קכ, ב

משא"כ בהיולי דנקודה אין בו מעלה ומטה ראש תוך וסוף כו' כידוע (וזהו מ"ש בע"ח דכל עיקר הארת הקו אינו רק להיות בחי' מעלה ומטה9 כמשי"ת) וכמשל אמת הבנין שאינו בא בגדר שטח הבנין עצמו לאורך ורוחב רק שבו מודד כל מדידת אורך וכל מדידת רוחב והוא עצמו רק כמו קו הקצר שכולל כל אופני מדידות של אורך ורוחב כו' כך ציור הקו בחי' היולי לגבי בחי' שטח האותיו' לעשותם באורך ורוחב כמו בחי' קוין שבאות הב' כו' וכמ"ש במ"א ולפ"ז גם ראשי' המשכת הקו מן הנקודה הגם שהוא בא בבחי' התפשטות והמשכה אבל הוא בחי' המשכה היולית עדיין לכלול כמה פרטי אופני המשכות לאורך ורוחב במדה ולזה נקר' קו המדה כידוע וע"ז מורה צורתו שהוא קצר בעצם והולך ונמשך מלמעלה למטה בלבד אבל הוא כולל בהמשכתו עכ"פ כל מה שיש בהעלם ההיולי דנקודה כו' רק שבא באופן המשכה למטה והוא בא מכח אור העצמי הנעלם שבעצמות המשפיע שלפני צמצומו בנקודה א' רק שבא דרך קו לבד ולא כמו שהוא בעצמות המשפיע שהוא בהרחבת הערך של העצמו' ממש ובקו זה הנה אור העצמות בא לפ"ע המקבלי' לבד אבל עכ"ז הרי יש בו מעין ודוגמת אור העצמות הנעלם בנקודה כו' רק שבא בדרך המשכה למטה ע"כ בא בציור קו והוא בחי' היולי לכל אור ושפע המקבלים כו' וד"ל:

(טו) והנמשל מכל הנ"ל יובן בבחי' רושם שנשאר בחלל ומק"פ הנ"ל (שהוא יו"ד דס"ג שבטה"ע כמ"ש בס' עמק המלך10 ) שהוא בחי' היולי כולל כל מה שיסתעף ממנו ע"י הקו"ח כו' וגם שנתעלם כללות האור11 העצמות עד שלא נשאר רק בחי' רשימו עכ"ז ודאי הכל נכלל בו בקיצור עי"ז הצמצום דוקא כנ"ל וגם מה שהוא מורה העדר ההתפשטות למטה אינו בחי' צמצום גמור רק מצד שהוא בחי' כח ההיולי כו' כנ"ל רק להיותו כח מגביל לכללות האור הראשון ע"כ בלתי מתפשט רק דרך קו לפי אופן ההשפעה כנ"ל. אמנ' יובן מהנ"ל דקו זה יש בו מכח האור הראשון שלפני הצמצום בבחי' א"ס ממש רק שבא דרך קו לפי אופן המקבלים כו' ובזה יובן מ"ש באורך נראה אור12 בחי' הארה דהאר' הנק' אור של תולדה שאחר הצמצום בוקע האור דרך קו בעלמא כו' אבל הוא בא מאורך העצמי להיות שברשימו הרי נכלל הכל וממנו נמשך הקו בבחי' היולי לכללות השפע להיות בבחי' מעלה ומטה עכ"פ כמ"ש בע"ח ומזה הטעם יובן תירוץ על ב' ענינים הפכים שנמצא בקו זה הא' אשר בכחו דוקא לאכללא13 שמאלא בימינא14 כו' שהוא בחי' ההתכללות והיחודי' של כל האורות המסתעפים מכתר דא"ק עד מל' דאצי' עד שע"י דוקא יוחלף האור בכלי שאינו שלו כמו אור החסד בכלי הגבור' כו' כמ"ש במ"א באריכות בענין וא"ו דוהנורא15 כו' והב' מה שנק' בשם קו המדה16 דוקא למדוד כל או"כ כו' וכנ"ל בענין הקו שנק' אמת הבנין כו' שזהו היפוך ההתכללות לכאור'. אך הענין הוא דשניהם אמת ואדרבה הא בהא תליא משום דשרש זה הקו מכח הראשון דעצמיות אא"ס שלפני הצמצום הוא בא כנ"ל בענין באורך דוקא נראה אור דקו זה ובכח האור העצמו' דא"ס17 ודאי יש לעשות בחי' התכללות ויחודים של כל ההפכים בכל ההשתלשלות מראש דא"ק כו' עד מל' דאצי' וכמאמ' אנת הוא דמייחד18 לון ומקשר לון כו' אנת הוא מלגאו ומלבר כו' וכן ענין שם מ"ה מלגאו דאיהו אורח כל האצי' כו' וכה"ג הכל הוא מצד הארת אור העצמות דא"ס שבקו


9) הקו. . בחי' מעלה ומטה: במאמרי אדה"ז על ענינים ע' שדמ מציין: בהתחלת ס' ע"ח. במאמרי אדה"א ויקרא ח"ב ע' תתקכט מציין: לע"ח בהקדמה. ראה שם (דרוש עגו"י) ש"א ענף ב.

10) יו"ד. . עמק המלך: ראה שם (שער היו"ד של שם ס"ג) ש"ג. הערה בסה"מ תרנ"ט ע' עז.

11) האור: אג: אור.

12) באורך נראה אור: המשך הכתוב כי עמך מקור חיים.

13) בקו. . לאכללא שמאלא בימינא: ראה סה"מ תקס"ז ע' כג ואילך.

14) לאכללא שמאלא בימינא: ראה זהר ר"פ קרח.

15) וא"ו דוהנורא: ראה סה"מ שם ע' כו ואילך. תו"ח בראשית מא, ד ובהערה 50.

16) בשם קו המדה: ראה לעיל עג, ב ואילך. וש"נ.

17) העצמו' דא"ס: ג: דעצמו' אא"ס.

18) אנת הוא דמייחד: ראה ת"ז בהקדמה (יז, א).