קטז, א

בענין זה בקיצור מופלג כמו מלכותך מכ"ע שזהו בחי' מל' דא"ס במל' דמל' דעשי' ע"ד הנ"ל ברצון וחכמה ומדות כו' כמ"ש ראו כי אני אני הוא ממש וכן אני הוי' לא שניתי בחי' אני הוא בחי' מל' שהוא בחי' אין דכתר דנעוץ תחלתן בסופן בכל עולם בפרט וכן דרך כללות הכל ולזה או' אני הוי' לא שניתי בין מל' דא"ס למל' דעשי' כלל וז"ש מלכותך הוא מלכות כל עולמים עד מלכות דמלכות דעשיה מטעם כל הנ"ל וד"ל:

(ט) אך הנה לכאורה אינו מובן מה שאמר אני הוי' לא שניתי שזה מדבר במל' דא"ס עצמו הרי אם בבחי' מל' דעשי' יש בו שינוי בין דין לחסד שהוא בחי' התפעלות כו' מוכרח שגם במל' דא"ס יש שינוי זה מאחר שאמר אני אני הוא כו' כנ"ל וכן מלכותך מכ"ע בשוה ממש כנ"ל דהיינו כאשר עולה ברצונו הפשוט שבעצמות ממש להיות חפץ חסד הרי חפץ חסד העצמי הזה יורד עד למט' ממש בחפץ חסד דמל' דעשי' וכן להיפך כפי המובן מכל הנ"ל וגם הרי בכ"י מחדש מע"ב למטה מטה שהוא בקדמין ובחוכמתא דבראשית ברא עד רום המעלות בעצמותו ממש א"כ יש בחי' חידוש גם בעצמיו' אא"ס ואיך אמר אני לא שניתי כלל וכן אנו או' אתה הוא קודם שנבה"ע1 כו' וכמ"כ קודם שהאציל2 כו' וכידוע ועד"מ מאדם התחתון הרי יש שינוי גם ברצון העצמי מרצון של דין לרצון של חסד וכידוע ואיך א"א3 יהי ר"מ רצון חדש4 שיתהפך רצון של דין לחסד כו' ואנו רואין שנויי' רבים בכל יום ושעה כו' בכל אשר חפץ עשה תמיד בשמים ובארץ כו'. והתירוץ לכל זה הוא ענין הצמצום כידוע דאם היה השפע דרך עילה ועלול הי' נופל ענין שינוי התפעלות5 כו' אבל מאחר שההמשכ' בבחי' אור וזיו לבד וגם הוא ע"י צמצו' ע"כ אין בעצמו' אלקו' שום שינוי כלל גם במל' דמל' דעשי' וכך הוא עד רום המעלות ואחר הצמצום יש בחי' שינוי וזהו מצד המקבלים לבד כידוע. וביאור ענין ההפרש בין אור לשפע6 ידוע לכל ואמנם גם בבחי' אור הוצרך להיות ע"י צמצום וע"כ צריך כל אדם לידע ענין הצמצום ולהתבונן בו בכל עולם לפי ערכו כי הוא העיקר בכלל היחוד האלקי באין שינוי לגבי העצמות וכמו קמי' כחשיכה כאורה7 רוחניות וגשמיות שוין עד אצי' ועשי' שוין8 כידוע הגם שזהו לגבי בחי' המקיף בלבד הנק' סוכ"ע בכלל ופרט שלמעל' מהדרג' האור שבבחי' ממכ"ע כידוע אך הנה גם בבחי' או"פ בחי' ממלא בכלל ובפרט אין שינוי כו' ועליון ותחתון שבו שוין כמ"ש אני לא שניתי ואני הוא בחי' ממלא כידוע וכן מ"ש את השמים ואת הארץ9 אני מלא בהשווא' אחת דווקא מלא זה ג"כ בבחי' או"פ וכמאמר לית אתר פנוי מיני'10 כידוע והיינו משום דגם בבחי' ממלא בא ירידת האור והשפע ע"י צמצומים דוקא וכידוע דגם בבחי' הקו"ח שנמשך מעצמות אא"ס שנק' ממכ"ע דאבי"ע בכלל הרי הוא נמשך ע"י צמצום בתחל' בעצמות והוא צמצום הראשון הנק' מק"פ וחלל ריקן כו' כמ"ש בע"ח11 וכן בירידת הקו למטה בבחי' עגולים ויושר כו' עד שנעשה בחי' כתר לא"ק הוא ע"י צמצום12 וכן מא"ק לע"י וא"א13 כו' וגם באצי' עצמו יש מסך בין כתר לחכמ' בכלל והוא מ"ש והבדיל' הפרוכת פרסא15 בין14 כו' כמ"ש בזוהר וכן מאו"א לז"א16 ומז"א לנוק' כידוע וממל' דאצי' לבריא' יש מסך17 והמל' בוקע המסך18 ונעש' כתר לבריא' ועד"ז יש מסך בין בריא' ליציר'19 ומל' דבריא' בוקע המסך ונעש' כתר ליצי'20 וכן מל' דיצי'21 בוקע המסך ונעש' כתר


1) אתה הוא קודם שנבה"ע: ראה תפלת השחר. של"ה ג, ב. וראה גם מאמרי אדה"ז על מארז"ל ע' שלו. מאמרי אדה"א בראשית ע' תקסג. הנחות תקע"ז ע' רלג. תו"ח ויצא קסג, ג.

2) קודם שהאציל: ראה עבודת הקודש (לר"מ בן גבאי) חלק היחוד פ"ב.

3) א"א: אג: אנו אומרים.

4) יהי ר"מ [רצון מלפניך] רצון חדש: ברכות השחר. ועוד. ראה שערי אורה ? לר"י גיקטלייא ? ש"ט [ירושלים תש"ך צה, א]. סידור שער החנוכה רעג, ב. סה"מ תקס"ח ח"א ע' מד. מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תקפג. וש"נ.

5) התפעלות: אג: והתפעלות.

6) ההפרש בין אור לשפע: ראה מאמרי אדה"ז תקס"ב ח"א ע' קעח ואילך. ע' רסו. ח"ב ע' שע. תקס"ג ח"א ע' שלה. נביאים ע' רסו ואילך. אוה"ת ענינים ע' קי ואילך.

7) כחשיכה כאורה: תהלים קלט, יב.

8) רוחניות וגשמיות. . אצי' ועשי' שוין: ראה גם שע"ת יד, ג ובהנסמן לשם.

9) את השמים ואת הארץ: ירמי' כג, כד.

10) לית אתר פנוי מיני': ראה ת"ז תנ"ז (צא, ב). שם ת"ע (קכב, ב). האמונות והדיעות לרס"ג מאמר ב פי"ג. לקו"ת ויקרא (הוספות) נב, ג.

11) צמצום הראשון. . בע"ח: ראה ע"ח (דרוש עגו"י) ש"א ענף ב.

12) הקו. . כתר לא"ק. . צמצום: ראה גם לעיל קיד, ב. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' קנז.

13) מא"ק לע"י וא"א: ראה גם מאמרי אדה"ז שם.

15) הפרוכת פרסא: ראה גם הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"א ע' קס.

14) והבדיל' הפרוכת. . בין: תרומה כו, לג. ראה גם בשם הזהר מאמרי אדה"א דרושי חתונה ח"ב ע' תקלו. וש"נ. שמות ח"א ע' מב. וש"נ.

16) מאו"א לז"א: ראה ע"ח (שער דרושי נקודות) ש"ח פ"ב. סידור שחרית סג, ג.

17) דאצי' לבריא' יש מסך: ראה ע"ח (שער דרושי אבי"ע) שמ"ב פ"ד. מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' תתפא. וש"נ.

18) והמל' בוקע המסך: ראה ע"ח שם פי"ג. הנסמן במאמרי אדה"א דברים שם.

19) מסך בין בריא' ליציר': ראה ע"ח שם פי"ג. פי"ד. תו"א לך יב, סע"ג.

20) ומל' דבריא'. . כתר ליצי': נסמן לקמן קמה, ב.

21) דיצי'. . המסך. . לעשי': ראה ע"ח שם.