קיז, א

חפץ חסד וטוב להטיב בדבר פרט שזהו בא מצד שיש בו מדה זאת דחפץ חסד וטוב בבחי' עצמות נפשו הנק' יחידה ע"כ בא חפץ חסד זה בגלוי מן העלמו ומוכר' לומ' בוודאי שחפץ חסד זה בעצמות נפשו הוא בבחי' כח היולי בעצמיות לכלול כל מה שעתיד לחפוץ בחסד וטוב בכל פרטי פרטי העניני' שיבקשו ממנו וא"כ בהכרח שקוד' שעלה ברצונו וחפצו זה שבגלוי להטיב חסדו בדבר זה הפרטי היה כלול בעצמיו' חפץ חסד ההיולי ויצא מן ההיולי להתגלות בדבר פרטי זה ואנו רואי' שיש בחפץ חסד זה שכל וחכמה ומדות ומחדו"מ א"כ ודאי במקור חפץ חסד זה בהעלמו כשהי' כלול בעצמיות החפץ חסד ההיולי ג"כ מהתחלקות שכל ומדות ומחדו"מ שבו אבל בבחי' עצמיות חפץ חסד ההיולי כמו שהוא קודם שבא עדיין בדבר פרטי הגם שבודאי גם שם יש התחלקו' שכל ומדות כו' מ"מ כלולים ומתאחדי' בתכלית וכמ"כ במדה פרטי' אחרת שבעצמיו' כמו מדת הגבור' והת"ת והנצח וכה"ג עד בחי' המל' שהוא מדת ההתנשאות שכלול בודאי מי' רצון וחפץ למלוכ' וחכמה ומדות ומח' כו'. אך קודם שבא לבחי' התגלות בדבר פרט כמו למלוך על מדינה זו וכה"ג כלולים ומתאחדים בתכלית בבחי' מדת המלוכ' ההיולי' העצמית כמו בעצמו' חפץ חסד ההיולי' הנ"ל וא"כ מובן ממילא שבחי' מדת העצמיו' דכח"ב וחג"ת ונהי"ם ההיולים שבעצמיו' הנפש לא יתכן לומר גם לשון זה שמתאחדי' וכלולים בעצמיו' הנפש הנק' יחידה מאחר שאינן נבדלים מן העצם כלל כמו מדת חפץ חסד ההיולי הנ"ל שמוטבע בטבעית ועצמיות הגם שהוא חלק אחד הנמשך מעצם הנפש ממש שלמעל' מהיות חפץ חסד בעצמיות שזהו ענין פרטי ממהות' העצמי' הפשוט' בתכלי' מ"מ א"א לומ' בו שמתאחד במדת נצוח ההיולית הנטוע בעצם הנפש מאחר שמיוחדים שניהם בעצמות ואינן נבדלין כלל וכלל מן העצם ע"ד דוגמא כח התנוע' שנכלל ממש בעצם החי קודם שמניעו לגמרי שאינו נבדל מן העצם כלל אעפ"י שבגלוי כח התנוע' להניע דבר פרט יתחלק לכמה פרטי אופנים א"א לומר שכל אופני פרטי התנוע' כלולי' ומתאחדי' היו כשהי' כח התנוע' נכלל בעצם החי מאחר שאז לא הי' בסוג וגדר תנוע' כלל לא בכלל ולא בפרט כו' וכן בחי' גילוי התפשטות החיות להחיות כל הגוף בעודנ' כלול לגמרי בעצם רוח החיים הגם שבגלויו מתחלק לראי' ושמיע' לעין ואוזן וכה"ג שבודאי גם טרם בואו להתגשם בעין ואוזן בפועל הי' כלול בו חיות הראי' הרוחני' לעין בפ"ע וחיות השמיע' באוזן בפ"ע מ"מ קודם שבא' עצם הנפש לכלל בחי' התפשטות החיות גם שכלול בה ה"ז כהתכללות כח התנוע' בעצם החי הנ"ל וכל מה שמוכן ועתיד לבוא לידי גלוי בפועל החיות עדיין יתכן היחוד וההתכללות דראי' ושמיע' וכה"ג אבל כאשר כלול לגמרי בעצם הנפש והי' כלא יש במציאו' התפשטות חיות כלל וכלל מצד עצם הנפש שלמעל' הרבה מבחי' התפשטות רק שכולל בעצמו' ג"כ בחי' ההתפשטות כעצם החי שכולל בעצמו כח התנוע' כנ"ל א"כ איך יתכן בחי' היחוד והתכללו' דפרטי אור וחיות רק מצד שעתיד ומוכן לצאת בהתפשטות חיות בהתחלקות פרטי חיות מזה מוכרח לומר שיש כל פרטים הללו בהתפשטו' הכלולה בעצם לגמרי שאל"כ מאין נמצאו פרטים הללו בגלוי ההתפשטות כמו האור וזיו שכלול בעצם השמש שיש בו בהעלם כל פרטי אופני זיו המתפשט וכה"ג וד"ל. ונמצא ג' מדריגות1 זא"ז נמשך מעצמיו' הנפש ממש הנק' בחי' יחידה הא' י' כחות עצמי' והיוליים כמו חפץ וחסד העצמי והיולי וכה"ג


1) ג' מדריגות: ראה המשך תרס"ו ע' תקיא ואילך. סה"מ קונטרסים ח"ב ע' שכו.