קכא, ב

הרבה שמסתעפים ממנו עד סוף העשיה כו' כנ"ל ויובן זה עד"מ הידוע בענין מחשבה כללית שבמחשב' זו הכללית צופה ומביט עד סוף כל הדורות כו' בסקיר' א'14 (ובל' הרמב"ם15 היינו מה שבידיעת עצמו יודע את כל הנבראי' כמ"ש במ"א) וביאור הדברי' ידוע שיש ב' מיני רצון א' רצון הפשוט שבעצמות שנכלל בעצמותו ממש שלא נק' עדיין בשם בחי' מח' ורצון כללי כי מתאחד עדיין בעצמותו ממש כמו גם שהוחלט רצון זה כבר בעצמו איך לעשות דבר חסד פלוני או איך לדבר ולחשוב אותו או להשכיל שכל פרטי או להיות לו רצון ותענוג בדבר כו' הגם שמתחבר רצון המוחלט הזה אל התפשטות הרצון בדבר הפרטי אבל נשאר כלול בהעלם עצמותו וע"כ אין בו עדיין בחי' כלל ופרט כו' רק כאשר לאח"ז16 עולה רצון זה שהוחלט אצלו לבוא לידי מעשה בפו"מ הרי יוצא מהעלמו לגלוי אז יבוא הרצון בבחי' כלל ופרט דהיינו מח' כללית שכוללת כל ענין המעשה מראש לסוף בסקיר' א' ואח"כ מתחלק בו רצונות פרטיי' ולכל רצון שכל ומדות כו' ובאין זאח"ז בהשתלשלות זה עליון מקיף לתחתון כאשר יהי' האופן בתוך האופן17 כו' והוא הנק' רצון המורכב שיש בו כלל ופרט ויובן זה עד"מ הידוע אדם שרוצה לבנות בנין גדול כפי הרצון שהוחלט מכבר אצלו להיות בו אופני' מיוחדי' דוקא שאותו הרצון שהוחלט אצלו מכבר הגם שהוא בא במדה ותענוג מיוחד באופן כך וכך וממילא בשכל ומדות בא בשיעור ומדה כו' אך כ"ז הוא השיעור וההחלט שבעצמותו עדיין ונכלל בעצמו והיה כלא הי' כו' רק כאשר לאחר זמן באה מחשב' זו לבא למעשה ניכר בו התחלקות אותן אופני' שונים ממש שכבר הוחלט אצלו בכל פרטיהם רק שמתחלה בא הרצון הזה בדרך כלל שיהי' לו בנין בציור כך וכך ואח"כ מתחלק בו רצון פרטי לכל ענין פרטי ויורד ובא בסדר והדרגה מכלל הראשון שכולל הכל בסקירה א' לפרט רצון שהוא נקרא כלל לגבי רצונות המסתעפים ממנו עד שבא אל רצון ושכל פרטי היותר אחרון שבסוף מעשה בכלות הכל כו' וד"ל. והנמשל מכ"ז יובן למעלה בהפרש שבין בחי' טה"ע ובין בחי' טה"ת שלאחר הצמצום דמה ששיער בעצמו בכח בטה"ע כו' הוא כמו ההחלט ברצון הפשוט שבעצמות הנ"ל שעדיין לא בא כלל לבחי' התפשטות חוץ מן העצמות עדיין וגם שיתחבר מרצון המוחלט הזה אל התפשטות הרצון שאח"כ מ"מ נשאר כלול בהעלם עצמות דאא"ס וע"כ למעל' הוא מבחי' כלל להיות נק' צופה ומביט בסקירה א' כו'. אך הרצון הב' הוא אחר הצמצום הנ"ל שעולה רצון הפשוט המוחלט שבעצמות לבא לידי בחי' התפשטות הוא בחי' הקו"ח ההיולי שכולל כל המשכות פרטיות שבו מראשו לסופו כנ"ל ובחי' מקיף הראשון שבו הוא הנק' טה"ת שזהו כמשל רצון הכללי לבנין גדול כולל כל מה שבפרטיו מראשו לסופו בבת א' ואח"כ מתחלק בו בסדר והדרגה מכלל לפרט עד"מ הנ"ל והיינו כמו כשעלה ברצונו הפשוט ההיולי לבא לגלוי דוקא היה כולל כל פרטי הרצונות והוא הרצון הכולל כולם ונק' רצון קדום לכל מה שבא אחריו ואח"כ בא רצון זה דרך פרט כמו הרצון להאציל ובו כלול ע"ס בכל פרטיהם ועדיין הכל בהעלם עד שבא לידי גלוי שהוא כשנאצל האור בבחי' האצי' כו' ואח"כ הרצון לברוא יש מאין כו' ובו שכל ומדות כו' עד הרצון היותר אחרון שהוא כל אשר חפץ עשה כו' סוף הכל וכל פרטים הללו נכללו ברצון הקדום שבא בבחי' השפעה עכ"פ אחר הצמצום והוא בחי' ראשית הקו כו' והיינו עיגול הראשון שאחר המשכת


14) מחשבה. . צופה ומביט. . בסקיר' א': ראה ר"ה יח, א. ברכת זכרונות. הנסמן במאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' צ. תו"ח ויגש רל, ד. לעיל נו, ב.

15) ובל' הרמב"ם: ראה הל' יסוה"ת פ"ב, ה"ט. ה"י. ראה גם תניא פמ"ב. פמ"ח. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' רא. נ"ך ע' רנא.

16) לאח"ז: אג: לאחר זמן.

17) כאשר יהי' האופן בתוך האופן: יחזקאל א, טז. י, י.