קכה, ב

אש במים או מים באש כמ"ש הוציא מים מאש19 ואש ממים כו' וכך במדות חו"ג מפני שיש דין בחסד וחסד בדין כנ"ל ע"כ יבוטל הדין בחסד או להיפוך החסד בדין וא"ל לא היה מתכלל דבר בהיפוכו לעולם אמנם הנה יש התכללות מדין בחסד מפני שהוא כמוהו בעצם ולא שהוא בטל ממהותו אדרבה נותן בו תוקף ועוז ועכ"ז נק' גבור' שבחסד וכן להיפוך חסד שבגבורה שנותן כח בגבורה ודין כו' והענין הוא כידוע ע"ד אם רעב שונאך האכילהו לחם כי גחלים20 כו' הרי בחסד וטוב זה עושה לו רעה ודין גמור לאבד נפשו וכן משלם לשונאיו כדי להאבידו21 וכה"ג כל בחי' דין ועונש שנעשה בבחי' חסד הרי הוא עוז ותוקף הדין ביותר ונק' חסד שבגבור' וכמו והשמיע ה' את הוד קולו22 במחנה סנחרב וכן להיפוך בבחי' גבורה שבחסד שהמעשה של חסד עשוי במדת הדין להיות בו יותר תוקף ועוז כמו גבורות גשמים23 שבאים בצמצום כדי שיומשך בריבוי וכמו צמצום אור השפע בכל מקום כדי שיתקבל וכן התחלקות ע"ב גשרים24 כו' וכן יסורים של אהבה25 וכאב את בן ירצה26 מייסרו שהחסד נעשה בלבוש דמה"ד דוקא וה"ז דוקא תוקף החסד יותר מעצם החסד וכמו הקדים רפואה למכה27 וכמ"ש כי הוא יך וירפאנו28 ולכאורה למה צריך להכאה כלל אך ע"י הרפואה יברא ויתחזק יותר כי החולה הוא בחי' הדין הקשה ויעובר ע"י מדה"ד שבחסד שהוא הרפואה מדברים קשים כו' וכה"ג בכל מיתוק הדין בשרשו דוקא היינו בדין שבחסד דוקא להיותו תוקפו של חסד לגבור על הדין ולהמתיקו כו' וד"ל. ובכ"ז יובן איכות אופני פרטי ההתכללות דחו"ג כמו גם גבורה שבחסד עם חסד שבגבורה דגם שהן ב' הפכים ביותר שזה תוקף החסד וזה תוקף הגבורה ומכ"ש מצד התפשטות לבושי' מחולפים שזה פועל דין וזה פועל חסד אבל מ"מ מצד שכ"א פועל בשביל דבר היפוכו דוקא שגבורה שבחסד פעולתו דין ופנימיותו חסד וחסד שבגבורה פעולתו חסד ופנימיותו דין ע"כ יוכלו לבוא כא' דוקא מפני שכ"א מראה ב' הפכים עכ"פ וכמו גבריאל שהציל לאברהם29 וכן צינן את הגחלים30 ה"ז מבחי' גבורה שבחסד כמו זיעה טובה מוציא את חולי החום וכרפואה למכה כו' והוא המכה במחנה סנחרב בבחי' חסד שבגבור' כמ"ש ויצא מלאך ה'31 כו' וכידוע וד"ל והיינו לאכללא שמאלא בימינא32 וימינא בשמאלא שהוא כמו אור החסד בכלי הגבורה שפועל הכלי היפך האור שלו שכלי הגבורה פועל דין היפוך אור של חסד שבו וכן להיפוך כלי החסד פועל חסד היפוך אור הגבורה שבו ואין זה היפך כלל מאחר שהוא בבחי' אור וכלי שהוא כענין חומר וצורה (כמשי"ת) וכמ"ש במ"א בענין33 התכללות דשם מ"ב34 ושם ע"ב35 שהן ב' פרשיות דק"ש כו' וכמו עקידת יצחק באברהם36 איש החסד וכתנופת הלוים שנכללו בחסדי' דכהנים כמ"ש וילוו עליך37 ואיך ישרת את היפוכו וכה"ג רבים וכ"ז אינו רק מצד בחי' ההתחלקות שבכ"א ע"כ מצא מין את מינו וניעור38 גם בהיותם ב' הפכי' ממש כו' וכמו ענין התחלקות מיכאל וגבריאל שר של אש ומים39 ואין מכבין זא"ז כמ"ש עושה השלום40 כו' לפי שיש בכ"א מהיפוכו המנגדו דוקא אבל באורו' הפשוטי' בתכלית כמו בחי' הנקודות הנק' כתרים א"א להם להתכלל כלל מפני שכ"א נבדל לגמרי מזולתו ולא ימצא בו כלל מבחי' המנגדו כמו עצם בחי' הטוב שבעצמיות נפש איש הטוב הנק' עומק טוב עם עצם הרע שנק' עומק רע כו' אך בבע"ת אנו רואים שנהפך גם עצם הרע לטוב וכן זדונות עצמן נעשו כזכיות41 הרי הוא מצד מס"נ בעצמות אא"ס שלמעלה42 גם


19) הוציא מים מאש: מובא בכ"מ בשם ס"י ? ראה הנסמן במאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תלא. תו"ח בראשית שם הערה 2.

20) אם רעב שונאך. . כי גחלים: משלי כה, כא. כב. ראה גם ביאוה"ז חוקת צו, ב.

21) משלם לשונאיו כדי להאבידו: ע"פ ואתחנן ז, י. ראה מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תסח.

22) והשמיע ה' הוד קולו: ישעי' ל, ל. ראה סידור שער הלולב רסד, ג.

23) גבורות גשמים: משנה ריש תענית. ראה גם שע"ת ח"א מח, א ובהנסמן במ"מ לשם.

24) ע"ב גשרים: ראה פרדס (שער פרטי השמות) שכ"א פ"ה. שע"ת ח"א לח, ג ובהנסמן במ"מ לשם.

25) יסורים של אהבה: ברכות ה, א. ראה גם מאמרי אדה"א דברים ח"ב ע' תריד. תו"ח נח עב, סע"א ואילך.

26) וכאב את בן ירצה: משלי ג, יב.

27) הקדים רפואה למכה: ראה מגילה יג, ב. מדרש לק"ט שמות ג, א.

28) כי הוא יך וירפאנו: הושע ו, א [ושם: כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו ? ראה מאמרי אדה"א שמות ח"ב ע' תקסט. וש"נ].

29) גבריאל שהציל לאברהם: ראה גם מעשה א"א [אוצר מדרשים אייזענשטיין ע' 4]. ובמאמרי אדה"ז על ענינים ע' שמב: ?בדברי רז"ל. . בהצלת אברהם בכבשן האש". וראה פסחים קיח, א.

30) גבריאל. . צינן את הגחלים: ראה יומא עז, א. מאמרי אדה"ז ענינים ריש ע' שמג. מאמרי אדה"א במדבר ח"ב ע' תתיב.

31) המכה במחנה סנחרב. . ויצא מלאך ה': ראה סנהדרין צה, ב. מלכים-ב יט, לה. ישעי' לז, לו.

32) לאכללא שמאלא בימינא: ראה זהר ר"פ קרח. תו"ח בראשית כו, א הערה 3.

33) בענין התכללות דשם מ"ב: ראה מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תשח ובהנסמן לשם.

34) דשם מ"ב: ראה זהר תרומה קלב, ב. פרדס (שער פרטי השמות) שכ"א פי"ב. פי"ג. מאמרי אדה"א שמות ח"א ע' קמא. וש"נ.

35) ושם ע"ב: ראה זהר שם. פרדס שם פ"ה.

36) עקידת יצחק באברהם: ראה מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"א ע' קל. מאמרי אדה"א דברים ח"ד ע' א'תלג. וש"נ.

37) וכתנופת הלוים. . וילוו עליך: קרח יח, ב. ראה מאמרי אדה"ז אתהלך לאזניא ע' קנג ואילך. תו"ח וירא קטז, ד ובהערה 24.

38) מצא מין את מינו וניעור: עירובין ט, סע"א.

39) מיכאל וגבריאל שר של אש ומים: ראה מאמרי אדה"א הנחות תקע"ז ע' לד. וש"נ.

40) מיכאל וגבריאל. . עושה השלום: איוב כה, ב [ושם: שלום ? ראה הנסמן במ"מ לשע"ת נב, ג]. ראה במד"ר פי"ב, ח. מאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תרמה ובהנסמן לשם. מאמרי אדה"א קונטרסים ע' שס. וש"נ.

41) זדונות עצמן נעשו כזכיות: ראה יומא פו, ב. מאמרי אדה"א בראשית ע' סג וש"נ.

42) שלמעלה: תוקן ע"פ: אגד. ובמהדורת טשערנאוויץ: שנתעל'.