קכד, ב

הרצון ושכל להטות כלפי חסד לזולתו מצד שעשה לו טובה ולא מצד בחי' עצם הטוב וחסד הבא בגלוי בהכרח מטבע הטוב שבעצמיות נפשו אדרבא יוכל להיות אכזרי בטבע ולמי שחננו והצילו ממות וכה"ג ירצה להטיב ויטה שכלו עליו תמיד לחסד וזכות וכו' וכה"ג שזה נק' חסד וטוב המורכב ולא חסד פשוט ועצמי שמצד הטבע כלל וכה"ג יובן בהיפוכו במה"ד המורכב להטות רצונו ושכלו כלפי חוב לשונאו שעשה לו רעה הרבה גם שבעצם טבעו הוא איש חסדן ורחמן כו' ועד"ז יובן שיוכל להיות במורכב כמה מיני אופני' שונים מאד לפי אופן דבר שמורכב בו המדות כמו אהבה ושנאה התלויים בדבר כנ"ל הרי יוכל למצוא דבר שמצדו א' יאהבנו ויהיה רצונו ושכלו הכל לטוב וחסד ומצדו הב' באותו הדבר עצמו ישנאנו ויטה רצונו ושכלו לרע ועונש עד שיוכל להיות בחי' ממוצע כלול מחו"ג יחד כמ"ש באשר משפטו שם12 כו' על שאול שהמית את הגבעוני' ועל שלא נספד כהלכה דבר והיפוכו כא' וכן כשנשא שלמה בת14 פרעה ע"ז אמ' כי על אפי13 כו' ושה"ש נאמר על שמחת בנין בהמ"ק15 וכמ"ש ביום שמחת לבו16 כו' שמחה וחרון אף דבר והיפוכו כא' וכן כי יצר לב האדם רע17 וכו' ומתחלה אמר וירא ה' כי רבה רעת האדם כו' וינחם18 כו' כמ"ש במ"א שזהו מבחי' המדות דתיקון שהם בבחי' מורכבי' דהיינו בהתפשטו' דבר שלא מצד העצמיו' לבד ע"כ יוכל להיות התכללות דבר והיפוכו כו' והיינו בחי' נקודה דתהו דגם כשנעשה בהתחלקות לי' אין זה רק ספי' ולא פרצוף אדם שהוא בחי' ההתכללות מכל ההפכים כו' אלא בבחי' התיקון דוקא שכל נקודה בא בהתפשטות חוץ מעצמיותה שאז מתכללי' ע"י ריבוי הכלי' מכלים שונים שמורכבי' בהם כו' וד"ל וזמ"ש בס"י טרף אש ומים19 ובללן זב"ז דהיינו בחי'20 המורכב דאש ומים21 דוקא ולא בעצם מהותן כו' וכמ"ש במ"א באריכות:

(כא) ובזה יובן כללות ענין התכללות דג' קוין דנאצלי' חח"ן מימין ובג"ה משמאל ודת"י22 באמצע כו' כמ"ש בפרד"ס דפנימית הכתר23 הנק' כתר שבכתר לא נחלק לג' קוין בחי' חיצוניו' שבו ממנו מתחלק לג' קוין והוא מבחי' חכמ' שבכתר כו' וכידוע בכונות דהגדול הגבור והנורא24 כו'. וביאור הדברים הנה בחי' התכללות הקוין ימין ושמאל הוא ע"י קו האמצעי דוקא והענין הוא דקו הימין חח"ן הרי החסד ענף החכמה25 ומובדל הימנה והוא מה שנסתעף החסד מצד השכל והטעם שמטה כלפי חסד בדבר מורכב כנ"ל וכן הנצח ענף החסד26 מובדל הימנו דהיינו מצד החסד יחויב בחי' הניצוח להביא החסד למעשה בפו"מ כו' וקו השמאל היפוכו כמו שכל המטה כלפי דין שנסתעף הימנו מדה"ד כו' כך בינה גבורה כו' כמ"ש אני בינה לי גבורה27 כו' דהחכמ' נוטה לחסדי' ובינה מינה דינין28 כו' (וכמ"ש בע"ח דאבא מקור החסדי'29 ואימא מקור כל הגבורו' כו' וכידוע) ובחי' ההתכללו' דב' קוין הללו שיבואו להתחבר במקום א' הוא ע"י קו האמצעי דת"י כו' כמו הדעת שהוא בחי' ממוצע להטות משכל של חסד לשכל של דין ונק' דעת נוטה30 (וכמו כי יצר לב כו' שנעשה שכל וטעם לזכות אשר תחלה היה זה השכל עצמו נוטה כלפי חוב31 כמ"ש וירא כי רבה רעת כו' וכה"ג וכמ"ש במ"א) ונמצא בדעת יחובר ב' שכליי' הפכיי' דחו"ג להיות נוטה לחסד באופן זה ולדין באופן זה וכה"ג גם במקום א' וכך מדת הת"ת מכריע בין חו"ג32 שהוא כמו הרחמי' שאינו אלא אחר מדה"ד שעכ"ז


12) באשר משפטו שם: צפני' ב, ג [ושם: אשר ? אבל כ"ה גם בחלק מהמובא בסמוך]. ראה יבמות עח, ב. ד"ה לרוקע בסה"מ תקס"ב ח"א ע' קצו. ח"ב ע' תלז. ד"מ ע' 322. תו"ח נח עא, ב. מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' ט. סה"מ תרס"ו ע' שסח. תרס"ח ע' עו. המשך תער"ב ח"א ע' תקכח. ח"ב ע' א'יג.

14) בת: אג: את בת.

13) כשנשא שלמה. . כי על אפי: ראה נדה ע, ב. ירמי' לב, לא. תו"ח שם ובהערה 6.

15) ושה"ש. . בנין ביהמ"ק: ראה זהר תרומה קמג, א.

16) ביום שמחת לבו: שה"ש ג, יא [ושם: וביום ? ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'קכה. תו"ח שם]. תענית כו, ב [במשנה].

17) כי יצר לב האדם רע: נח ח, כא. ראה מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' קיג. תו"ח בראשית יד, א ובהערה 3.

18) וירא ה' כי רבה. . וינחם: בראשית ו, ה. ו.

19) בס"י טרף אש ומים: כ"ה בכ"מ. ראה לעיל נד, א. סא, א. עג, ב. הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ג ע' א'כג. תו"ח בראשית יג, א הערה 6.

20) בחי': אג: בבחי'.

21) בחי' המורכב דאש ומים: ראה תו"ח שם. קונט' בד קודש פ"ד. נדפס גם באג"ק אדמו"ר האמצעי ח"א ע' רצד.

22) דג' קווין. . חח"ן. . ובג"ה. . ודת"י: ראה זהר (רע"מ) בהעלותך קנג, ב. פרדס (שער סדר עמידתן) ש"ו פ"א. מאמרי אדה"א בראשית ע' ריז. וש"נ.

23) בפרד"ס [ג: בפרדס] דפנימיות הכתר: ראה גם תו"ח לך פ, ד ושם מציין לשער הצנורות ובהנסמן בהערה 48 שם.

24) דהגדול הגבור והנורא: ראה גם שע"ת ח"א מד, א ובהנסמן לשם.

25) החסד ענף החכמה: ראה זהר ואתחנן רסב, סע"א. לך צד, א. תרומה קעה, ב. במדבר קיח, ב.

26) הנצח ענף החסד: ראה זהר (רע"מ) פינחס רמג, סע"א. הנסמן במאמרי אדה"א קונטרסים ע' רכח.

27) אני בינה לי גבורה: משלי ח, יד.

28) ובינה מינה דינין: ראה זהר ויקרא י, סע"ב. יא, רע"א. לעיל עז, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' שעז. וש"נ.

29) דאבא מקור החסדי': מובא גם בשם הע"ח במאמרי אדה"ז תקס"ז ע' שסא? תקס"ח ח"ב ע' תרסב. ראה גם ביאוה"ז במדבר קמה, ב. מאמרי אדה"א דברים ח"א ס"ע רלז. וש"נ.

30) דעת נוטה: ראה גם לעיל פב, ב. תו"ח וירא קי, ג ואילך.

31) השכל. . כלפי חוב: ראה בהנסמן לעיל בהערה כי יצר לב האדם.

32) הת"ת מכריע בין חו"ג: ראה פרדס (שער המכריעין) ש"ט פ"ג. הנסמן במאמרי אדה"א נ"ך ע' תקנב. תו"ח שם קיא, ד בהערה 11.