תהלים מב, ד. ראה גם ד"ח שם יג, ד.