קטו, א

רבים בבחי' העגולים כו' בפירוד והתחלקות זה למעל' מזה כו') ויובן כל הנ"ל בדרך קצרה מאד בבחי' הכתרים שבכל עולם שאין בכתרים בחי' השתלשלות עו"ע בריחוק המדרגה1 כלל כמו בחי' הרצון הפשוט שבעצמיות אא"ס כמ"ש כשעלה ברצונו הפשוט2 כו' בחי' מל' דא"ס עצמה כשעלה במח' הפשוטה אנא אמלוך3 כו' שהוא למעלה מרצון להאציל או לברוא כו' רק בחי' היולי עדיין וממנו נתצמצם תחלה בחי' רצון הקדום שנק' כתר לא"ק ואח"כ הרצון להאציל בחי' כתר דאצי' בכלל ואח"כ הרצון לברוא בחי' כתר שבמל' דבריאה ואח"כ כתר מל' דיצי' כו' עד כתר מל' דעשי' הרצון לעשות וכמ"ש כל אשר חפץ ה' עשה4 כו' ומהו ההפרש באדם התחתון בבחי' רצונו ועצמותו ההיולי שהיה כלול בו ד' רצונו' כמו רצון לעצמות גופו לרצון לפעול ולעשות היותר אחרון הכל משרש ומקור א' יצא כו' כך אין הפרש ממש בין בחי' רצונו הפשוט שנמשך להיות רצון להאציל לבחי' רצונו הפשוט שנמשך להיות חפץ ה' בכל אשר עשה בסוף עולם העשיה שלנו כו' וד"ל:

(ח) וכך עד"ז שבבחי' הכתר יש יחוד כל פרטיהם אל הכלל עד בחי' הרצון הפשוט שבעצמיות אא"ס ממש כנ"ל כך יוכל האדם להתבונן גם בבחי' החכמה שבכל עולם מראש לסוף והוא מ"ש בראשית ברא5 כו' ות"י בחוכמתא וא"ת בקדמין ברא שהוא בחי' הכתר6 שנק' קדמון להיותו בבחי' העצמיות שמקודם לחכמה כי החכמה מאין תמצא7 ולא בחי' אין ממש משא"כ הרצון כו' אבל כמו שהרצון נתצמצם מן העצמות עד שמתלבש בעשי' להיות כל אשר חפץ עשה כנ"ל כך בחי' החכמה מתצמצמת מן העצמות שנק' שם חכמה הקדומה או חכמה הפשוטה באחדות פשוט כו' ומשם נמשך מלמעלה למטה בכל עולם ועולם דאבי"ע עד בחי' חכמה שבמל' דמלכות דעשיי' שע"ז נאמר כולם בחכמה עשית8 כי כמ"ש בראשית בחוכמתא ברא כך בחכמה יצר ועשה כמו ברצון שברא ויצר ועשה הכל ברצון א' רק שנשתלשל וירד מעולם הבריאה לעולם היצי' ומעולם היצי' לעשיה ביריד' מדריגות עו"ע כמו ממל' דכתר דבריא' נעשה כתר ליציר' כו' כך בחכמה א' ברא ויצר ועשה רק שירד ונשתלשל מבריא' ליצי' כו' דהיינו שנמשך מבחי' מל' שבחכמה דבריאה לחכמה שבמל' דיצי' ועד"ז מיצי' לעשי' עד חכמה שבמל' דעשי' שעז"א כולם בחכמה עשית וכן ה' בחכמה יסד ארץ9 וכה"ג (והגם שדרך פרט הרי משתלשל מבחי' מל' דמל' דבריא' להיות כתר ליצי' והחכמה דיצי' ממל' דכתר דיצי' מ"מ דרך כלל כל בחי' עו"ע מעולם לעולם נמשך מזה לזה שלא ע"י צמצום רבוי הממוצעי' שביניהם כמו וה' נתן חכמה לשלמה10 שהיה בעולם העשי' הרי נמשך השפעה זו מחכמה שבעצמיות אא"ס לחכמה דא"ק ומחכ' דא"ק לח"ס דע"י וא"א ומשם לאור אבא דאצי' עד בחי' חכמה שבמל' דאצי' ומשם לחכמה שבמל' דבריאה וכן עד"ז מבריאה ליצי' ומיצי' לעשי' עד שבא האור ושפע חכמה אלקית הזאת בנשמת שלמה מחכמה שבמל' דעשי' וכן בהיכל ק"ק שבבהמ"ק האיר מכתר וחכמ' שבעצמיו' עד בחי' כתר וחכמ' שבהיכל ק"ק דעשי' בלוחות וארון גשמי' שהיו עומדי' בהיכל ק"ק הבנוי למטה היה שורה מכו"ח דהיכל ק"ק דעשי' הרוחניות כו' (וכך אנו מבקשים אתה חונן לאדם דעת כו' וחננו מאתך11 דוקא כו' וד"ל) (ועד"מ12 הנה יובן באדם התחתון כמו שחכמתו העצמיו' ההיולית כולל כל הסתעפות התפשטו' אור חכמתו עד לחוץ


1) שאין בכתרים. . בריחוק המדרגה: ראה גם מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' נד. סה"מ תש"ג ע' 112. וש"נ.

2) כשעלה ברצונו הפשוט: להלן פי"א מציין: בע"ח בהקדמה ? ראה ע"ח (דרוש עגו"י) ש"א ענף ב. הערה במאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תקפז. מעין החכמה רפ"א.

3) אנא אמלוך: ראה סה"מ תקס"ח ח"א ע' ז: ?וכמ"ש בזהר בפי' וימלוך אנא אמלוך" הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתצד.

4) כל אשר חפץ ה' עשה: תהלים קלה, ו.

5) בראשית ברא: בראשית א, א.

6) וא"ת בקדמין. . כתר: ראה גם לקמן קלט, ב. תו"ח בראשית ז, ג ואילך. רקאנטי ר"פ בראשית.

7) החכמה מאין תמצא: איוב כח, יב. ראה גם מאמרי אדה"א בראשית ע' ד. וש"נ.

8) כולם בחכמה עשית: תהלים קד, כד.

9) ה' בחכמה יסד ארץ: משלי ג, יט.

10) וה' נתן חכמה לשלמה: מלכים-א ה, כו.

11) אתה חונן. . וחננו מאתך: תפלת שמו"ע. וחננו ? ראה לעיל לא, ב. סידור יעבץ.

12) ועד"מ: אג: ועד"ז.